GR20161215 Punt 3 Logistiek/patrimoniumbeheer - gebruik om niet van een perceel weiland eigendom van de vzw parochiale werken Pollare door de stad Ninove voor het inrichten van een speeltuin in Pollare - goedkeuring

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat de jeugddienst in de deelgemeente Pollare een speeltuin wenst aan te leggen;

 

Overwegende dat de vzw parochiale werken van Pollare, Pollare–Dorp 6, eigenaar is van een perceel weiland te Pollare, achter het parochiaal centrum van Pollare, kadastraal gekend Ninove 8e afdeling sectie A nr. 348G, met een oppervlakte van 36a 98ca;

 

Overwegende dat de vzw Parochiale Werken, Pollare-Dorp 6, 9401 Pollare akkoord gaat om het perceel weiland hiervoor in gebruik te geven aan de stad;

 

Overwegende dat de toelating voor het gebruik van de goederen wordt verleend voor onbepaalde duur;

 

Overwegende dat op het perceel een speeltuin zal worden ingericht, waarvan de speeltuigen op het einde van de overeenkomst eigendom van de stad blijven, maar waarbij aan de eigenaar de mogelijkheid zal worden geboden om de speeltuin tegen kostprijs over te nemen;

 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen);

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De ingebruikname om niet van een perceel weiland in Pollare, eigendom van de vzw parochiale werken, Pollare-Dorp 64, 9401 Pollare, kadastraal gekend Ninove 8e afdeling sectie A nr. 348G met een oppervlakte van 36a 98ca, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Het ontwerp van gebruiksovereenkomst wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

Met de eigenaar zal een overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen) worden ondertekend.