GR20160421 punt 12: Openbare werken - herinrichtingswerken kruispunt Den Dollar te Ninove - schadeclaim ingediend door de aannemer - goedkeuring onderhandeld minnelijk akkoord of dading tussen de medecontractanten (datum van publicatie 02.05.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2010 waarbij het stadsaandeel voor het bedrag van € 174.692,60, btw inclusief in de herinrichtingswerken aan het kruispunt Den Dollar, werd goedgekeurd evenals de wijze van gunnen van de opdracht bij openbare aanbesteding en de voorwaarden opgenomen in het lastenboek;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2012 waarbij het aangepast ontwerp van de herinrichting van het kruispunt Den Dollar werd goedgekeurd voor de geraamde prijs van € 8.115.749,23, btw inclusief, en het stadsaandeel voor het bedrag van € 155.620,92, btw inclusief;

Gelet op de brief van 29 mei 2013 van de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen waarin wordt gemeld dat de aanvangsdatum van de herinrichtingswerken werd vastgesteld op 6 juni 2013;

Gelet op het proces-verbaal van schorsing van de werken van 5 augustus 2014 waarin het studiebureau Arcadis verklaart vastgesteld te hebben dat de NV Heijmans de werken schorste van 4 augustus 2014 tot 11 september 2014;

Gelet op de brief van 18 augustus 2014 van de NV Heijmans aan het studiebureau Arcadis als reactie op het proces-verbaal van schorsing van de werken waarin wordt opgemerkt dat de aanbestedende overheid opdracht gaf om de werken te schorsen als gevolg van de vernietiging van de bouwvergunning door gerechtelijk bevel;

Gelet op voornoemde brief waarin de aannemer meldt dat een vergoeding zal worden gevraagd voor de schade die de onderbreking der werken teweeg bracht;

Gelet op de brief van 22 januari 2015 van de NV Heijmans aan de aanbestedende overheid met als bijlage de berekening van de geleden schade door het stilleggen van de werken voor een totaal bedrag van € 129.274,69;

Gelet op de brief van 30 april 2015 van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen gericht aan de stad waarin er op gewezen wordt dat zij als aanbestedende overheid van het geheel der werken, geen zware fout in het dossier heeft gemaakt en dat de stad en de Watergroep (toen VMW) zich als medecontractanten dienen uit te spreken over de claim ten hunne laste ingevolge de onderschreven samenwerkingsovereenkomst;

Overwegende dat het bedrag van de schadeclaim onder voorbehoud was omdat de interne diensten van de Afdeling Wegen en Verkeer op dat moment de grootteorde van het bedrag nog onderzochten;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 juni 2015 om aan AWV te vragen met alle partijen die de samenwerkingsovereenkomst onderschreven te onderhandelen en te trachten tot een onderhandeld minnelijke akkoord of dading te komen inzake de voorgelegde schadeclaim;

Gelet op de brief van 15 januari 2016 van de Afdeling Wegen en Verkeer met als bijlage een brief aan de NV Heijmans Infra met de melding dat zij voorlopig akkoord gaan met een schadevergoeding als gevolg van de schorsing van de werken à rato van € 72.513,56, exclusief btw, waarvan 70 %, zijnde € 50.759,49, exclusief btw ten laste van AWV;

Gelet op voornoemde brief waarin tevens vermeld wordt dat het de stad vrij staat om naar eigen inzichten haar aandeel in de claim van 5 %, zijnde € 3.625,67, btw exclusief, te behandelen en het besluit aan de NV Heijmans mede te delen;

Overwegende dat de overige 25 % van de schadeclaim of € 18.128,39, exclusief btw ten laste van de Watergroep is;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 maart 2016 waarbij de stad beslist zich aan te sluiten bij het voorstel van de Afdeling Wegen en Verkeer om haar aandeel van 5 % in deze claim, zijnde 3.625,67 te aanvaarden;

Gelet op de e-mail van 11 maart 2016 van de Watergroep waarin bevestigd wordt dat zij akkoord zullen gaan met hun aandeel in de schadeclaim van 25 % of € 18.128,39, exclusief btw en waarin een formele bevestiging van de schadeclaim wordt gevraagd om tot betaling te kunnen overgaan;

Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het geschil omtrent de voorgelegde schadeclaim van de NV Heijmans Infra, ingevolge de schorsing van de werken van 4 augustus 2014 tot 11 september 2014 door vernietiging van de bouwvergunning op gerechtelijk bevel, definitief en op een minnelijke manier te regelen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het onderhandeld minnelijk akkoord of dading tussen de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, de Watergroep en de stad Ninove betreffende de door de aannemer van de herinrichtingswerken aan het kruispunt Den Dollar, de NV Heijmans Infra, ingediende schadeclaim voor het totaal bedrag van € 72.513,56, exclusief btw, wordt goedgekeurd en het verschuldigde bedrag wordt als volgt tussen de drie medecontractanten verdeeld:

  • 70 % of € 50.759,49 ten laste van de Afdeling Wegen en Verkeer
  • 25% of € 18.128, 39, exclusief btw ten laste van de Watergroep
  • 5% of € 3.625,67, exclusief btw, ten laste van de stad Ninove

Artikel 2

Aan de NV Heijmans Infra, Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle wordt gevraagd een factuur op te maken voor het door de stad verschuldigde bedrag.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Afdeling Wegen en Verkeer, de Watergroep en de NV Heijmans Infra.