GR20161020 Punt 16. Financiële dienst - budgetwijziging 2016/1 - vaststelling

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, hoofdstuk III;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2015/2 betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetten 2016;

 

Overwegende dat het managementteam de budgetwijziging behandelde in zitting van 21 september 2016;

 

Gelet op het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 72452;

 

 

Besluit:

 

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

13 onthoudingen  (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Hedwig Steenhout, Van Oudenhove Jean-Pierre)

 

 

Artikel 1

De budgetwijziging 2016/1 wordt vastgesteld.

 

Artikel 2

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

4.273.503

     A. Uitgaven

44.250.695

     B. Ontvangsten

48.524.198

 

 

II. Investeringen (B-A)

-8.807.411

     A. Uitgaven

11.777.582

     B. Ontvangsten

2.970.171

 

 

III. Andere (B-A)

-446.126

     A. Uitgaven

479.910

          1. Aflossingen financiële schulden

260.313

          2. Toegestane leningen

219.597

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

 

 

     B. Ontvangsten

33.783

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

33.783

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-4.980.034

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

14.575.465

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

9.595.431

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

9.595.431

 

Artikel 3

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.