GR20160421 AP11: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan burgemeester De Jonge, schepen Evenepoel en schepen Vande Winkel met betrekking tot het bewust verspreiden van verkeerde en onvolledige informatie (datum van mublicatie 02.05.2016)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

"Motivatie / toelichting:

In het algemeen zijn wij van mening dat een stadsbestuur de opdracht heeft om haar inwoners op een correcte en volledige manier te informeren. Wij zijn ook van mening dat een stadsbestuur niet zomaar genomen beslissingen kan terugdraaien en zo zij dit wel doet, rekening moet houden met schade-eisen van gedupeerden.

Concreet over het dossier van de grootschalige kleinhandel aan de Brakelsesteenweg.

Het afwezig blijven op een infovergadering over de herinrichting van de Brakelsesteenweg die onder andere gaat over het veiliger maken van die weg en het verbeteren van de doorstroming, is wat ons betreft onaanvaardbaar. De meerderheid wist immers zeer goed dat er vanuit de buurt kritische vragen zouden komen over de handelszaken die na de heraanleg zouden volgen. De hete aardappel doorschuiven naar de vertegenwoordigers van het ontwerpbureau en AWV was alles behalve correct en ronduit laf.

De meerderheid vergeet blijkbaar dat het AWV een belangrijke partner is (of was) voor Ninove. U mag het van mij aannemen dat het respect van de mensen van AWV voor deze meerderheid een behoorlijke knauw heeft gekregen. Uiteindelijk zijn ze nog behoorlijk braaf geweest wanneer politieke vragen werden gesteld zoals 'Wie heeft er goedgekeurd dat zo een project daar mag komen?'. Dat siert hen. Zij hebben enkel vastgesteld dat het kan en mag. En als het kan , mag en er een ontwikkelaar klaar staat om te starten, dan mag AWV er van uit gaan dat het ook zal gebeuren.

Wat wij niet aanvaarden is dat de meerderheid bewust verkeerde informatie verspreid en haar eigen inwoners en handelaars zo bang probeert te maken voor een vijand die niet bestaat. Iets wat jullie doen, enkel en alleen in de hoop zo gesteund te zullen worden door de buurtbewoners in een strijd die de hunne niet is. Wel beste burgemeester en schepenen, dat is niet gelukt. In tegendeel. Door vraag en antwoord heeft het aanwezige publiek al snel geleerd dat de stad hen heeft voorgelogen. De kwaliteitsadviseur mag de ronde punten dan wel hebben afgekeurd, maar de keerpunten werden goedgekeurd. De meerderheid liegt ook als ze stelt niet betrokken te zijn geweest in het dossier. Daarvoor hoef ik enkel te verwijzen naar een GBC waar dit dossier op tafel heeft gelegen en waar dhr. Vande Winkel  vooral heeft aangetoond niet thuis te zijn in deze materie. Ook wat de handelaars in de binnenstad betreft blijft deze meerderheid leugens verkondigen. Terwijl de meerderheid beweert dat dit nefast is voor de middenstand in het centrum, blijken de VHN immers niet tegen de komst van deze winkels te zijn die een aanvulling van het bestaande aanbod betekenen.

Verder willen we ook de bevolking informeren over de zaken waar deze meerderheid bewust over zwijgt: over de betere doorstroming, de kleinere kans op ongevallen, de herlocalisatie van bepaalde bedrijven uit de onmiddellijke omgeving van het nieuw te bouwen project en de tewerkstelling.

Vragen:

 • Waarom heeft u de pers enkel verteld dat de kwaliteitsadviseur het ontwerp met ronde punten had verworpen en niet dat het 2e ontwerp met keerpunten wel werd goedgekeurd hoewel u dat zeer goed weet?  
 • Waarom heeft u gezegd dat de stad niet betrokken is geweest in het project, terwijl er een GBC is geweest waar nota bene schepen Vandewinkel een resem vragen heeft gesteld aan de ontwerper en het AWV?
 • Waarom verzwijgt u dat de middenstand in Ninove centrum geen probleem heeft met de komst van de grootschalige kleinhandel op de Brakelsesteenweg?
 • Waarom verzwijgt u dat dit op stuk van de N8 het enige dodelijke ongeval sinds jaren is gebeurd en op regelmatige basis ongevallen voorkomen?
 • Welke was de financiële inbreng van de stad Ninove bij de nu afgeblazen heraanleg van kruispunt 'Den Doorn' voor respectievelijk wegenis, voetpaden, beplanting, riolering en eventuele andere posten?
 • Wanneer moet een procedure voor subsiedieaanvraag bij de VMM voor rioleringswerken starten?
 • Wij hadden ook graag vernomen of u dan ook gekant bent tegen de heraanleg van de N8 tussen feestzaal De Vos en de Aardeweg die de stad uiteindelijk geen euro kost? Zoja om welke redenen?
 • Of bent u enkel tegen de komst van de grootschalige kleinhandel? Zoja, om welke redenen?
 • Bent u nog steeds van plan om, tegen beter weten in, dure procedures opstarten tegen de komst van een project dat perfect in overeenstemming is met de wettelijke en ruimtelijke context die door de stad nota bene zelf is gecreëerd en er dus hoe dan ook zal komen?
 • Beseft u ook dat, als u uiteindelijk aan het langste eind zou trekken, wat wij ten stelligste betwijfelen, de eigenaar van het perceel de stad zal dagvaarden voor planschade?
 • Staat het CBS unaniem achter de antwoorden op de zonet gestelde vragen?
 • Wat met punt 5 van de deontologische code voor de gemeenteraad dat stelt: 'De gemeenteraadsleden stellen informatie ter beschikking van de burger over de werking van de dienst die instaat voor behandeling van klachten, over het optreden of het stilzitten van de overheid. Die informatie moet juist, precies en volledig zijn.'? De informatie die via de media werd verspreid was immers niet juist en niet volledig.
 • Wat met punt 21 van diezelfde deontologische code, namelijk de vaststelling en behandeling van overtredingen op de deontologische code?"