GR20160421 punt 8: Logistiek/patrimoniumbeheer - beslissing tot openbare verkoop van diverse stadseigendommen (datum van publicatie 02.05.2016)

De raad

Overwegende dat volgende stadseigendommen voor de stad van geen verder nut zijn zodat het aangewezen is om ze openbaar te koop te stellen:

 • de pastorie van Outer, Kerkweg 1, kadastraal gekend Ninove 13e afdeling Outer sectie A nr. 1125C, met een oppervlakte van 36a 55ca
 • de pastorie van Okegem, Frans Van Der Perrekaai 2, kadastraal gekend Ninove 3e afdeling Okegem sectie A nr. 796D/deel, met een oppervlakte volgens meting van 20a 79ca
 • de pastorie van Aspelare, Plekkerstraat 5, kadastraal gekend Ninove 11e afdeling sectie B nrs. 559B/deel en 560B2/deel, met een oppervlakte volgens meting van 14a 06ca
 • twee percelen grond te Ninove, langs de Desiré De Bodtkaai en Albertlaan, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 1219E 2 en 1782C, met een respectievelijke oppervlakte van 35 m² en 103 m², waarop een uit dienst gestelde elektriciteitscabine stond en staat en die niet langer van nut voor Eandis zijn
 • een perceel grond te Okegem nabij de Fonteinstraat, Aalstberg, kadastraal gekend Ninove 3e afdeling sectie A nr. 701, met een oppervlakte van 7a 30ca;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 oktober 2015 waarbij de procedure werd ingesteld tot openbare verkoop van een perceel stadsgrond langs de Centrumlaan, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1032P, met een oppervlakte van 61m²;

Overwegende dat dat een deel van de achtergrond van de pastorieën van Okegem en Aspelare in eigendom van de stad zal worden gehouden om hem voor het publiek open te stellen;

Overwegende dat de kerkfabriek van Outer voortaan in de pastorie van Lebeke-Outer zal vergaderen, de kerkfabriek van Okegem in een lokaal in het bijgebouw van het buurthuis van Okegem en de kerkfabriek van Aspelare in het buurthuis van Aspelare;

Overwegende dat een jaarlijkse agenda voor het gebruik van het buurthuis van Aspelare door de kerkfabriek van Aspelare aan de dienst cultuur zal worden bezorgd;

Gelet op de ontwerp-gebruiksovereenkomst met de kerkfabriek van Okegem voor het lokaal in het bijgebouw van het buurthuis;

Gelet op het opmetingsplan van de pastorie van Okegem, opgemaakt door landmeter-expert Guido De Saedeleer op 6 augustus 2015;

Gelet op het opmetingsplan van de pastorie van Aspelare, opgemaakt door landmeter-expert Guido De Saedeleer op 7 augustus 2015;

Gelet op het schattingsverslag van 1 juli 2014, opgemaakt door de ontvanger van de registratie te Ninove waaruit blijkt dat de waarde van het perceel aan de Désiré De Bodtkaai, perceelnr. 1219E2, wordt geraamd op € 2.800;

Gelet op het schattingsverslag van 10 juni 2014, opgemaakt door landmeter-expertbureau Metae bvba, waaruit blijkt dat de waarde van het perceel aan de Albertlaan, perceelnr. 1782C, wordt geraamd op € 16.000;

Gelet op het schattingsverslag van 17 juli 2015, opgemaakt door landmeter-expert Guido De Saedeleer, waaruit blijkt dat de waarde van het te verkopen deel van de pastorie van Okegem wordt geraamd op € 380.000;

Gelet op het schattingsverslag van 28 juli 2015, opgemaakt door landmeter-expert Guido De Saedeleer, waaruit blijkt dat de waarde van de pastorie van Outer wordt geraamd op € 310.000;

Gelet op het schattingsverslag van 27 juli 2015, opgemaakt door landmeter-expert Guido De Saedeleer, waaruit blijkt dat de waarde van de pastorie van Aspelare wordt geraamd op € 340.000;

Gelet op het schattingsverslag van 8 december 2015, opgemaakt door landmeter-expert David Corijn, waaruit blijkt dat de waarde van het perceel grond aan de Centrumlaan te Ninove, perceelnummer 1032P, wordt geraamd op € 32.000;

Gelet op het schattingsverslag van 25 december 2015, opgemaakt door landmeter-expert David Corijn, waaruit blijkt dat de waarde van het perceel te Okegem, perceelnr. 701, wordt geraamd op € 365;

Overwegende dat voornoemde bedragen als instelprijs zullen worden gebruikt bij de openbare verkoop;

Overwegende dat een notaris zal dienen te worden aangesteld voor de openbare verkoop;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De openbare verkoop van volgende stadseigendommen wordt goedgekeurd:

 • de pastorie van Outer, Kerkweg 1, kadastraal gekend Ninove 13e afdeling Outer sectie A nr. 1125C, met een oppervlakte van 36a 55ca, tegen een instelprijs van € 310.000
 • de pastorie van Okegem, Frans Van Der Perrekaai 2, kadastraal gekend Ninove 3e afdeling Okegem sectie A nr. 796D/deel, met een oppervlakte volgens meting van 20a 79ca, tegen een instelprijs van € 380.000
 • de pastorie van Aspelare, Plekkerstraat 5, kadastraal gekend Ninove 11e afdeling sectie B nrs. 559B/deel en 560B2/deel, met een oppervlakte volgens meting van 14a 06ca, tegen een instelprijs van € 340.000
 • een perceel grond te Ninove langs de Desiré De Bodtkaai, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1219E 2, met een oppervlakte van 35 m², tegen een instelprijs van € 2.800
 • een perceel grond te Ninove langs de Albertlaan, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1782C, met een oppervlakte van 103 m², tegen een instelprijs van € 16.000
 • een perceel grond te Okegem nabij de Fonteinstraat, Aalstberg, kadastraal gekend Ninove 3e afdeling sectie A nr. 701, met een oppervlakte van 7a 30ca, tegen een instelprijs van € 365
 • een perceel grond langs de Centrumlaan, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1032P, met een oppervlakte van 61m², tegen een instelprijs van € 32.000.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een notaris met standplaats te Ninove aan te stellen voor de openbare verkoop.

Artikel 3

De voorzitter van de gemeenteraad en de secretaris zullen de stad vertegenwoordigen in akte.

Artikel 4

De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van het nemen van enige welkdanige ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de akten.

Artikel 5

Het ontwerp van gebruiksovereenkomst tussen de stad en de kerkfabriek van Okegem voor een lokaal in het bijgebouw van het buurthuis van Okegem wordt goedgekeurd.

Artikel 6

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.