GR20161124 Punt 28. Lokale economie - subsidiereglement voor gevelrenovatie in de deelgemeenten - goedkeuring wijziging

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 houdende goedkeuring van het subsidiereglement voor renovatie van handelspanden in de deelgemeenten in het kader van de subsidiecall handelskernversterking van het Agentschap Ondernemen;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 18/12/2013 houdende toekenning van een subsidie aan de stad Ninove voor de uitvoering van het project REN.2012.007 in het kader van de oproep ‘renovatie handelspanden’ september 2013;

 

Gelet op de mail van 26 mei 2016 van het Agentschap Innoveren en Ondernemen:

 

“De subsidiëring van de renovatie van handelspanden in uw gemeente loopt nu ongeveer twee jaar. U krijgt hiervoor subsidie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Wij stellen vast dat er in verschillende steden en gemeenten weinig subsidiedossiers voor renovatie van handelspanden ingediend worden. Wel lijkt er meer interesse te bestaan vanuit horecazaken. Tot dusver waren die uitgesloten in de subsidiereglementen die door het Agentschap Innoveren en Ondernemen worden gecofinancierd.

In samenspraak met het  kabinet van de minister bevoegd voor de Economie, de heer Philippe Muyters, bieden we u de mogelijkheid uw gemeentelijk reglement uit te breiden zodat:

 1. ook voor de renovatie van horecazaken subsidie kan toegekend worden. Uiteraard moeten deze horecazaken ook in het kernwinkelgebied liggen en blijven ook de andere subsidievoorwaarden gelden. De horecazaken waarvoor al subsidie werd aangevraagd, maar die tot dusver niet in aanmerking kwamen, zullen eveneens meegerekend worden bij de uitbetaling van de subsidie door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

 

 1. ook subsidies aan eigenaars van handelspanden kunnen toegekend worden. Momenteel kunnen enkel de handelaars die de zaak uitbaten, subsidie aanvragen. Vanaf nu zal ook subsidie verleend worden wanneer de eigenaar van het pand (die de zaak niet zelf uitbaat) de renovatiewerken laat uitvoeren en de subsidie aanvraagt.

Er worden geen nieuwe Ministeriële Besluiten opgesteld. Wel verzoeken we u, als u gebruik wil maken van deze mogelijkheid tot uitbreiding van uw subsidiereglement, ons het aangepaste subsidiereglement te bezorgen.”;

 

Gelet op de mail van 10 juni 2016 van het Agentschap Innoveren en Ondernemen:

 

“Omdat wij van verschillende gemeenten vernemen dat hun reglement voor het subsidiëren van renovatiewerken aan handelspanden nog maar enkele maanden loopt en het dus niet meer altijd de moeite loont om gebruik te maken van onderstaande verruiming van de mogelijkheden voor subsidies, hebben we besloten dat alle projecten kunnen verlengd worden tot 30 juni 2017.

Als uw gemeenten het reglement zal aanpassen, kan dit dus ook meegenomen worden.

Ook indien u geen gebruik maakt van onderstaande mogelijkheden om ook eigenaars en horecazaken mee op te nemen in het subsidiereglement, kan het project verlengd worden tot 30 juni 2017.

Het maximale subsidiebudget zoals opgenomen in het ministerieel besluit blijft gelden. “;

 

Overwegende dat in het budget 2016 AR 649200 BI 050000 A1/14/4/1 kredieten voorzien zijn voor de subsidiëring van gevelrenovatie en renovatie van handelspanden in de deelgemeenten van

Ninove;

 

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het subsidiereglement voor renovatie van handelspanden in de deelgemeenten wordt gewijzigd en goedgekeurd als volgt:

 

 

 

 

      

 

 

Reglement renovatie handelspanden deelgemeenten

INHOUDSTAFEL

Hoofdstuk 1     Begrippenkader                                               Definities

 

Hoofdstuk 2     Algemeen                                                       Doelstelling

                                                                                               Subsidie

 

Hoofdstuk 3     Toepassingsgebied                                          Begunstigden

                                                                                               Algemene voorwaarden

                                                                                               Uitgesloten van de subsidie

                                                                                               Gebiedsomschrijving

 

Hoofdstuk 4     Subsidieerbare werken                                    Subsidieerbare werken

                                                                                               Bijkomende voorwaarden


Hoofdstuk 5     Subsidie                                                          Subsidiebedragen

                                                                                               Beperkingen

 

Hoofdstuk 6     Aanvraag van de subsidie                                Aanvraagdossier

                                                                                               Ontvankelijkheid

 

Hoofdstuk 7     Beoordeling van de aanvraag                           Beslissing

                                                                                               Verval van recht op de subsidie

 

Hoofdstuk 8     Aanvang van de werken                                  Aanvang

                                                                                              

Hoofdstuk 9     Uitbetaling van de subsidies                            Termijnen

                                                                                               Aanvraagdossier

                                                                                               Berekening subsidie

                                                                                               Uitbetaling

Hoofdstuk 10   Sancties                                                          Sancties

Hoofdstuk 11   Slotbepalingen                                                Cumuleerbaarheid

Publiciteit

Overdraagbaarheid

Geldigheidsduur

 

 

HOOFDSTUK 1 BEGRIPPENKADER

Artikel 1                     Definities

Voor de toepassing van dit reglement verstaan we onder:

Commerciële ruimte (of netto handelsoppervlakte)

De oppervlakte bestemd voor de verkoop en toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van de niet overdekte oppervlakten

Gevelrenovatie

De werkzaamheden verricht door ambachtslui en/of aannemers, die tot doel hebben de voor- en/of zijgevel van een bestaand handelspand binnen het doelgebied te renoveren

Handelaar

De uitbater, natuurlijke of rechtspersoon, van de handelszaak

Handelspand

Het onroerend goed, waarin de handelszaak wordt uitgebaat, met uitsluiting van alle delen die niet uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de uitbating van de handelszaak

Handelszaak

Elke commerciële onderneming waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank van  Ondernemingen (KBO) is vereist en die de uitoefening van een kleinhandel tot hoofddoel heeft

Kernwinkelgebied

Het door het gemeentebestuur aangeduide (of formeel afgebakende) gedeelte van het grondgebied, gelegen in de dorps- of stadskern(en), waar de detailhandel specifiek wordt ondersteund.

Renovatie

De werkzaamheden verricht door ambachtslui en/of nnemers, die tot doel hebben een bestaand leegstaand handelspand binnen het doelgebied (beter) geschikt te maken  voor de uitbating van een handelszaak.

 

HOOFDSTUK 2 ALGEMEEN

Artikel 2                     Doelstelling

De subsidie heeft als doelstelling de aantrekkelijkheid van handelspanden te verhogen en de basisvoorzieningen in de dorpskernen te behouden.

 

 

Artikel 3                     Subsidie

§1. Binnen de perken van het in de begroting voorziene krediet, en onder voorbehoud van de in volgende paragraaf vermelde financiering, verleent de stad Ninove een subsidie voor de renovatie van de gevels van een handelspand.

HOOFDSTUK 3 TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 4         Begunstigden

De subsidie kan aangevraagd worden door een handelaar (natuurlijke persoon of een rechtspersoon) of eigenaar van een handelspand. De handelaar kan huurder zijn van de commerciële ruimte in het handelspand of houder van zakelijke rechten op het handelspand.

 

 

Artikel 5         Algemene voorwaarden

§1. De subsidie  betreft enkel handelspanden en horecazaken:

 • die op het grondgebied Ninove zijn gelegen binnen het specifieke doelgebied omschreven in artikel 6
 • die een kleinere nette winkelvloeroppervlakte dan 700m² hebben
 • die als zodanig stedenbouwkundig vergund zijn,
 • die in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften,
 • die indien vereist over een sociaaleconomische vergunning beschikken,
 • die conform zijn met alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van de handelszaak of horecazaak,
 • waar momenteel een handelszaak of horecazaak is gevestigd of die momenteel leegstaan maar een nieuwe invulling door een handelszaak of horecazaak wordt voorzien.

 

§2. Het handelspand moet ten minste 5 jaar na uitkering van de subsidie zonder onderbreking (van meer dan 3 maanden) een

handelszaak herbergen tenzij er sprake is van overmacht.

 

 

§3. Werken komen enkel in aanmerking voor subsidiëring voor zover

 • ze in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften,
 • de noodzakelijke vergunningen bekomen zijn,
 • ze in overeenstemming zijn met andere reglementen en regelgeving die van toepassing is.

 

 

Artikel 6                     Gebiedsomschrijving

Enkel handelspanden gelegen in volgend doelgebied komen in aanmerking voor de subsidie: zie bijlage

 

 

Artikel 7         Uitgesloten van de subsidie

De subsidie is bestemd voor detailhandelszaken.

Komen niet in aanmerking voor de subsidie:

 • Panden van medische, paramedische en vrije beroepen 
 • Dienstverlenende intellectuele beroepen of kantoorfuncties met dergelijk karakter (bv: boekhouders/fiscalisten, juristen, accountants, bedrijfsrevisoren, belastingsconsulenten, verzekeringsmakelaars, landmeters, agenten en makelaars in bank- en beleggingsproducten, financiële- en verzekeringsinstellingen, immo-, interim- en andere kantoren

HOOFDSTUK 4 GEVELRENOVATIE

Artikel 8                     Subsidieerbare werken

§1. Volgende werken die de renovatie en/of verfraaiing van de gevel van een handelspand tot gevolg hebben, komen in aanmerking voor de subsidie:

 • Reinigen
 • Schilderwerken
 • Pleisteren
 • Voegen
 • Nieuwe voorgevel
 • Plaatsen van inkomdeuren voor commercieel gedeelte
 • Zichtbare zijgevel opknappen (verplicht indien vrijstaande gevel)
 • Alle voorbereidende werken die verband houden met de renovatie van de gevel

 

§2.  Volgende werken worden uitdrukkelijk uitgesloten van subsidiëring:

 • Aankoop en installatie van roerende goederen die niet onroerend worden door bestemming
 • werken die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg
 • eigen prestaties
 • erelonen en kosten van architecten of veiligheidscoördinatie
 • nieuwbouw (constructie waarbij geen enkele gevel al bestaat)
 • plaatsen en vervangen van garagepoorten (tenzij deze dienen als ingang van het handelspand)
 • werken die de commerciële activiteit niet zichtbaar ondersteunen (bv. dakwerken)

 

 

Artikel 9         Bijkomende voorwaarden

 

§1. De aanvrager is verplicht alle niet-relevante uithangborden, onvergunde reclamepanelen en andere onvergunde gevelconstructies te verwijderen.

 

§2. De werken dienen uitgevoerd te worden volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften, de verleende vergunningen en andere reglementen en regelgeving die van toepassing is.

 

HOOFDSTUK 5 RENOVATIE EN INRICHTING VAN HANDELSPANDEN

Artikel 10       Subsidieerbare werken

§1. Volgende werken die de renovatie en/of inrichting van een leegstaand handelspand tot gevolg hebben, komen in aanmerking voor de subsidie:

 • Renovatie, zijnde de werkzaamheden verricht door ambachtslui en/of aannemers, die tot doel hebben een bestaand leegstaand handelspand binnen het doelgebied (beter) geschikt te maken  voor de uitbating van een handelszaak.
 • Inrichting, zijnde de werkzaamheden verricht door ambachtslui en/of aannemers, die tot doel hebben een bestaand leegstaand handelspand binnen het doelgebied (beter) opnieuw in te richten met het oog op de uitbating van een handelszaak.
 • Samenvoeging, zijnde de werkzaamheden verricht door ambachtslui en/of aannemers, die tot doel hebben het samenvoegen van twee of meerdere panden met minstens één gemeenschappelijke muur, tot één groot geheel om alzo een grotere verkoopsoppervlakte te realiseren op het gelijkvloers – voor zover minstens één van de panden een bestaand leegstaand handelspand is.

 

§2.  Volgende werken worden uitdrukkelijk uitgesloten van subsidiëring:

 • Aankoop en installatie van roerende goederen die niet onroerend worden door bestemming
 • werken die niet verricht zijn aan het gebouw zelf
 • eigen prestaties
 • erelonen en kosten van architecten of veiligheidscoördinatie
 • installatie van aircosysteem of een luchtgordijn of warmtegordijn

 

 

Artikel 11       Bijkomende voorwaarden

 • De werken dienen uitgevoerd te worden volgens de regels van de kunst.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht voor om bijkomende voorwaarden en werken op te leggen indien het oordeelt dat dit vereist is
 • De toekenning van de subsidie is afhankelijk van een gunstig advies van de Dienst Monumentenzorg en Architectuur, voorafgaand aan de aanvang van de werken aanvangen

HOOFDSTUK 6 SUBSIDIE

Artikel 12       Subsidiebedragen

§1. De uit te voeren werken moeten minimaal

 • € 5.000 excl. BTW voor het luik ‘gevelrenovatie’
 • € 15.000 excl. BTW voor het luik ‘Renovatie en inrichting van een handelspand’

Bedragen.

 

§2. De subsidie bestaat uit een tussenkomst in de kosten van

 • De ‘gevelrenovatie’ ten belope van 60 % van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van € 10.000.
 • De ‘renovatie  en inrichting van een handelspand’ ten belope van 60 % van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van € 10.000.

 

§3. De maximale totale subsidie per handelspand bedraagt € 10.000. 

 

 

Artikel 13       Beperkingen

§1. Voor een zelfde pand kan hetzelfde type subsidie slechts eenmaal in een periode van 10 jaar verleend worden, te rekenen vanaf de datum van uitbetaling. 

 

§2. De dossiers worden behandeld a rato van indiening en tot uitputting van het goedgekeurde krediet.

 

§3. Wanneer sprake is van een samenvoeging van panden, worden de samen te voegen panden beschouwd als één pand.

HOOFDSTUK 7 AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE

Artikel 14       Aanvraagdossier

§ 1. Een aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient aangetekend verzonden of tegen ontvangstbewijs afgeleverd te worden aan: dienst Economische bedrijvigheid in het stadhuis, Centrumlaan 100 te 9400 Ninove.

 

§2. De aanvraag dient de volgende documenten te bevatten om ontvankelijk te zijn:

 

1)    1) het behoorlijk ingevulde en door de aanvrager ondertekende aanvraagformulier.  Het aanvraagformulier kan bekomen worden bij dienst Lokale economie in het stadhuis, Centrumlaan 100 te 9400 Ninove een via www.ninove.be

2)    een document waaruit het bouwrecht van de aanvrager blijkt, zijnde: een kopie van de  onderhandse koopovereenkomst, de notariële koopakte, de huurovereenkomst of elke andere titel waaruit het bouwrecht blijkt;

3)    een ondertekend akkoord omtrent de werken tussen (in voorkomend geval) alle betrokken naakte eigenaars, alle houders van zakelijke rechten en de huurder;

4)    de stedenbouwkundige vergunning indien vereist voor de uit te voeren werken of een bewijs van aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning (indien vereist).
Deze moet aangevraagd zijn vóór het dossier wordt ingediend. Het dossier kan enkel principieel goedgekeurd worden na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.

5)    een gedetailleerde omschrijving van de uit te voeren werken. Dit kan aan de hand van een bestek met een beschrijving van procédé, materialen, kleuren,… aangevuld met stalen of duidelijke representatieve afbeeldingen van te gebruiken materialen. Uit de beschrijving moet ondubbelzinnig het beoogde resultaat van de werken blijken;

6)    een nauwkeurige prijsraming of offerte(s) van een erkende en geregistreerde aannemer;

7)    genummerde foto’s van de bestaande toestand en ontwerpplannen met aanduiding van de oriëntatie van de foto’s

 

 

Artikel 15       Ontvankelijkheid

De aanvraag is pas ontvankelijk zodra deze volledig is. De ontvankelijkheid wordt 1 maand  na indiening van de aanvraag meegedeeld via een gewone zending.

HOOFDSTUK 8 BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

Artikel 16       Beslissing

§1. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist op advies van de bevoegde stedelijke diensten de aanvraag principieel goed te keuren of te weigeren, en deelt binnen 3maanden na de ontvankelijk verklaring zijn beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager.

 

§2. Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht voor om alle onderzoeken uit te voeren die vereist zijn voor de behandeling van de aanvraag. Indien de aanvrager hierbij zijn medewerking weigert, vervalt het recht op de premie.

 

 

Artikel 17       Verval van recht op de subsidie

Het recht op de subsidie, en bij uitbreiding alle door het gemeentebestuur/stadsbestuur aangegane verbintenissen vervallen van rechtswege wanneer tussen de aanvraag en de uitbetaling van de subsidie één van volgende feiten plaatsvindt:

 • het overlijden, de ontbinding of het faillissement van de aanvrager;
 • de onteigening van de houders van zakelijke rechten op het handelspand;
 • het volledig of gedeeltelijk teniet gaan van de commerciële ruimte van het handelspand

 

HOOFDSTUK 9 AANVANG VAN DE WERKEN

Artikel 18       Aanvang

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, mogen de werken niet beginnen vóór de principiële goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen. 

HOOFDSTUK 10            UITBETALING VAN DE SUBSIDIES

Artikel 19       Termijnen

§1. De aanvrager moet uiterlijk 1 jaar /indien stedenbouwkundige vergunning: 1 jaar na het verkrijgen ervan na de datum van ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, per aangetekend schrijven of tegen persoonlijke afgifte, de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie indienen. Desgevallend moet deze termijn ook vallen binnen de termijn van de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning.

 

§2. In functie van de termijnen vermeld in §1. van dit artikel, kan het College van Burgemeester en Schepenen de termijn waarbinnen de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie moet ingediend worden, zoals bepaald in §1. van dit artikel, inkorten.

 

§3. Indien de aanvrager de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie niet tijdig kan inleveren, kan hij voor het verstrijken van de voorziene termijn uitstel vragen bij het College van Burgemeester en Schepenen via een gemotiveerd schrijven. Het College van Burgemeester en Schepenen deelt zijn beslissing mee via een gewone zending.

 

Artikel 20       Aanvraagdossier

§1. De aanvraag tot uitbetaling van de subsidie bestaat minimaal uit volgende documenten:

1)    Kopieën van de rechtsgeldige facturen betreffende de werkzaamheden, op naam van de aanvrager en voor voldaan ondertekend en met een detailoverzicht van de uitgevoerde werken en overeenkomstige kostprijzen.

2)    Vereiste keuringsattesten (gas en elektriciteit)

3)    Foto’s van na de werken,

 

 

Artikel 21       Berekening subsidie

§1. De feitelijke subsidiebedrag wordt berekend op basis van de voorgelegde en aanvaarde facturen, exclusief de belasting op toegevoegde waarde.

 

§2. Sommige facturen kunnen (gedeeltelijk) geweigerd worden omdat de werkzaamheden waarop ze betrekking hebben niet in aanmerking komen. Daarom is het belangrijk dat de aanvrager op de facturen aanduidt welke werken in aanmerking komen. Facturen die onduidelijk zijn of waarvan niet af te leiden valt over welke werken het precies gaat worden onontvankelijk verklaard

 

§3. Kastickets, bestelbons, enz. worden niet aanvaard. Als u daarover beschikt, raden wij aan om bij uw leverancier hiervan een factuur te vragen.

 

§4.  De feitelijke subsidie kan nooit hoger zijn dan de oorspronkelijk berekende maximale subsidie (op basis van de voorgelegde offertes)

 

Artikel 22       Uitbetaling

§1. De subsidie kan pas uitbetaald worden als aan elk van volgende voorwaarden is voldaan:

 • De aanvraag tot het bekomen van de subsidie werd principieel goedgekeurd;
 • Controles ter verifiëring van de uitgevoerde werken werden toegelaten;
 • De uitvoering van de werking is gebeurd volgens de goedkeuring en de geldende bepalingen van dit reglement;
 • De aanvraag tot uitbetaling van de subsidie werd goedgekeurd

 

§2.  Na een positieve beslissing wordt de subsidie binnen de 90 dagen uitbetaald door overschrijving op het rekeningnummer van de gerechtigde(n).

HOOFDSTUK 11            SANCTIES

Artikel 23       Sancties

§ 1. Het college van burgemeester en schepenen zal de terugvordering van de subsidie eisen, vermeerderd met de wettelijke intrest:

 • indien deze toegekend en uitbetaald werd op basis van onjuiste gegevens of valse verklaringen afgelegd met het oog op het onrechtmatig genieten van de subsidie
 • indien de wettelijke verplichtingen niet worden nageleefd.
 • wanneer achteraf blijkt dat de subsidie niet aangewend wordt voor het doel waarvoor ze werd toegekend.

 

§ 2. Het college van burgemeester en schepenen kan de terugvordering van de subsidie eisen pro rata

van het aantal overblijvende jaren en verhoogd met de wettelijke intresten op deze sommen vanaf

de datum van ingebrekestelling met aanmaning van terugbetaling, indien:

 • de eigenaar van het handelspand, binnen de vijf jaren na uitkering van de subsidie de handelszaak verkoopt of stopzet zonder terug te verhuren voor een andere handelsactiviteit die zich binnen de 3 maanden ontplooit;
 • de huurder van het handelspand die de handelszaak uitbaat, binnen de vijf jaren na uitkering van de subsidie de handelszaak verkoopt of stopzet zonder dat er binnen de 3 maanden een nieuwe handelsactiviteit ontplooid wordt in het handelspand;
 • of wanneer de subsidiegenieter (eigenaar of huurder) gesubsidieerd utilitair materieel uit het betrokken handelspand vervreemdt;
 • of wanneer de gesubsidieerde samenvoeging binnen de vijf jaar na toekenning van de subsidie wordt opgeheven;

 

§3 De voorwaarde van vijf jaren uitbating vervalt in volgende gevallen:

 •  indien het stadsbestuur zelf aan de basis zou liggen van een kortere uitbatingperiode
 • indien de stopzetting van de handelsactiviteit het gevolg is van overmacht (vb. een faillissement). Het college van burgemeester en schepenen oordeelt of een situatie als overmacht kan beschouwd worden.

De subsidie wordt in dit geval niet teruggevorderd.

 

§3. Als blijkt dat de principieel goedgekeurde werken al begonnen zijn vóór de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst kan de totaliteit van de werken niet meer worden uitbetaald. De aanvrager zal hiervan per gewoon schrijven op de hoogte worden gebracht.

 

§ 4. Voor betwistingen in verband met dit reglement zijn enkel de rechtbanken van Aalst en Dendermonde bevoegd.

HOOFDSTUK 12           SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 24       Publiciteit

Iedere aanvrager verbindt zich er toe om voldoende zichtbaar:

 • Voor de duur van de werken: een bord te plaatsen waarop duidelijk te lezen staat dat de renovatie mee mogelijk gemaakt wordt met de subsidie bekomen van de stad Ninove]

 

Artikel 25       Overdraagbaarheid

Principieel goedgekeurde subsidies kunnen niet overgedragen worden naar een overnemende handelaar of eigenaar.

 

Artikel 26       Geldigheidsduur

§1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014 en is geldig tot en met 30 juni 2017.

 

§3. De gemeenteraad kan de geldigheidsduur van dit reglement verlengen of inkorten.

 

Artikel 27       Bekendmaking en afschrift

§1. Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 186 van het gemeentedecreet.

 

§ 2. Afschrift van dit reglement zal, conform artikel 42 §3 van het gemeentedecreet, worden verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde en aan die van de politierechtbank van Aalst.

 

 

AFBAKENING KERNWINKELGEBIED DEELGEMEENTEN

 

 

Deze lijst bevat de belangrijkste straten van de kernen in het buitengebied

 

1. Okegem

 

-       Okegem-Dorp

-       Jan Ockegemstraat

-       Kouterbaan

-       Frans Vander Perrekaai

-       Fonteinstraat Okegem

-       Kattestraat

-       Leopoldstraat

-       Hazeleerstraat

 

 

 1. Outer

-       Smid Lambrechtstraat

-       Nederhasseltstraat

-       Lebekestraat

-       Bovenhoekstraat

-       Roelandersweg

-       Kerkhofstraat

-       Outerstraat

-       Aardeweg

-       Kerkstraat

-       Groenstraat

-       Cauterdreef

-       Berrebroeckstraat

 

 1. Nederhasselt

-       Nederhasseltstraat

-       Vanderschuerenstraat

-       Keukenstraat

-       Reaalstraat

-       Paellepelstraat

-       Hector Van Muylemstraat

-       Koezeekstraat

-       Beekstraat

-       Geraardsbergsesteenweg

-       Vogelzangstraat

-       Koffiestraat

-       Bertstraat

 

 1. Aspelare

-       Geraardsbergsesteenweg

-       Cyriel Prieelstraat

-       Schoolstraatje

-       Daalstraat

-       Melkbos

 

 1. Voorde

- Geraardsbergsesteenweg

- Ophemstraat

- Sint Marcellusstraat

- Camberg

- Damstraat

- Bekstraat

- Lavaanstraat

- Zevenhoek

 

 1. Appelterre

-       Paardeveldstraat

-       Hellestraat

-       Breeweg

-       ’t Angereelstraat

-       Appelterre-dorp

-       Guido Gezellestraat

-       Botermelkstraat

-       Wilderstraat

-       Neerstraat

-       Eichemstraat

-       Wilderstraat

 

 1. Denderwindeke

-       Edingsesteenweg

-       Krepelstraat

-       Linkebeek

-       Neuringen

-       Heirebaan

-       Windekeveld

-       Kruisveldstraat

-       Bokkendries

-       Kerkveld

-       Minnenhofstraat

-       Rijstraat

-       Steenhout

-       Dasselt

-       Kleine Rijstraat

-       Nijken Rendestede Volckaert

-       Boterdael

-       Stebbingen

-       Vreckom

-       Flierendries

-       Roost

 

 1. Meerbeke

-       Halsesteenweg

-       Brusselsesteenweg

-       Nieuwstraat

-       Hemelrijk

-       Gemeentehuisstraat

-       Sint Berlindisstraat

-       Sint Pietersstraat

-       Kwadestraat noord en zuid

-       Kapellestraat

-       Stenebrug

-       Klapstraat

-       Roesbeke

-       Eggerstraat noord en zuid

-       Bodemstraat

-       Dokstraat

-       Ternat

-       Tenberg

-       Nellekensstraat

-       Steenstraat

-       Hoendersveld

-       Krommekeer

-       Beneden-Hemelrijk

-       Edingsesteenweg

-       Schalkem

-       Stenemolen

-       Stierstraat

 

 1. Neigem

-       Halsesteenweg

-       Bevingen

-       Pastorijstraat

-       Kantonstraat

-       Brusselseheerweg

-       Oosteikendreef

-       Prindaal

 

 1. Lieferinge

-       Drogentop

-       Kasseide

-       Lieferingeplaats

-       Muntstraat

-       Windschof

 

 1. Eichem

-       Lindenbergstraat

-       Perrestraat

-       Preekherenstraat

-       Ratissestraat

-       Rietstraat

-       Terrasstraat

-       Wilderstraat

 

 1. Lebeke

-       Groenstraat

-       Kerkstraat

-       Koekelweg

-       Kollestraat

 

 1. Pollare

-       Beukendreef

-       Echel

-       Hoogstraat

-       Nekkersput

-       Pollarebaan

-       Pollare-dorp

-       Roe

-       Schuitstraat

-       Sint-Kristoffelstraat

-       Steenberg

 

 

 

Artikel 2

 

Het gewijzigde reglement wordt bezorgd aan het Agentschap Innoveren en ondernemen.