GR20161214 AP2. Voorstel - amendement van raadslid Rudy Corijn inzake agendapunten 11 en 12 - meerjarenplanning 2014-2019 en budget 2017

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn voorstel – amendement vermeld:

 

Toelichting:

 

Gelet op het standpunt van N-VA Ninove dat inzake de realisatie van een toeristisch kantoor voor de stad Ninove de locatie aan de Dender nog steeds onze voorkeur geniet;

 

Gelet op het feit dat de realisatie van een jeugdhuis aan de rand van de Dender (’t Oeversteksken) ons niet opportuun lijkt;

 

Gelet op het feit dat de realisatie van een jeugdhuis aan de rand van een park, aan de rand van een woongebied de onveiligheid zou kunnen stimuleren en zeker overlast meebrengt voor de buurtbewoners en dit  de hinder dewelke thans reeds wordt vastgesteld door de werking van “ De Kuip “ nog zal versterken;

 

Gelet op het feit dat uit  de verslagen van de “ jeugdwerkgroep inzake de oprichting van een jeugdhuis “ blijkt dat deze minimaal en verre van representatief is samengesteld en er geen enkele betrokkenheid is vanuit de deelgemeenten;

 

Gelet op het feit dat N-VA Ninove reeds in het verleden de werking van het jeugdhuis “ Het Uur” in Meerbeke in vraag stelde en blijft stellen , zoals blijkt uit een buurtbevraging; (toelichting ter zitting)

 

Dat gelet op deze vaststellingen N-VA niet overtuigd is van de nood aan een “ bijkomend “ jeugdhuis;

 

Gelet op het feit dat in het stadsbudget 2017 en het meerjarenplan  de som van 400 000 € wordt voorzien voor het “verbouwen “ ? van een jeugdhuis (pagina 41, Patrimonium  2014/01, aanpassen onroerend goed aan de noden …

 

Gelet op het feit dat bij discussies inzake de veiligheid en/of het onveiligheidsgevoel in de stad er binnen deze meerderheid steevast wordt verwezen naar “ het gebrek aan financiële middelen “  dewelke kunnen worden ter beschikking gesteld aan de politie;

 

Voorstel / Amendement:

 

De door de stad voorziene toegekende subsidie 2017 aan de politie van 3 800 000 €, dewelke in de politiebegroting is voorzien onder artikel 330/485-48, artikel 73619 : Andere specifieke bijdragen andere overheidsinstellingen te verhogen met 400 000 € tot 4 200 000 €; middels financiering via schrapping van het bedrag van het verbinteniskrediet van 400 000 €  voorzien voor het jeugdhuis in het meerjarenplan en het budget 2017 van de stad.”