GR20160623 punt 1: Politie - begrotingsrekening 2015 - vaststelling (datum van publicatie 07.07.2016)

De raad

Gelet op artikel 34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de artikelen 66 tot en met 72 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

Gelet op de door de bijzondere rekenplichtige voorgelegde begrotingsrekening voor het dienstjaar 2015;

Overwegende dat de samenvattingstabel van het begrotingsresultaat 2015 er als volgt uitziet:

 

Gewone dienst

Buitengewone dienst

Vastgestelde rechten

6.193.265,67 €

108.999,06 €

-Vastgestelde uitgaven

-6.584.685,37 €

-292.989,42 €

Saldo van het dienstjaar

-391.419,70 €

-183.990,36 €

Begrotingsresultaat vorig jaar

2.224.383,26 €

-57.243,72 €

Algemeen begrotingsresultaat 2015

1.832.963,56 €

-241.234,08 €

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van het boekhoudkundig resultaat 2015 er als volgt uitziet:

 

Gewone dienst

Buitengewone dienst

Netto-vastgestelde rechten

6.193.265,67 €

108.999,06€

+Boekhoudkundig resultaat vorig jaar

2.332.067,26 €

0,00 €

-Aanrekeningen

-6.502.838,06 €

-108.999,06 €

Boekhoudkundig resultaat 2015

2.022.494,87 €

0,00 €

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van de resultatenrekening per 31/12/2015 er als volgt uitziet:

Nadelig exploitatieresultaat

352.046 €

Nadelig uitzonderlijk resultaat

19.671 €

Nadelig resultaat van het boekjaar

371.717 €

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van de balans per 31/12/2015 er als volgt uitziet:

Vaste activa

721.553 €

Eigen vermogen

3.779.187 €

Vlottende activa

3.341.739 €

Schulden

284.105 €

Totaal der activa

4.063.292 €

Totaal der passiva

4.063.292 €

Besluit:

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)
14 onthoudingen  (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

Artikel 1

De dienstjaarrekening 2015 van de politiezone wordt vastgesteld zoals hierboven vermeld.

Artikel 2

Een afschrift van dit besluit zal samen met de rekening, het verslag en de rekeningstukken worden toegestuurd aan de toezichthoudende overheid.