GR20161020 Punt 24. Project Pollarebaan en Pollarestraat, Vooruitgangstraat, Kaatsweg op het grondgebied van Ninove en Pollare - afkoppelen inlaten Pollarebaan en riolering Pollarestraat, Vooruitgangstraat, Kaatsweg - erosiebestrijdende werken langs de Po

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 maart 2008 waarbij de samengevoegde opdracht voor de opmaak van het ontwerp en de uitvoering van de veiligheidscoördinatie ontwerp en –verwezenlijking voor de wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat, de Vooruitgangstraat en de Kaatsweg te Ninove en de aanleg van voetpaden en fietspaden en het oplossen van de wateroverlastproblemen door de afkoppeling van grachten langs de Pollarebaan te Pollare werden goedgekeurd;

 

Overwegende dat het ontwerp van dit gecombineerd project NIV 3005 voor het afkoppelen van de inlaten langs de Pollarebaan op het grondgebied van Ninove en Pollare met aanleg van fietspaden, de riolering in de Pollarestraat, de Vooruitgangstraat en de Kaatsweg te Ninove en erosiebestrijdingswerken langs de Pollarebaan zich in een eindfase bevindt;

 

Overwegende dat daarom op 10 en 11 mei 2016 een informatievergadering werd georganiseerd voor alle aangelande eigenaars en de buurtbewoners van respectievelijk de Pollarestraat, de Vooruitgangstraat, de Kaatsweg en de Pollarebaan;

 

Overwegende dat het ontwerp van de Pollarestraat, de Vooruitgangstraat en de Kaatsweg te Ninove geen aanleiding gaf tot opmerkingen;

 

Overwegende dat tijdens de infovergaderingen evenwel een aantal opmerkingen werden geuit over het voorgelegd ontwerp van de herinrichting van de Pollarebaan op het grondgebied van Ninove en Pollare met name betreffende de snelheidsremmende maatregelen, de fietssuggestiestroken, de parkeervoorzieningen en de bestaande riolering;

 

Overwegende dat het plan van de bovenbouw van de Pollarebaan door het studiebureau werd aangepast en op 20 juni 2016 tijdens een hoorzitting opnieuw werd voorgelegd aan de buurtbewoners;

 

Overwegende dat de aanwezige buurtbewoners zich konden vinden in de aangepaste snelheidsremmers en het behoud van de fietssuggestiestroken en de aangepaste parkeervoorzieningen;

 

Overwegende dat de bezorgdheid omtrent de bestaande riolering opnieuw werd geuit zodat aan de NV Aquafin werd gevraagd de riolering na te kijken;

 

Overwegende dat bijgevolg de tijd zal moeten worden genomen om het plan van de Pollarebaan verder uit te werken;

 

Overwegende dat het daarom aan te bevelen is om een deel van het samengevoegd project, namelijk de wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat, de Vooruitgangstraat en de Kaatsweg te Ninove apart verder af te werken om voornoemde werken geen onnodige vertraging te laten oplopen;

 

Overwegende dat aan het ingenieursbureau Goegebeur-D’Hauwer opdracht werd gegeven het samengevoegd ontwerpdossier op te splitsen zodanig dat het ontwerp van de wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat, de Vooruitgangstraat en de Kaatsweg te Ninove aan de gemeenteraad ter goedkeuring kan worden voorgedragen;

 

 

Besluit:

 

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Artikel 1

 

Het gecombineerd dossier van het project NIV 3005 voor het afkoppelen van de inlaten langs de Pollarebaan op het grondgebied van Ninove en Pollare met aanleg van fietspaden, de wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat, de Vooruitgangstraat en de Kaatsweg te Ninove en de erosiebestrijdingswerken langs de Pollarebaan, wordt opgesplitst.

 

Artikel 2

 

Aan RioPact wordt opdracht gegeven om een apart ontwerpdossier op te maken voor de wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat, de Vooruitgangstraat en de Kaatsweg te Ninove en anderzijds voor de herinrichtingswerken aan de Pollarebaan en de erosiebestrijdingswerken te Ninove en Pollare.