GR20161215 Punt 5 Personeel - reglement jobstudenten en monitoren stad/OCMW - wijziging

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 maart 2005 inzake de tewerkstelling van contractueel personeel tijdens de vakantieperiodes;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 mei 2011 waarbij het principe van het taalspeelbad werd bepaald;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 mei 2011 waarbij voor de verschillende initiatieven van de stad tijdens de vakantieperiodes en de modaliteiten ervan werden vastgesteld;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 maart 2012 waarbij de organisatie van het taalspeelbad werd aangepast;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 maart 2014 waarbij jobstudenten voor de technische dienst werden bepaald;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 1 april 2015 waarbij de jobstudenten werd bepaald voor de bibliotheek en de wijziging inzake de organisatie van het taalspeelbad;

 

Gelet op de tewerkstelling van de jobstudenten in het OCMW in de verschillende ondersteunende diensten zoals keuken en poetsdienst waarbij enkel de leeftijdsvoorwaarde telt;

 

Gelet op de specifieke voorwaarden voor de tewerkstelling van de jobstudenten in het OCMW in de diensten verzorging, kinesitherapie en maaltijden aan huis;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is om bestaande reglementen op mekaar af te stemmen;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 januari 2015 waarbij het samenwerkingsakkoord stad/OCMW werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat voor de verschillende functies de minimale criteria moeten worden vastgesteld;

 

Overwegende dat bepaald moet worden welke diensten beroep mogen doen op jobstudenten en monitoren;

 

Overwegende dat het mogelijk moet blijven om monitoren aan te stellen in tijdelijk contractueel verband tijdens de vakantieperiodes voor grote jeugd- en sportevenementen, sport- en kleuterkampen en speelpleinwerking; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2015 waarbij het reglement “jobstudenten en monitoren stad/OCMW” werd goedgekeurd;

 

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 7 juni 2016 waarbij de 50 dagen dat een jobstudent maximaal mag werken per jaar omgezet werd in 475 uren per jaar vanaf 1 januari 2017;

 

Overwegende dat jobstudenten in de zomervakantie, gedurende het schooljaar en in korte schoolvakantieperiodes zouden kunnen worden ingeschakeld om de  talrijke afwezigheden op administratieve diensten op te vangen in het kader van administratieve ondersteuning waardoor de dienstverlening en de continuïteit van de werking van de dienst gewaarborgd blijft;

 

Overwegende dat voor deze jobstudenten de toelatingsvoorwaarden moeten worden bepaald;:

 

Overwegende dat voor het inrichten van sportkampen en of specifieke sportdag voor personen met een beperking de specifieke toelatingsvoorwaarden moeten worden bepaald voor jobstudenten/monitoren;

 

Gelet op het advies van het gemeenschappelijk managementteam van 26 oktober 2016;

 

Gelet op het protocol van akkoord van het bijzonder onderhandelingscomité met de syndicale vakorganisaties van 21 november 2016;

 

Besluit:

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

Artikel 1,b) worden volgende onderdelen gewijzigd:

 

b)    Algemene voorwaarden om te kunnen werken als student

Statuut/leeftijd

Om onder de 475 urenregeling te kunnen werken moet de jongere:

  • student zijn;
  • oud genoeg zijn;
  • niet werken, wanneer hij of zij geacht wordt opleiding of andere schoolactiviteiten te           volgen;
  • De Nederlandse taal beheersen.

Aantal uren

  • De jongere mag 475 uren per jaar werken tegen verminderde sociale bijdragen. Werkt de jongere meer dan 475 uren, dan betaalt hij of zij de normale (hogere) bijdrage.
  • De jongere mag niet meer dan 240 uur per kwartaal werken (behalve in het derde kwartaal), anders verliest hij of zij zijn of haar kinderbijslag.
  • Als de jongere te veel verdient, is het mogelijk dat:

Artikel 2

Artikel 16 wordt uitgebreid als volgt: 

 

C) Sportdienst

    Sportkampen en of sportdag voor mensen met een beperking:

    Toelatingsvoorwaarde: minimum 18 jaar zijn

                                         In bezit van een diploma van lesgever en of begeleider van mensen met

                                        een beperking

h) Administratieve diensten:

    gedurende de zomervakantie, het schooljaar en tijdens de korte schoolvakanties (herfst-, kerst-, 

    krokus- en paasvakanties) kunnen jobstudenten worden aangesteld:

    Toelatingsvoorwaarde: minimum 18 jaar

                                      Diploma bezitten of laatstejaarsstudent van opleiding ASO, TSO, BSO

                                       richting kantoor

    De jobstudenten voor de administratieve diensten ontvangen een uursalaris vastgesteld op 

    1/1976ste van de trap 0 van de salarisschaal E1.

 

Artikel 3

De nodige kredieten zullen worden voorzien in het budget.

 

Artikel 4

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.