GR20161124 Punt 1. Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een inspecteur van politie - dienst operaties - kennisname niet aanvaarding en nieuwe vacant verklaring

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II, Hoofdstuk II;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 2002 waarbij de lokale politie Ninove wordt ingesteld op  1 januari 2002;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 maart 2016 houdende de openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader – inspecteur van politie voor de dienst operaties;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2016 houdende de benoeming van AINP Lucas Callebaut als inspecteur van politie voor de dienst operaties;

 

Overwegende dat artikel VI.II.24 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bepaalt dat de korpschef de aanwijzingsbeslissing van de benoemende overheid aan het personeelslid betekent en dat het personeelslid zijn beslissing om de betrekking al dan niet op te nemen binnen de 14 kalenderdagen te rekenen van de datum van deze betekening betekent aan de korpschef;

 

Overwegende dat de gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2016 houdende de benoeming via mobiliteit van AINP Lucas Callebaut als inspecteur van politie voor de dienst operaties hem ter kennis werd gebracht en aangetekend werd verstuurd op 21 oktober 2016;

 

Overwegende dat Lucas Callebaut op 28 oktober 2016 schriftelijk liet weten dat hij de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst operaties in de lokale politie Ninove niet aanvaardt;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis dat Lucas Callebaut de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst operaties in de lokale politie Ninove niet aanvaardt.

 

Artikel 2

De betrekking van inspecteur van politie voor de dienst operaties wordt opnieuw overgemaakt aan de Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie – Directie van het Personeel – Dienst Loopbaanbeheer – met vraag tot publicatie in de volgende mobiliteitscyclus.

 

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 86,3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit gestuurd aan de provinciegouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.