GR20160421 punt 14: Mobiliteit - Ninove - opheffing gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2012 - invoeren zonaal toegangsverbod 3,5 ton met onderbord uitgezonderd plaatselijke bediening in het Doornkwartier - aanvullende verkeersreglementering ingevolge wij

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Overwegende dat de huidige verkeerssituatie in de Fernand Tavernestraat te Ninove gewijzigd diende te worden ingevolge de bouwwerkzaamheden van Ninove Welzijn (bouw van 52 appartementen) en de aanleg van een personeelsparking door het Sint-Aloysiuscollege;

Overwegende dat vrachtwagenchauffeurs ook voor veel overlast zorgen in de Vinkenstraat te Ninove en omliggende straten en dat het de leefbaarheid ten goede komt om zwaar vrachtverkeer uitgezonderd plaatselijke bediening hier te weren;

Overwegende dat het aangewezen zou zijn de huidige tonnagebeperking aangeduid met borden C21, 7,5 ton aangevuld met onderborden uitgezonderd plaatselijke bediening op te heffen en te vervangen door een zonaal toegangsverbod van 3,5 ton met een onderbord uitgezonderd plaatselijke bediening;

Overwegende dat een detailplan werd opgemaakt met aanduiding van het gebied waar het zonaal toegangsverbod van 3,5 ton uitgezonderd plaatselijke bediening van toepassing wordt gesteld;

Overwegende dat het invoeren van een zonaal toegangsverbod waarbij de toegang wordt verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, met uitzondering van plaatselijke bediening, ten goede zal komen van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in deze straten;

Overwegende dat het hierdoor wenselijk is de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2012 op te heffen aangaande de inrichting van een rotonde op het kruispunt Vinkenstraat, Doornweg, Merellaan te Ninove, het afbakenen van de parkeervakken in de afgebakende zone en de invoering van een tonnagebeperking van 7,5 ton uitgezonderd plaatselijke bediening;

Overwegende dat het om verkeersveilige redenen aangewezen is beperkt eenrichtingsverkeer in te voeren en het parkeren te verplichten in afgebakende parkeervakken in de Vinkenstraat en de Fernand Tavernestraat;

Overwegende dat het aangewezen is in de Vinkenstraat een oversteekplaats en een kiss en ride zone aan te leggen in de onmiddellijke omgeving van het Papenwegje dat gebruikt wordt als toegang voor het Sint-Aloysiuscollege;

Overwegende dat het aangewezen is bij het uitrijden van de parking van het Sint-Aloysiuscollege en de huisvestigingsmaatschappij Ninove Welzijn en de stationsparking, de passende signalisatie aan te brengen met betrekking tot de te volgen rijrichting;

Overwegende dat de richtlijnen op Mobiel Vlaanderen voorschrijven dat bij wijzigingen in bestaande aanvullende reglementen het volledig reglement in zijn totaliteit op te heffen door een nieuw reglement dat in zijn totaliteit uitwerking krijgt gezien dit de duidelijkste manier van werken is;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2012 wordt opgeheven.

Artikel 2

Het kruispunt Vinkenstraat, Doornweg en Merellaan te Ninove wordt ingericht als rotonde met middeneiland en gesignaleerd met gebodsborden D5 en voorrangsborden B1.

Artikel 3

Er wordt een zonaal toegangsverbod ingesteld voor voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton uitgezonderd plaatselijke bediening.

Het begin van de zone worden aangeduid d.m.v. borden ZC21T, met zonale geldigheid en opschrift "uitgezonderd plaatselijke bediening". De borden worden geplaatst:

 • In de Fernand Tavernestraat – ter hoogte van het kruispunt met de Ring-West
 • In de Merellaan – ter hoogte van het kruispunt met de Ring-West
 • In de Vinkenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Aalstersesteenweg

Het einde van de zone wordt aangeduid d.m.v. borden ZC21T/, met zonale geldigheid en opschrift "uitgezonderd plaatselijke bediening". De borden worden geplaatst:

 • In de Fernand Tavernestraat – ter hoogte van het kruispunt met de Ring-West
 • In de Fernand Tavernestraat – ter hoogte van het kruispunt met de Weggevoerdenstraat
 • In de Merellaan – ter hoogte van het kruispunt met de Ring-West
 • In de Vinkenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Aalstersesteenweg

Artikel 4

In volgende straten wordt er beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd:

*In de Vinkenstraat te Ninove komende van de Aalstersesteenweg rijrichting Doornweg.

Signalisatie:

 • Vinkenstraat  ter hoogte van het kruispunt met de Aalstersesteenweg: aanwijzingsbord F19 met onderbord M5
 • Vinkenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Doornweg: verbodsbord C1 met onderbord M3
 • Ter hoogte van de Doornweg huisnummer 28: verbodsbord C31b met onderbord M3
 • Ter hoogte van de Doornweg (perceelsgrens woning huisnummer 11 en 13): verbodsbord C31a met onderbord M3

*In de Fernand Tavernestraat vanaf de hoekwoning Fernand Tavernestraat/Doornweg2 in de rijrichting van de Weggevoerdenstraat.

Signalisatie:

 • Fernand Tavernestraat te Ninove vanaf de hoekwoning Fernand Tavernestraat/Doornweg2: aanwijzingsbord F19 met onderbord M5
 • Fernand Tavernestraat ter hoogte van het kruispunt met de Weggevoerdenstraat: verbodsbord C1 met onderbord M3  + C31a en C31b met onderbord M3 tussen Abdijstraat en Weggevoerdenstraat

*In de Fernand Tavernestraat vanaf de hoekwoning Fernand Tavernestraat/Koperwieklaan 2 in de rijrichting van de Weggevoerdenstraat.

Signalisatie:

 • Fernand Tavernestraat te Ninove vanaf de hoekwoning Fernand Tavernestraat/Koperwieklaan huisnummer 2:

Signalisatie: aanwijzingsbord F19 met onderbord M5

 • Fernand Tavernestraat ter hoogte van het kruispunt met de Doornweg huisnummer 1: Signalisatie: verbodsbord C1 met onderbord M3
 • Ter hoogte van de Doornweg huisnummer 12: verbodsbord C31a met onderbord M3

Artikel 5

 • Ter hoogte van het kruispunt Doornweg met Fernand Tavernestraat in de richting van de Weggevoerdenstraat.

Signalisatie:

Gebodsbord D1 met onderbord M3

Artikel 6

In volgende straten wordt het parkeren uitsluitend toegelaten voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen en dit in de daarvoor afgebakende parkeervakken:

*In de Vinkenstraat te Ninove:

Signalisatie

 • E9b met onderborden type Xa in de Vinkenstraat te Ninove ter hoogte van huisnummer 76 en rechtover de woning huisnummer 76
 • Herhalingsbord E9b met onderbord type Xa ter hoogte van huisnummer 36 en rechtover de woning huisnummer 36

*In de Fernand Tavernestraat te Ninove en dit vanaf huisnummer 25 tot huisnummer 18 en van huisnummer 14 tot huisnummer 5.

Signalisatie:

E9b met onderborden type Xa, Xb

Artikel 7

Bij het inrijden van de Vinkenstraat te Ninove wordt aan de linkerzijde van de straat (vanaf de overzijde van de woning met huisnummer 42 tot huisnummer 28) over een afstand van 50 meter een kiss en ride zone aangelegd.

Signalisatie:

Verkeersbord E1 met onderbord type V  "van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 tot 9 u en van 15 tot 16 u, woensdag van 11 tot 12.30 u, met onderbord type Xa.

Artikel 8

In de Vinkenstraat te Ninove wordt ter hoogte van huisnummer 26 een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht zoals bedoeld in artikel 76.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Artikel 9

Bij het uitrijden van de parking van (het Sint-Aloysiuscollege en de huisvestigingsmaatschappij Ninove Welzijn)   is het verplicht rechts af  te draaien rijrichting Weggevoerdenstraat met uitzondering van de fietsers en bromfietsers klasse A.

Signalisatie:

Gebodsbord D1 met onderbord M3

Artikel 10

Bij het uitrijden van de stationsparking kant Fernand Tavernestraat zijn autobestuurders verplicht het gebodsbord D1 te volgen.

Signalisatie

Gebodsbord D1

Artikel 11

Dit reglement wordt ter kennisgeving gestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.