GR20160421 punt 11: Financiële dienst - toetreding van Fingem als vennoot van Eandis Assets (datum van publicatie 02.05.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fingem;

Gelet op de brief van Fingem van 17 maart 2016, die in de mogelijke toetreding als vennoot van Eandis Assets voorziet;

Overwegende dat de stad ook een deelneming aanhoudt in Eandis Assets (ex-Intergem);

Gelet op de motiveringsnota van Fingem;

Overwegende dat het strategisch plan van Fingem een optimaal kapitaalbezit in ex-Intergem voorstaat;

Overwegende dat Fingem via haar strategische nota ook eigen middelen heeft gereserveerd om aandelen van Eandis Assets te kunnen verwerven;

Overwegende dat de raad van bestuur van Fingem zich sterk gemaakt heeft om het volledig bedrag van € 11.063.800,00 te onderschrijven;

Overwegende dat de gemeenten op deze manier 'een extra actief verwerven met bijkomende inkomsten uit een veilig gereguleerde activiteit', zonder hun begroting of balansen te vatten;

Gelet op de brief van Intergem van 22 december 2015;

Overwegende dat de raad van bestuur van Fingem op 29 februari 2016 het voorstel van Eandis Assets heeft onderzocht en éénparig heeft goedgekeurd;

Overwegende dat de raad van bestuur van Fingem vastgesteld heeft dat het verwerven van "aandelen netbeheerder" expliciet tot het maatschappelijk doel van Fingem behoort;

Overwegende dat de raad van bestuur van Eandis op 9 maart 2016 de toetreding van de financieringsintercommunales Finea, Finiwo, Fingem, Figga, Finilek, IKA, IBE en IBG als vennoten van Eandis Assets heeft aanvaard, onder de opschortende voorwaarden van de aanpassing van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, welke zou toelaten dat financieringsintercommunales kunnen deelnemen in 'opdrachthoudende verenigingen';

Overwegende dat vanuit de financieringsverenigingen interesse bestaat om toe te treden tot Eandis Assets als publiekrechtelijke deelnemer met een kapitaalinbreng;

Gelet op de bijgevoegde tabel, die het aandeel dat aan de stad Ninove toekomt weergeeft;

Overwegende dat voor de stad Ninove 623.721 aandelen ten bedrage van € 620.554,12 voorbehouden zijn;

Overwegende dat de winstverdeling voor de financieringsverenigingen op dezelfde manier zal worden bepaald als voor de privé partner;

Overwegende dat de Vlaamse regulator VREG momenteel een gewogen gemiddelde kapitaalkost of 'weighted average cost of capital' (WACC) van 4,8% toelaat, waarbij de kost van schulden op 4,1% wordt vastgeklikt en het rendement op het eigen vermogen op 5,7%;

Overwegende dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal gebaseerd zijn op het eigen vermogen van de onderneming en dat, vertrekkend van een gemiddelde pay out ratio van 90%, het dividendrendement op minstens 5,13% kan worden geschat;

Overwegende dat Fingem vraagt het standpunt van het stadsbestuur van Ninove te melden uiterlijk op 28 april 2016;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de door de raden van bestuur van Eandis en Fingem voorgestelde toetreding als vennoot van Eandis Assets, door uitgifte van B-aandelen op naam van Fingem met bijkomende kapitaalinbreng voor een globaal bedrag van € 11.063.800,00, dit onder de opschortende voorwaarde van de aanpassing van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking.

Artikel 2

Fingem opdracht te geven om voor rekening van de gemeente in te tekenen op de kapitaalverhoging van Eandis Assets voor het gedeelte dat hen voorbehouden is, hetzij voor een bedrag van € 620.554,12.

Artikel 3

Voor zover niet alle deelnemers van Fingem de hun toegewezen aandelen wensen te onderschrijven, Fingem opdracht te geven om bijkomend (naast de voorbehouden aandelen), maximum hetzelfde bedrag aan aandelen B te onderschrijven zoals voorzien in artikel 2 supra.

Artikel 4

Fingem te verzoeken de vermelde kapitaalverhoging te onderschrijven door gebruik te maken van de beschikbare middelen van Fingem.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit.

Artikel 6

Onderhavige beslissing voor te leggen aan de toezichthoudende overheid, en er kennis van te geven aan het secretariaat van Intermixt, c/o Fingem, p/a Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.