GR20160421 punt 9: Logistiek/patrimoniumbeheer - bruikleen stadsgrond te Meerbeke - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-overeenkomst (datum van publicatie 02.05.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 juni 2009 waarbij de bruikleen van stadsgronden, waaronder een perceel bouwland op de hoek van de Halsesteenweg met de Walstraat te Meerbeke, kadastraal gekend Ninove 4e afdeling Meerbeke sectie A nr 228e/deel, werd goedgekeurd;

Overwegende dat in zelfde zitting de ontwerp-overeenkomst van de stad met de heer Van Snick André, Halsesteenweg 63, 9402 Meerbeke werd goedgekeurd;

Gelet op het overlijdensbericht van de heer André Van Snick van 10 januari 2016;

Gelet op de brief van 12 februari 2016 van de stad aan mevrouw Frieda Wauters, weduwe van de heer André Van Snick, waarin gevraagd werd of de gebruiksovereenkomst voor bovengenoemd perceel stadsgrond mag worden stopgezet of mag worden gewijzigd in haar naam;

Overwegende dat de heer Jos Van Snick, Tombergstraat 8, 1760 Roosdaal, zoon van de heer André Van Snick, het landbouwbedrijf van zijn vader heeft overgenomen en telefonisch heeft gevraagd om het perceel stadsgrond in zijn naam te mogen gebruiken;

Overwegende dat over het gebruik van landbouwgrond juridisch advies werd gevraagd aan het advocatenkantoor Edgar Boydens, C. Coppensstraat 13, 1560 Hoeilaart;

Gelet op het advies van 15 april 2009 van het advocatenkantoor Boydens aan de stad om met de landbouwers een overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen) af te sluiten om te voorkomen dat de pachtwet van toepassing zou zijn;

Overwegende dat bij dergelijke overeenkomst geen pacht wordt betaald en hierdoor van een verpachting van een landeigendom geen sprake kan zijn;

Gelet op het ontwerp van overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen);

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het perceel stadsgrond, zijnde perceel bouwland op de hoek van de Halsesteenweg met de Walstraat te Meerbeke, kadastraal gekend Ninove 4e afdeling Meerbeke sectie A nr 228e/deel wordt in bruikleen gegeven aan de heer Jos Van Snick, Tombergstraat 8, 1760 Roosdaal.

Artikel 2

De ontwerp-overeenkomst wordt goedgekeurd.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de kandidaat-gebruiker een overeenkomst van gebruik om (bruikleen) te ondertekenen.