GR20160421 punt 6: Secretariaat - Eandis Assets aanduiden plaatsvervanger - 29 april 2016 - algemene vergadering (datum van publicatie 02.05.2016)

De raad

Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

Overwegende dat de stad voor de activiteit distributienetbeheerder elektriciteit en/of gas als deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Intergem betrokken is bij de fusieoperatie in 'Eandis Assets' waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 2016 hebben beslist;

Overwegende dat de stad werd opgeroepen om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering op maandag 29 april 2016;

Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals gewijzigd op 18 januari 2013, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

Overwegende dat de heer Freddy Van Eeckhout als plaatsvervanger wordt voorgedragen;

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

Stadsafgevaardigde:

  • Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 28
  • Aantal uitgebrachte stemmen: 28
  • Aantal stemmen op naam van Freddy Van Eeckhout: 23
  • Aantal onthoudingen: 5

Overwegende dat de heer Freddy Van Eeckhout de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

Besluit:

Artikel 1

De heer Freddy Van Eeckhout wordt aangeduid als plaatsvervanger om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen Intergem en Eandis Assets op 29 april 2016.

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.