GR20160623 punt 9: Financiële dienst - autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove - vereffeningsrekening - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016)

De raad

Gelet op de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en de besluiten ter uitvoering hiervan;

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid van artikelen 232 tot 244 die betrekking hebben op het autonoom gemeentebedrijf;

Gelet op artikel 243 van het gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de raad van bestuur de jaarrekening vaststelt;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 houdende ontbinding van het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 houdende aanstelling van de vereffenaars van het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove;

Gelet op de mail van 17 mei 2016 van de heer Van Cauter, bedrijfsrevisor;

Overwegende dat het college van vereffenaars de plaats inneemt van de raad van bestuur en vergaderde in zitting van 7 juni 2016 om de vereffeningsrekening op te stellen en goed te keuren;

Gelet op het verslag van het college van vereffenaars aan de gemeenteraad gehouden op 7 juni 2016;

Besluit:

met 27 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Stijn Vermassen, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen, Hedwig Steenhout)
6 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

Artikel 1

De vereffeningsrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove, vastgesteld door het college van vereffenaars op 7 juni 2016, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De vereffening wordt gesloten met sluitingsbalans op 31/12/2013 zoals hierna vermeld in euro:

ACTIVA

Vaste activa

792.518,00

Materiële vaste activa

791.601,00

Terreinen en gebouwen

39.108,00

Installaties, machines en uitrusting

210.014,00

Meubilair en rollend materieel

542.479,00

 

 

Financiële vaste activa

917,00

Andere financiële vaste activa

917,00

Aandelen

917,00

 

 

Vlottende activa

2.108.801,00

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

1.347.110,00

Handelsvorderingen

1.150.680,00

Overige vorderingen

196.430,00

 

 

Liquide middelen

720.209,00

 

 

Overlopende rekeningen

41.482,00

TOTAAL VAN DE ACTIVA

2.901.319,00

 

 

PASSIVA

Eigen vermogen

532.143,00

Overgedragen winst (verlies)

(259.458,00)

 

 

Kapitaalsubsidies

791.601,00

 

 

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

20.500,00

Voorzieningen voor risico's en kosten

20.500,00

Overige risico's en kosten

20.500,00

 

 

Schulden

2.348.676,00

Schulden op ten hoogste 1 jaar

2.347.156,00

Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen

850.000,00

Handelsschulden

1.029.091,00

Leveranciers

1.029.091,00

 

 

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

467.541,00

Belastingen

119.577,00

Bezoldigingen en sociale lasten

347.964,00

 

 

Overige schulden

524,00

 

 

Overlopende rekeningen

1.520,00

TOTAAL VAN DE PASSIVA

2.901.319,00

Artikel 3

Aan de vereffenaars van het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove wordt kwijting verleend. Hun mandaten nemen een einde ingevolge de vereffening.