GR20161124 Punt 3. Secretariaat - Westlede - algemene vergadering - dinsdag 6 december 2016 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Westlede;

 

Gelet op de uitnodiging van 5 oktober 2016 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Westlede op dinsdag 6 december 2016 om 19.00 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergadering 07/06/2016
  2. Activiteiten en strategie
  3. Begroting 2017

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van dinsdag 6 december 2016.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Westlede op dinsdag 6 december 2016 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.