GR20161020 Punt 20. Financiële dienst - AGB Ninove - prijssubsidiereglement - goedkeuring

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2005 waarin de oprichting en de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Ninove, afgekort AGB Ninove, werden goedgekeurd;

 

Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2005 door de Vlaamse minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering op 16 september 2005;

 

Overwegende dat het om economisch leefbaar te zijn nodig is dat het autonoom gemeentebedrijf Ninove vanwege de stad Ninove prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot de sportinfrastructuur;

 

Gelet op het voorstel van prijssubsidiereglement vanwege het college van burgemeester en schepenen;

 

 

Besluit:

 

 

met 26 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Stijn Vermassen, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen, Hedwig Steenhout, Van Oudenhove Jean-Pierre)

6 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement, vermeld in artikel 2 van huidige beslissing, ten voordele van het autonoom gemeentebedrijf Ninove goed.

 

 

Artikel 2

 

Prijssubsidiereglement sportinfrastructuur AGB Ninove

 

Het autonoom gemeentebedrijf Ninove heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het kalenderjaar 2016 (zie bijlage). Op basis van deze ramingen heeft het autonoom gemeentebedrijf Ninove vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2016 de inkomsten uit het verlenen van het recht op toegang voor individuele gebruikers volwassenen minstens EUR 747.437,91 (+ 6% btw) moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.

 

Om economisch rendabel te zijn wenst het autonoom gemeentebedrijf Ninove vanaf 1 november 2016 de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6 % btw) voor het recht op toegang tot sportinfrastructuur te vermenigvuldigen met een factor 4,87. Tot en met 30 oktober 2016 is de factor 7,91 van toepassing.

 

De stad Ninove erkent dat het autonoom gemeentebedrijf Ninove, op basis van deze ramingen, de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6% btw) voor het recht op toegang tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur moet vermenigvuldigen met een factor 4,87 om economisch rendabel te zijn.

 

Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur wenst de stad Ninove echter dat er tijdens het kalenderjaar 2016 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van gebruikers van de sportinfrastructuur. De stad Ninove wenst immers de toegangsgelden te beperken opdat de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur toegankelijk zou zijn voor iedereen. De stad Ninove verbindt er zich toe om vanaf 1 november 2016 tot en met 31 december 2016 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.

 

De waarde van de prijssubsidie toegekend door de stad Ninove voor het recht op toegang tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur bedraagt de prijs (inclusief 6% btw), die de bezoeker voor het recht op toegang betaalt, vermenigvuldigd met een factor 3,87.

 

De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het autonoom gemeentebedrijf Ninove. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de stad Ninove deze steeds documenteren.

 

Het autonoom gemeentebedrijf Ninove moet op de 5de werkdag van elk kwartaal de stad Ninove een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers waaraan recht op toegang is verleend tijdens het voorbije kwartaal tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debetnota die het autonoom gemeentebedrijf Ninove uitreikt aan de stad Ninove. De stad Ninove dient deze debetnota te betalen aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove binnen de 5 werkdagen na ontvangst.

 

Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2017 zal worden onderhandeld tussen de stad Ninove en het autonoom gemeentebedrijf Ninove vóór 31 januari 2017.

 

Artikel 3

 

Een kopie van dit besluit wordt verstuurd naar het autonoom gemeentebedrijf Ninove, Parklaan 3, 9400 Ninove.