GR20160623 punt 4: Logistiek/patrimoniumbeheer - beslissing tot onderhandse verkoop van een gedeelte van een perceel stadsgrond langs de Mallaardstraat aan de aanpaler en toestaan recht van uitweg - goedkeuring ontwerp-akte (datum van publicatie 07.03.201

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 oktober 2015 waarbij de procedure werd ingesteld tot onderhandse verkoop van een gedeelte van een perceel stadsgrond langs de Mallaardstraat te Ninove en de vestiging van een recht van uitweg op dit perceel, kadastraal gekend Ninove, 2e afdeling, sectie B deel van nr. 347G2, aan de enige aanpaler langs deze zijde van het perceel, de heer Dirk Van Eeckhout, ter ontsluiting van zijn eigendom nr. 377P 2;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 november 2015 waarbij de heer Robrecht Cosijn uit Pollare, via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, werd aangesteld als landmeter voor de opmeting en schatting van voornoemd perceel en het recht van uitweg, tegen een ereloon van € 724,79, btw inclusief;

Gelet op het proces-verbaal van opmeting en afpaling van 28 december 2015 van de heer Robrecht Cosijn waaruit blijkt dat het te verkopen gedeelte een oppervlakte heeft van 37 ca;

Gelet op het schattingsverslag van 5 januari 2016 van de heer Robrecht Cosijn, beëdigd landmeter-expert;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 februari 2016 waarbij de verkoopprijs met recht van uitweg van het perceel stadsgrond langs de Mallaardstraat werd vastgesteld op € 5.000, te vermeerderen met alle kosten;

Overwegende dat een onderhandse verkoop kan worden gerechtvaardigd aangezien de heer Dirk Van Eeckhout de enige aanpaler is langs deze zijde van het perceel stadsgrond;

Gelet op het ontwerp van akte van verkoop, opgemaakt door Notaris Michaël Pieters;

Besluit:

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)
14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

Artikel 1

De onderhandse verkoop van een gedeelte van een perceel stadsgrond langs de Mallaardstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B deel van nr. 374G2, met gereserveerde perceelidentificatie nr. 374K2, met recht van uitweg via het perceel stadsgrond, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 347G2, aan de enige aanpaler, de heer Dirk Van Eeckhout, Burchtdam 40, 9400 Ninove, tegen de prijs van € 5.000, te vermeerderen met alle kosten, ter ontsluiting van zijn eigendom nr. 377P 2, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Het ontwerp van akte wordt goedgekeurd.

Artikel 3

De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van het nemen van enige welkdanige ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de akte.

Artikel 4

De voorzitter van de gemeenteraad en de secretaris zullen de stad vertegenwoordigen in akte.

Artikel 5

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.