GR20160421 AP5: Interpellatie van raadslid Gerd Rassaerts betreffende de aankoop perceel 0330K6 gelegen in de Sint-Pietersstraat te Meerbeke (datum van publicatie 02.05.2016)

Volgende motivering wordt door de heer Gerd Rassaerts in zijn interpellatie vermeld:

"Op een schriftelijke vraag met betrekking tot het plaatsen van openbare verlichting in het verbindingswegje tussen de Sint – Pietersstraat en de Elsbeekstraat kreeg ik in maart 2015 volgend antwoord:

"Aangezien een gedeelte van het verharde pad gelegen is binnen de eigendom van het Vlaamse gewest en de dienst leefmilieu in haar meerjarenbeleidsplan een actie 'inrichten reservatiezone AWV als groene zone' heeft opgenomen, zal de stad het initiatief nemen om bij AWV te peilen naar hun intentie om desbetreffend perceel te verkopen aan de stad."

Graag had ik daarom van de bevoegde schepen op volgende vragen een antwoord:

  • Wat was de reactie van het AWV en zijn er al stappen ondernomen betreffende de verkoop van bovenvermeld perceel?
  • Zijn er, daar er in de Sint–Pietersstraat dringend nood en vraag is aan extra parkeerplaatsen, zoals vernomen tijdens de ronde van Meerbeke, in 'de groene zone' voorzien?"