GR20160922 Punt 19. Openbare werken - voetweg 44 te Ninove - wijziging voetweg - voorlopige vaststelling rooilijn

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 4 april 2014 waarbij de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen werd gewijzigd;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 augustus 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 januari 2012 waarbij op vraag van de NV Brouwerij Slaghmuylder, Denderhoutembaan 2 te 9400 Ninove de verkavelingsvergunning V/2011/34 werd afgeleverd voor het terrein met adres, 9400 Ninove, Brakelsesteenweg-Elisabethlaan en met als kadastrale omschrijving Ninove, 2e Afdeling, sectie B nrs. 1745 G en 1745 M;

 

Overwegende dat deze verkavelingsaanvraag werd ingediend voor de oprichting van twee kleinschalige appartementsgebouwen op de percelen;

 

Overwegende dat naast de percelen kadastraal gekend, Ninove, 2e afdeling, sectie B nummers 1745 G en 1745 M voetweg 44 “Eychem weg” gelegen is met een wettelijke breedte tussen de

3,00 meter en de 6,4 meter;

 

Gelet op voornoemde verkavelingsvergunning waarin als voorwaarde opgelegd wordt dat de verkavelaar de zone van voetweg 44 die momenteel uit grindverharding bestaat, duurzaam moet verharden en dat het verkoopbaarheidsattest pas kan afgeleverd worden nadat de verharding aangelegd werd;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 juni 2015 waarbij op vraag van Mc Donald’s Belgium NV en de BVBA Edirjus, De Kleetlaan 12 A te 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heren Jacques Evenepoel en Luc Goethals, de wijziging van voorgaande verkavelingsvergunning betreffende het terrein, 9400 Ninove, Elisabethlaan z/n en kadastraal gekend, Ninove, 2e afdeling, sectie B nummers 1745 M en 1745 P werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de verkavelaar een verkavelingswijziging vraagt voor de oprichting van appartementsgebouwen op het eerste lot, kant Brakelsesteenweg en de uitbreiding van de parking “Mc Donald’s met 28 parkeerplaatsen, een sorteerruimte en groenscherm op een tweede lot langs de Elisabethlaan;

 

Gelet op de verkavelingsvergunning met voorwaarden V/2015/6 afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 juni 2015 waarin als voorwaarde vermeld wordt dat de verkaveling pas uitvoerbaar is, dat de percelen pas vervreemd kunnen worden, dat het verkoopbaarheidsattest pas kan worden afgeleverd, dat de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning pas ontvankelijk kan verklaard worden en dat een stedenbouwkundige vergunning pas kan afgeleverd worden nadat de zone van voetweg 44, Oude Eichembaan, die momenteel uit een grindverharding bestaat duurzaam verhard is na het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor de verharding met goedkeuring van de aan te leggen wegenis door de gemeenteraad;

 

Overwegende dat voor het duurzaam verharden van de volledige zate de bestaande asfaltverharding langs de kant van de Elisabethlaan zal doorgetrokken worden tot aan de Brakelsesteenweg en een rooilijn zal vastgesteld worden;

 

Overwegende dat de breedte van het te verharden deel van de weg 5.20 meter wordt zoals blijkt uit het ontworpen rooilijnplan;

 

Gelet op het verzoekschrift van 15 juli 2016 van de bvba Edirjus, Negende Linielaan 46 te 1000 Brussel, voor het verbreden van voetweg 44, Oude Eichembaan, gelegen naast de percelen die hun eigendom zijn, kadastraal gekend Ninove, 2e afdeling, sectie B nummers 1745 m en 1745 p;

 

Gelet op voornoemd verzoekschrift waarbij de bvba Edirjus zich akkoord verklaart om alle lasten en kosten te dragen die de verbreding van de zate van de voetweg 44 met zich meebrengt;

 

Gelet op de fotoreportage van de huidige toestand van de voetweg 44, Oude Eichembaan, die de verbinding vormt tussen de Elisabethlaan en de Brakelsesteenweg;

 

Gelet op het plan van de voetwegwijziging opgemaakt door de heer Luc Goethals waarop de bestaande zate van voetweg 44, Oude Eichembaan, is aangeduid evenals de verbreding van de zate met een totale oppervlakte van 137,10 m² dat in het openbaar domein van de Oude Eichembaan zal opgenomen worden, de nieuw voorgestelde rooilijn en de te behouden rooilijn ter hoogte van de aansluiting met de Elisabethlaan en de Brakelsesteenweg;

 

Gelet op de welvoeglijkheidsverklaring van de bvba Edirjus van 15 juli 2016 waarin wordt bevestigd dat de oppervlakte van de uitbreiding/verbreding van voetweg 44, zijnde 137,10 m² gratis zal worden overgedragen aan de stad Ninove op voorwaarde dat een bouwvergunning bekomen wordt voor de aanleg van riolering en het verharden van de voetweg;

 

Gelet op het grondplan van de voorgestelde aan te leggen wegeninfrastructuur met riolering op de zate van de Oude Eichembaan;

 

Gelet op de interne nota’s van 25 juli 2016 waaruit blijkt dat aan de diensten ruimtelijke ordening, leefmilieu en toerisme advies werd gevraagd omtrent de voorgestelde voetwegwijziging;

 

Gelet op het gunstig advies van de dienst ruimtelijke ordening van 8 augustus 2016 waarin wordt vermeld dat op het perceel dat de zaten levert een verkaveling en verkavelingswijziging V/2015/6, goedgekeurd op 16 juni 2015, ligt en dat op het inplantingsplan van deze goedgekeurde verkavelingswijziging een zone naast de buurtweg staat aangeduid voor kosteloze grondafstand,  deze zone komt echter niet volledig overeen met de voorgestelde zone in het dossier voor de voetwegwijziging, wat kan leiden tot een vermoedelijke wijziging van de verkaveling, maar dit hoeft geen belemmering te zijn voor het voetwegdossier;

 

Gelet op bovenvermeld advies van ruimtelijke ordening waarbij de bedenking wordt gemaakt of een rechte(re) lijn met minder knikpunten en evenwijdig met de grens aan de overzijde niet eenvoudiger zou zijn voor de latere inrichting op het terrein maar deze opmerking hoeft eveneens geen belemmering te zijn voor de verdere afhandeling van het dossier van de voetwegwijziging;

 

Gelet op het gunstig advies van de dienst leefmilieu van 22 augustus 2016 waarin wordt vermeld dat de aanvrager de zate van de voetweg 44 wenst te verbreden en dat deze verbreding zou neerkomen op de regularisatie van de reeds aangelegde wegverharding;

 

Gelet op het gunstig advies van de dienst toerisme van 29 augustus 2016 omdat de aanpassing (de verbreding) van voetweg 44 vanuit toeristisch oogpunt geen nadelig gevolg heeft maar waarbij eveneens wordt vermeld dat dit gunstig advies wordt verleend op voorwaarde dat voetweg nummer 44 degelijk wordt onderhouden zodat het gebruik van deze voetweg voor de zachte weggebruiker verzekerd blijft;

 

Gelet op de e-mail van 11 augustus 2016 waarbij de dienst openbare werken advies vraagt aan de provincie Oost-Vlaanderen met betrekking tot het door de landmeter opgemaakte rooilijnplan;

 

Gelet op de e-mail van 16 augustus 2016 van de provincie Oost-Vlaanderen waarin wordt vermeld dat er geen opmerkingen zijn met betrekking tot het opgemaakte rooilijnplan;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het voorstel tot wijziging van voetweg 44, Oude Eichembaan, te Ninove en de vaststelling van de rooilijn, aangevraagd door bvba Edirjus, Negende Linielaan 46, 1000 Brussel, wordt voorlopig vastgesteld.

 

Artikel 2

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven om een openbaar onderzoek op te starten conform het Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen.