GR20161124 Punt 10. Lokaal onthaalbeleid - samenwerkingsovereenkomst Pin vzw

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het ministerieel besluit betreffende de toekenning van een projectsubsidie in het kader van ‘intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst’ aan de steden Ninove en Zottegem en aan de gemeenten Herzele, Erpe-Mere en Brakel voor de gezamenlijke uitvoering van het project ‘Een geïntegreerd onthaal- en integratiebeleid via ketenaanpak’ van 8 december 2015;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2016 betreffende de oprichting Interlokale Vereniging Onthaal- en Integratiebeleid Zuid-Oost-Vlaanderen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 oktober 2016 betreffende een geïntegreerd onthaal- en integratiebeleid via ketenaanpak: projectplan voor een lokaal onthaalbeleid in Ninove;

 

Overwegende dat vanuit de Interlokale Vereniging OIB Z-O-Vl. een gemeenschappelijke visie werd ontwikkeld over lokaal onthaalbeleid;

 

Overwegende dat een lokaal bestuur met een lokaal onthaalbeleid er voor zorgt dat elke individuele nieuwkomer (nieuwe inwoner van buitenlandse herkomst) zo snel mogelijk een integratieproces start en doorloopt;

 

Overwegende dat binnen het project ‘Een geïntegreerd onthaal- en integratiebeleid via ketenaanpak’ dit beleid per gemeente wordt geconcretiseerd aan de hand van een projectplan;

 

Overwegende dat de eerste pijler van het projectplan in Ninove luidt “Alle individuele nieuwkomers toeleiden naar een onthaaltraject op maat” en dat deze pijler bestaat uit twee luiken: een onthaalgesprek met alle nieuwkomers en ondersteuning van onthaaltrajecten door toeleiders;

 

Overwegende dat een onthaalgesprek een gesprek is tussen een onthaalmedewerker en een nieuwkomer met als doel het starten van een onthaaltraject. De onthaalmedewerker geeft de nieuwkomer de belangrijkste gemeentelijke informatie en informeert hem/haar in functie van hun levensloopbaan en hun inburgering. Vanuit dit gesprek wordt er een onthaaltraject opgestart op maat van de nieuwkomer;

 

Overwegende dat er binnen de visie lokaal onthaalbeleid rekening wordt gehouden met de diversiteit onder nieuwkomers op vlak van sociaal en menselijk kapitaal en dat nieuwkomers met weinig sociaal en menselijk kapitaal ondersteund worden binnen hun onthaaltraject, dit om hun onthaaltraject efficiënt te doorlopen. Nieuwkomers met weinig menselijk en sociaal kapitaal hebben binnen het projectplan recht op ondersteuning van een toeleider: een brugfiguur die voor nieuwkomers de toegang tot voorzieningen en dienstverlening vergroot;

 

Overwegende dat er zich in 2015 627 nieuwkomers (interne en internationale inwijkingen van personen van buitenlandse herkomst) vestigden in Ninove, waarvan 26% alleenstaand en 74% lid van een gezin;

 

Overwegende dat er nood is aan een onthaalmedewerker (1 VTE) om met alle nieuwkomers een onthaalgesprek te hebben en dat er nood is aan twee toeleiders (2 VTE) om alle nieuwkomers met weinig sociaal en menselijk kapitaal te ondersteunen en begeleiden bij hun onthaaltrajecten;

 

Overwegende dat stad Ninove samenwerkt met Pin vzw voor de implementatie van het projectplan voor een lokaal onthaalbeleid in Ninove, in het bijzonder voor de onthaalgesprekken met nieuwkomers en ondersteuning van onthaaltrajecten door toeleiders;

 

Overwegende dat het stad Ninove aan Pin vzw – in het kader van de implementatie van het projectplan voor een lokaal onthaalbeleid in Ninove – de volgende opdrachten geeft:

  1. het coachen en begeleiden van de ervaringsdeskundigen – screener en toeleiders,
  2. het coördineren en uitvoeren van de lokale screenings- en onthaalgesprekken,
  3. structurele verankering via erkenning als initiatief in de lokale diensteneconomie en
  4. opvolging rapportage en evaluatie;

 

Overwegende dat de samenwerking aanvang neemt op 1 december 2016 voor een periode van onbepaalde duur en dat de overeenkomst opzegbaar is na minstens twee jaar;

 

Overwegende dat voor de uitvoering van de opdrachten door stadsbestuur Ninove een vergoeding van € 50.108 op jaarbasis ter beschikking wordt gesteld van Pin vzw voor de aanwezigheid van één onthaalmedewerker (1 VTE, € 37.054) en twee toeleiders (2 VTE, € 13.054);

 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het budget 2016, op de algemene rekening 613024 van het beleidsitem 090210 en de actie 3/3/3/1 We ontwikkelen initiatieven om onderbescherming bij mensen met een migratieachtergrond te voorkomen en beschermen;

 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het budget 2017, op de algemene rekening 613024 van het beleidsitem 090210 en de actie 3/3/3/1 We ontwikkelen initiatieven om onderbescherming bij mensen met een migratieachtergrond te voorkomen en beschermen;

 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het budget 2018, op de algemene rekening 613024 van het beleidsitem 090210 en de actie 3/3/3/1 We ontwikkelen initiatieven om onderbescherming bij mensen met een migratieachtergrond te voorkomen en beschermen;

 

 

Besluit:

 

 

met 23 ja-stemmen (Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen, Veerle Vanderpoorten)

8 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

 

 

Gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten neemt niet deel aan de stemming.

 

Artikel 1

 

Stad Ninove werkt samen met Pin vzw voor het implementeren van het projectplan voor een lokaal onthaalbeleid in Ninove. De overeenkomst die de samenwerking tussen stadsbestuur Ninove en Pin vzw regelt, maakt integraal deel uit van dit besluit.

 

 

Artikel 2

 

Voor de uitvoering van de opdrachten wordt door stadsbestuur Ninove een vergoeding van € 50.108 op jaarbasis ter beschikking gesteld van Pin vzw voor de aanwezigheid van één onthaalmedewerker (1 VTE, € 37.054) en twee toeleiders (2 VTE, € 13.054)

 

Hiervoor zijn voldoende kredieten voorzien in het budget 2016, op de algemene rekening 613024 van het beleidsitem 090210 en de actie 3/3/3/1 We ontwikkelen initiatieven om onderbescherming bij mensen met een migratieachtergrond te voorkomen en beschermen.

 

Hiervoor zijn voldoende kredieten voorzien in het budget 2017, op de algemene rekening 613024 van het beleidsitem 090210 en de actie 3/3/3/1 We ontwikkelen initiatieven om onderbescherming bij mensen met een migratieachtergrond te voorkomen en beschermen.

 

Hiervoor zijn voldoende kredieten voorzien in het budget 2018, op de algemene rekening 613024 van het beleidsitem 090210 en de actie 3/3/3/1 We ontwikkelen initiatieven om onderbescherming bij mensen met een migratieachtergrond te voorkomen en beschermen.