GR20161020 Punt 25. Openbare werken - aanleg van riolering in de Pollarestraat, de Vooruitgangstraat en de Kaatsweg te Ninove - goedkeuring ontwerp - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring stadsaandeel

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 maart 2008 waarbij de samengevoegde opdracht voor de opmaak van het ontwerp en de uitvoering van de veiligheidscoördinatie ontwerp- en verwezenlijking voor de wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat te Ninove en de aanleg van voetpaden en fietspaden en het oplossen van de wateroverlastproblemen door de afkoppeling van grachten langs de Pollarebaan te Pollare werden goedgekeurd;

 

Overwegende dat de riolering in de Pollarestraat zich in zeer slechte staat bevindt waardoor zich tal van verzakkingen in het wegdek voordoen;

 

Overwegende dat de verzakkingen reeds meerdere jaren werden hersteld met laagjes asfalt;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2016 waarbij het gecombineerd dossier van het project NIV 3005 langs de Pollarebaan te Ninove en Pollare en de wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat te Ninove, werd opgesplitst in twee delen om de dringende rioleringswerken en de noodzakelijke verbeteringswerken aan het wegdek in de Pollarestraat, de Vooruitgangstraat en de Kaatsweg te Ninove op kortere termijn te kunnen uitvoeren;

 

Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij aan het opdracht gevend bestuur werd gevraagd een apart ontwerpdossier op te maken voor de wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat en voor de herinrichtingswerken met erosiebestrijdingswerken langs de Pollarebaan op het grondgebied van Ninove en Pollare;

 

Gelet op de brief van 14 september 2016 van het studiebureau Goegebeur-D’Hauwer, met als bijlage het aanbestedingsdossier van het project in de Pollarestraat te Ninove;

 

Gelet op het ontwerp opgemaakt door het studiebureau voor Aquafin in opdracht van RioP, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar;

 

Overwegende dat de NV Aquafin in opdracht van RioP de bouwheer van het project NIV.3005/1, project Pollarestraat te Ninove is;

 

Overwegende dat het de bedoeling is een gescheiden rioleringsstelsel langsheen de Pollarestraat, Vooruitgangstraat en Kaatsweg uit te voeren in combinatie met de verfraaiing en heraanleg van voornoemde straten;

 

Overwegende dat in het ontwerp de uitvoering van de volgende werken wordt voorgesteld:

 

1.Rioleringswerken:

 

1.a. Aanleg van een RWA-leiding (regenwater)

 

-De RWA-leiding wordt aangelegd met buizen diameter 400, 500 en 600 mm ongewapende betonbuizen.

-In de Vooruitgangstraat wordt een RWA-leiding met een diameter 700 mm voorzien.

-Ter hoogte van de dwarsing met de Nijverheidslaan worden de nodige wachtaansluitingen op de RWA-leiding voorzien voor latere afkoppeling van de diverse zijstraten gelegen tussen de Pollarestraat, de Vooruitgangstraat en de Parklaan.

-Langs de Kaatsweg wordt de RWA-leiding aangelegd in betonbuizen diameter 800 mm dewelke aangesloten worden op een nieuw te construeren bufferbekken bestaande uit enerzijds een buffergracht in de zone tussen prof. 59 en 60 en een bufferbekken in de zone tussen profiel 60 en 64.

-Ter hoogte van de uitstroom van het bufferbekken naar de Dender wordt een gecontroleerde lozing van het bekken voorzien door plaatsing van een wervelventiel. De uitstroom van het bufferbekken wordt aangelegd in betonbuizen diameter 800 mm. Op deze uitstroom wordt tenslotte een terugslagklep geplaatst teneinde bij hoge waterstand van de Dender geen terugslag te krijgen in het bufferbekken.

 

1.b. Aanleg van een DWA-leiding (vuil water)

 

In de Pollarestraat wordt de aanleg voorzien van een DWA-leiding diameter 400,500 en 600 mm. Om de diepteligging van de huisaansluitingen te kunnen beperken, wordt er ter hoogte van prof. 9 langs de Pollarestraat een opvoergemaal voorzien en dit voor het opvoeren van de DWA-leiding voor de zone tussen de Arbeidstraat en de Brusselstraat. Vanaf het opvoergemaal wordt de DWA-leiding volledig gravitair aangelegd via de Vooruitgangstraat en de Kaatsweg tot de aansluiting met de Aquafin-collector. In de Vooruitgangstraat wordt de DWA-leiding aangelegd door middel van een leiding diameter 600 en 700 mm. Langs de Kaatsweg bestaat de DWA-leiding uit een gewapend betonbuis diameter 1200 mm. De DWA-leiding zal ter hoogte van de Kaatsweg aangesloten worden op de Aquafin-collector.

 

1.c. Afkoppelen privaat domein

 

Binnen dit project zal een optimale afkoppeling voorzien worden van de woningen en dit gezien het feit dat praktisch enkel maar gesloten bebouwing aanwezig is langsheen het tracé der werken. De voorste helft van de dakoppervlakten zullen worden afgekoppeld en aangesloten op de ontworpen RWA-leiding. Voor het beperkt aantal half-open bebouwingen zal een volledige afkoppeling voorzien worden.

 

2. Wegenwerken:

 

2.a. Pollarestraat

 

-In de Pollarestraat wordt de aanleg voorzien van een KWS-verharding met een breedte van:

-2,70 meter voor de zone tussen Brusselstraat en Kluisweg

-5,40 m voor de zone tussen Kluisweg en Vooruitgangstraat

-4,40 m voor de zone tussen Vooruitgangstraat en aansluiting met Leopoldlaan;

 

-Ter hoogte van de aansluitingen met de Vooruitgangstraat, Vredelaan en Kluisweg wordt telkens de inrichting voorzien van een verhoogd verkeersplateau in gekleurde grijze KWS-verharding.

 

-Langs het tracé van de werken worden diverse parkeerzones ingericht aansluitend op de rijweg en afgesloten met een afboording tussen de rijweg en de parkeerzone door middel van een ter plaatse gestorte kantstrook van 30 cm.

 

-De voetpaden worden heraangelegd in grijze betonstraatstenen.

 

2.b. Vooruitgangstraat

 

-Langs de Vooruitgangstraat wordt de rijweg aangelegd in een KWS-verharding over een breedte van 3 meter (zone tussen de Pollarestraat en Nijverheidslaan) en 4 meter (zone tussen Nijverheidslaan en Parklaan)

 

-De KWS-verharding wordt opnieuw aangelegd op een gestabiliseerde steenslagfundering met een dikte van 25 cm en een minder-hindersteenslag, eveneens met een dikte van 25 cm.

 

-De rijweg wordt opnieuw aan beide kanten afgeboord met een ter plaatse gestorte kantstrook.

 

-Er worden parkeerzones voorzien en de voetpaden worden aangelegd in grijze betonstraatstenen.

 

2.c. Kaatsweg

 

-In de Kaatsweg wordt de rijweg heraangelegd in grijze betonstraatstenen over een breedte van 5,10 meter. De weg wordt aan beide zijden afgeboord met een ter plaatse gestorte kantstrook.

 

-De aansluitende wegbermen zullen in hun oorspronkelijke staat hersteld worden.

 

-Langs de nieuw te construeren buffergracht zal de bestaande Finse piste tenslotte in haar oorspronkelijke staat hersteld worden evenals de aanwezige draadafsluiting.

 

Gelet op de raming waaruit blijkt dat de werken in totaal geraamd worden op € 1.869.447,40, waarvan € 1.687.907,35 aan werken in opdracht van RioP en € 181.540,65 aan werken in opdracht en voor rekening van de stad Ninove, hetzij € 150.033,10 aan werken + € 31.506,95 aan BTW = € 1.869.447,40;

 

Gelet op het lastenboek der werken met daarin de administratieve en technische bepalingen betreffende de werken;

 

Overwegende dat de opdracht zal gegund worden bij wijze van openbare aanbesteding en dat de aannemer moet erkend zijn in de klasse 6, categorie C1 en/of E1;

 

Overwegende dat de uitvoeringtermijn van de werken wordt vastgesteld op 195 werkdagen;

 

Overwegende dat voor de financiering van dit project onder de enveloppe WEG 2014/001, subproject 005, AR 224007, BI 020000 en actie 4/1/2/10 een bedrag van € 809.855,73 beschikbaar is;

 

Overwegende dat in de meerjarenplanning 2016-2019 in voornoemde enveloppes voldoende krediet beschikbaar is om deze uitgaven te dekken;

 

Gelet op het amendement van raadslid K. Van Den Driessche (N-VA) om de boordsteen op het einde van de Kaatsweg op te schuiven richting sporthal om aan de weggebruiker duidelijk te maken dat het jaagpad hoofdzakelijk is bestemd voor de zwakke weggebruiker.

 

Overwegende dat dit amendement met eenparigheid van stemmen aanvaard;

 

 

Besluit:

 

 

met 19 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

13 onthoudingen  (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Hedwig Steenhout, Van Oudenhove Jean-Pierre)

 

 

Artikel 1

 

Het ontwerp voor de aanleg van riolering in de Pollarestraat te Ninove en de verbeteringswerken in de aanpalende straten, de Vooruitgangstraat en de Kaatsweg, wordt goedgekeurd mits de geraamde totaalprijs van € 1.869.447,40, waarvan € 1.687.907,35 aan werken in opdracht van de bouwheer, RioP en € 181.540,65 aan werken in opdracht en voor rekening van de stad Ninove, hetzij € 150.033,10 aan werken + € 31.506,95 BTW, mits volgende aanpassing, volgens het aanvaard amendement, om de boordsteen op het einde van de Kaatsweg op te schuiven richting sporthal om aan de weggebruiker duidelijk te maken dat het jaagpad hoofdzakelijk is bestemd voor de zwakke weggebruiker.

 

Artikel 2

 

Het stadsaandeel ten bedrage van € 181.540,05, btw inclusief, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

De opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare aanbesteding.

 

Artikel 4

 

De voorwaarden van de opdracht die opgenomen zijn in het lastenboek, worden goedgekeurd.