GR20160323 punt 7: Secretariaat - TMVW - gewone algemene vergadering - maandag 11 april 2016 - akteneming agenda - bepaling stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 11/04/16)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Overwegende dat de stad aangesloten is bij TMVW;

Gelet op de uitnodiging van 5 februari 2016 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van TMVW op 11 april 2016 om 17u30;

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen
  2. Actualisering van bijlagen 1,2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene  uittredingen
  3. Voordracht commissaris
  4. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2014, met aanvullende nota houdende informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaats gevonden, bijgewerkt tot en met 31 december 2015
  5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014
  6. Verslag van het college van commissarissen
  7. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
  8. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR)
  9. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités
  10. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de gewone algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

Besluit:

met 24 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)
5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

Artikel 1

Akte wordt genomen van de agenda van de gewone algemene vergadering van maandag 11 april 2016.

Artikel 2

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de gewone algemene vergadering van TMVW op maandag 11 april 2016 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.