GR20160922 Punt 3. Politie - personeel - uitbreiding van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikel 67, artikel 118 en artikel 119;

 

Gelet op de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 houdende de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van de minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 10 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 16 van 28 november 2001 betreffende de overgang naar het administratief en logistiek kader (CALOG) van de lokale politie krachtens artikel 235, tweede, derde en vierde lid, WGP;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief CP 2 van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg;

 

Gelet op de rondzendbrief CP 3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 betreffende de personeelsformatie van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove;

 

Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van 3 december 2002 waarbij de personeelsformatie van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2004 betreffende de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove;

 

Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van 22 juni 2004 waarbij de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 mei 2006 waarbij de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader werd vastgelegd;

 

Gelet op de brief van de provinciegouverneur van 30 mei 2006 waarbij de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader in het kader van het specifiek federaal toezicht werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2010 betreffende de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove;

 

Gelet op de brief van de provinciegouverneur van 10 december 2010 waarbij de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader in het kader van het specifiek federaal toezicht werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2011 betreffende de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove;

 

Gelet op de brief van de provinciegouverneur van 15 december 2011 waarbij de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader in het kader van het specifiek federaal toezicht werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2012 betreffende de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove;

 

Gelet op de brief van de provinciegouverneur van 30 juli 2012 waarbij de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader in het kader van het specifiek federaal toezicht werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 maart 2016 betreffende de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove;

 

Gelet op de brief van de provinciegouverneur van 28 april 2016 waarbij de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader in het kader van het specifiek federaal toezicht werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de personeelsformatie voor de politiezone Ninove werd bepaald op 75 voltijdse equivalenten voor het operationeel kader en op 14,13 voltijdse equivalenten voor het administratief en logistiek kader;

 

Overwegende dat het organogram van de lokale politie van Ninove, zoals in andere politiezones,  bestaat uit operationele personeelsleden en burgerpersoneelsleden ook wel CALOG genoemd (afkomstig van het franstalige ‘Cadre Administratif et LOGistique). Binnen het administratief en logistiek kader wordt er een onderscheid gemaakt in graden. Voor niveau D  zijn er geen diplomavereisten, voor niveau C is een diploma hoger middelbaar vereist, voor niveau B een diploma van graduaat, bachelor of equivalent en voor niveau A een diploma van licentiaat, master of equivalent. De personeelsuitbreiding voorziet in een burgerpersoneelslid niveau B met de bijzondere graad maatschappelijk assistent. Het is de bedoeling de maatschappelijk assistent deel te laten uitmaken van de gerechtelijke dienst om mee in te staan voor de realisatie van de doelstellingen van het team sociale cel. De maatschappelijk assistent staat onder andere in voor de opvang en bejegening van slachtoffers, de uitvoering van slechtnieuwsmeldingen, de doorverwijzing naar bevoegde (hulpverlenings)instanties, de uitvoering van sociale onderzoeken, het leggen van contacten met interne en externe partners, … en neemt deel aan de beurtrol

bereikbaar en terugroepbaar slachtofferbejegenaar. Op die manier kan een deel van het werk –

waarvoor geen politiebevoegdheid is vereist – van de sociale cel binnen de gerechtelijke dienst,

bestaande uit een hoofdinspecteur-politieassistent en een inspecteur, ondersteund worden door

een burgerpersoneelslid. Uiteraard kan de medewerker ook worden ingezet in de ondersteuning

van een andere dienst. Voor de optimalisatie van de dienstverlening wordt gekozen om deze

betrekking te voorzien in de personeelsformatie. Bovendien kadert deze wijziging van de

personeelsformatie door de algemene, ruime ondersteuning in de omzendbrief van 1 december

2006 betreffende het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de

lokale politie. Daarin staat vermeld dat de leden van de operationele dienst best zo min mogelijk

met administratieve taken worden belast;

 

Overwegende dat de wijziging van de personeelsformatie niet enkel om een uitbreiding van het administratief en logistiek personeel (niveau B – maatschappelijk assistent) gaat, maar ook om de vermindering van 0,13% van een voltijds equivalent in de functie van poetsvrouw (niveau D – hulpkracht). Deze vermindering van de formatie kan plaatsvinden doordat de poetsvrouw die sinds haar contractuele aanwerving aan 0,63% van een voltijds equivalent van voor de hervorming ondertussen met pensioen is en vervangen werd door een poetsvrouw in halftijds dienstverband;

 

Gelet op de informatiebrochure “Nieuw CALog statuut” uitgegeven door DGS/DSJ van maart 2007;

 

Overwegende dat de wijziging van de personeelsformatie wordt voorgelegd op het BOC;

 

Gelet op het advies van de syndicale organisaties betreffende de voorgestelde personeelsformatie;

 

Overwegende dat de nodige kredieten voor de aanpassingen van de voorgestelde personeelsformatie voorzien worden in de begroting 2017;

 

 

Besluit:

 

 

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder)

6 nee-stemmen (Ilse Malfroot, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

7 onthoudingen  (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

 

 

 

Artikel 1

 

De organieke formatie van het administratief en logistiek personeel wordt als volgt vastgesteld:

 

Statutair:

 

Functie

Niveau

Aantal per niveau

Adviseur

A – Klasse 2

1 VTE

ICT-Consulent

B

1 VTE

Maatschappelijk assistent

B

1 VTE

Consulent

B

2 VTE

Assistent

C

5 VTE

Bediende

D

3 VTE

                                                                         

Statutair:

Bijzondere personeelsformatie (militairen)

 

Functie

Niveau

Aantal per niveau

Assistent

C

1 VTE

 

Contractueel:

 

Functie

Niveau

Aantal per niveau

Hulpkracht (schoonmaakster)

D

1 VTE

 

Totaal organieke formatie administratief en logistiek kader:
15 voltijds equivalenten (VTE) burgerpersoneelsleden

 

Artikel 2

 

Een afschrift van dit besluit en de verantwoordingsnota wordt gestuurd aan de gouverneur van de

provincie Oost-Vlaanderen.