GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2011 betreffende de goedkeuring van het subsidiereglement te bevordering van het aanleggen van een groendak;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2016 waarbij het duurzaam energieactieplan en de bijhorende maatregelentabel in het kader van het burgemeestersconvenant werden goedgekeurd;

 

Overwegende dat de Vlaamse overheid sinds 1 januari 2014 geen subsidies meer terugbetaalt die worden verleend aan particulieren voor de aanleg van een groendak op een gebouw dat in hoofdzaak dient voor privégebruik;

 

Overwegende dat in de maatregelentabel bij het duurzaam energieactieplan het subsidiëren van een groendak bij particulieren is opgenomen als actie;

 

Overwegende dat het huidige reglement geen maximaal bedrag bevat waardoor aanvragen op grote daken aanspraak maken op een groot gedeelte van het in het budget voorziene subsidiebedrag;

 

Overwegende dat het aangewezen een maximumbedrag per wooneenheid op te leggen zodat zoveel mogelijk burgers de kans krijgen om te genieten van de subsidie;

 

Overwegende dat volgens artikel 1 het reglement enkel van toepassing is voor de aanleg van een groendak op een woning of een gebouw op het grondgebied van Ninove; dat in artikel 2 paragraaf 2 van het reglement staat dat een groendak moet aangelegd worden door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik; dat er een verduidelijking wenselijk is waardoor geen andere gebouwfuncties dan wonen in aanmerking komen voor een subsidie;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

Het besluit van de gemeenteraad van 24 november 2011 wordt opgeheven met ingang van december 2016 en vervangen door volgende bepalingen:

 

“Artikel 1.

Onderhavig reglement is van toepassing op: het aanleggen van een groendak op een woning en/of bijgebouw met woonfunctie op het grondgebied van Ninove voor zover dit niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.

Onder groendak wordt in dit reglement verstaan een extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak). Het betreft een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn. Indien het dak hellend is, is een draineerlaag niet noodzakelijk.”

 

“Artikel 2.

§ 1. Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt een subsidie verleend van maximum 31 euro per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt. Indien de aanlegkosten (inclusief BTW) van het groendak lager zijn dan 31 euro/m2, wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag. De subsidie bedraagt maximaal 1.500 euro/wooneenheid.

 

§2. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn op een woning en/of een bijgebouw met woonfunctie. De BTW mag niet worden ingebracht voor de aftrek (voor BTW-plichtigen). Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.

§3. De datum van indienen van de subsidieaanvraag bij de gemeente geldt als opvolgingsdatum voor de behandeling van de dossiers.”

 

“Artikel 3. Algemene voorwaarden

§1. Het betreffende dak kan slechts eenmaal betoelaagd worden.

 

§2. De aanvraag tot het verkrijgen van de subsidie dient vóór het uitvoeren van de werken te worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruik gemaakt worden van het subsidieaanvraagformulier dat daarvoor door de stad ter beschikking wordt gesteld.

 

§3. Op dit formulier moeten duidelijk de volgende elementen worden vermeld:

- naam, adres en rekeningnummer van de aanvrager;

- adres van de woning waar het extensief groendak wordt geplaatst;

- het aantal m² extensief groendak en een aanduiding op plan van de plaats op het dak;

- een gedetailleerde beschrijving van de concrete zaken waarvoor men een premie vraagt, waaronder een beschrijving van de verschillende elementen die tot de installatie of voorziening behoren en een schets van de installatie of voorziening;

- een verklaring op eer dat de aanvraag correct is ingevuld;

- een toelating tot controle van de aanleg van het groendak en van de goede staat van het dak gedurende de periode zoals bepaald in artikel 3 §7.

 

§4. De stad is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.

 

§5. De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

 

§6. De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.

 

§7. Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies teruggevorderd worden.

 

§8. De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden.”

 

“Artikel 4. Procedure

§1 Procedure

Na ontvangst van de schriftelijke aanvraag onderzoekt  de dienst leefmilieu het dossier en adviseert het college van burgemeester en schepenen;

Het college van burgemeester en schepenen neemt een principiële beslissing m.b.t. het uitbetalen van de uit te voeren werken;

De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing.  Bij een gunstige principiële beslissing komen de werken in aanmerking voor subsidiëring en ontvangt de aanvrager een betalingsaanvraagformulier;

De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag;

De betalingsaanvraag wordt ingediend bij de dienst leefmilieu De betalingsaanvraag dient te gebeuren binnen de zes maand na de aanleg van het groendak. Alle nuttige bewijsstukken (facturen, betalingsbewijzen, foto’s, …) moeten aan de aanvraag worden toegevoegd;

Een afgevaardigde van het gemeentebestuur kan ter plaatse de uitgevoerde werken controleren alvorens tot betaling wordt overgegaan. De dienst leefmilieu adviseert het college van burgemeester en schepenen;

Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing m.b.t. het uitbetalen van de subsidies voor de uitgevoerde werken. Bij een gunstige beslissing worden de goedgekeurde subsidies uitbetaald.

 

§2 Indien blijkt dat de voorwaarden niet nageleefd zijn, dan zal de premie niet uitgekeerd worden en wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gebracht. De aanvrager kan op dat moment aanpassingen uitvoeren om toch aan de voorwaarden te voldoen en de uitbetaling van de subsidie te bekomen.

§3 Indien blijkt dat de bepalingen van dit reglement of eventueel de stedenbouwkundige vergunning niet werden nageleefd, wordt de subsidie niet uitbetaald of, indien dit reeds gebeurd zou zijn, teruggevorderd.”

 

“Artikel 5.

Het reglement treedt in voege op 1 december 2016.

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit reglement.”