GR20160312 punt 3: Openbare werken - herinrichtingswerken aan het kruispunt Den Dollar - goedkeuring verrekening nummer 10 (datum van publicatie 23.03.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de bouwvergunning, afgeleverd op 26 augustus 2010 door de Vlaamse Overheid, Ruimte en Erfgoed, Gebroeders Van Eyckstraat 4-6 te 9000 Gent, waarin vermeld staat dat een aantal voorwaarden en wijzigingsvoorstellen stipt moeten nageleefd worden;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2010 waarbij de samenwerkingsovereenkomst opgesteld naar aanleiding van de uitvoering van het project voor de herinrichting van het kruispunt "Den Dollar" te Ninove tussen het Vlaams gewest, de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de stad Ninove, werd goedgekeurd;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2010 waarbij het stadsaandeel voor het bedrag van € 174.692,60, btw inclusief, voor de herinrichtingswerken aan het kruispunt Den Dollar werd goedgekeurd evenals de wijze van gunnen van de opdracht bij openbare aanbesteding en de voorwaarden opgenomen in het lastenboek;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2012 waarbij het aan de in de afgeleverde bouwvergunning opgelegde voorwaarden aangepast ontwerp van de herinrichting van het kruispunt Den Dollar te Ninove werd goedgekeurd voor de geraamde prijs van € 8.115.749,23, btw inclusief, en het stadsaandeel voor het bedrag van € 154.173,42, btw inclusief;

Gelet op de brief van 29 mei 2013 van de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen waarin wordt gemeld dat de aanvangsdatum van de herinrichtingswerken werd vastgesteld op 6 juni 2013;

Gelet op de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 1 augustus 2014 volgens de bijzondere procedure naar aanleiding van de door de Raad voor Vergunningsbetwistingen op 1 juli 2014 vernietigde beslissing van 26 augustus 2010 houdende aflevering van de bouwvergunning;

Gelet op de stedenbouwkundige vergunning volgens de bijzondere procedure waarin een aantal voorwaarden worden opgesomd die bij de uitvoering van de herinrichtingswerken aan het kruispunt Den Dollar moeten nageleefd worden;

Gelet op de verrekening 10 van 9 december 2015, opgesteld door het studiebureau Arcadis Belgium voor de uitvoering van aanpassingswerken ten laste van de stad die het gevolg zijn van de opmerkingen als volgt:

 • OP 32: Leveren en aanplanten van bomen, met draadkluit, plantmaat 14/16
 • OP33: Leveren en aanplanten van heesters, in container, plantmaat 40/60
 • OP34: Leveren en aanplanten van heesters, in container, plantmaat 20/30
 • OP35: groenaanleg en onderhoud;

Gelet op de opmetingsstaat van de bijkomende werken ten bedrage van € 11.959,18 + € 2.511,43 (21 % btw) = € 14.470,61 als volgt gedetailleerd:

 • 1.OP32 (OP32.1 en OP32.2):
  • 14 zomereiken: € 2.088,66
  • 4 winterlindes: € 501,16
 • 2.OP33 (OP33.1, OP 33.2 en OP 33.3):
  • 695 stuks "Kamperfoeli": € 1.167,60
  • 3stuks "Kardinaalshoed": € 30.21
  • €1.226 stuks "Dwergmispel": € 2.059,68
 • 3.OP34 (OP34.1 en OP 34.2):
  • 20 stuks "Rosa Bonica": € 425,20
  • 24 stuks "Rosa Meipoque": € 510,24
 • 4.OP35: Groenaanleg en onderhoud (inzet personeel, machines en materiaal): € 5.176,43;

Overwegende dat deze werken in verband met de groenaanleg in eerste instantie in het aandeel van de Afdeling Wegen en Verkeer werden verrekend;

Overwegende dat in het samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams gewest, de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de stad Ninove, die op 28 oktober 2010 door de gemeenteraad werd goedgekeurd echter vermeld staat dat de aanleg van de voetpaden, de groenaanplanting binnen de werkzone en het straatmeubilair ten laste van de stad zijn;

Overwegende dat de werken opgenomen in de verrekening 10 bijgevolg volledig ten laste van de stad zijn;

Overwegende dat de opdracht gevende overheid, het Agentschap Wegen en Verkeer van oordeel is dat deze werken voor de groenvoorziening binnen de voorziene contractuele termijn moeten uitgevoerd worden en geen termijnverlenging vergen;

Overwegende dat de werken in de vorderingsstaten en eindafrekening zullen worden opgenomen onder een afzonderlijk hoofdstuk (Verrekening nummer 10) en volgens de nummers van de posten, zoals aangegeven in voornoemde opmetingstaat;

Overwegende dat de onderhoudsposten opgenomen onder OP35 zullen worden gevorderd in de maand van uitvoering op basis van de overgemaakte onderhoudsfiches;

Overwegende dat in de meerjarenplanning onder de enveloppe WEG 2014/001, subproject 005, AR 224007, BI 02000 en actie 4/1/2/7 voor 2015 een bedrag van € 86.000 werd ingeschreven;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De verrekening nummer 10 betreffende de groenvoorziening ten laste van de stad in het dossier van de herinrichting van het kruispunt Den Dollar te Ninove wordt goedgekeurd mits de prijs van € 11.959,18 + € 2.511,43 (21 % btw) = € 14.470,61 en als volgt gedetailleerd:

 • 1. OP32 (OP32.1 en OP32.2):
  • 14 zomereiken: € 2.088,66
  • 4 winterlindes: € 501,16
 • 2. OP33 (OP33.1, OP 33.2 en OP 33.3):
  • 695 stuks "Kamperfoeli": € 1.167,60
  • 3stuks "Kardinaalshoed": € 30,21
  • €1.226 stuks "Dwergmispel": € 2.059,68
 • 3. OP34 (OP34.1 en OP 34.2):
  • 20 stuks "Rosa Bonica": € 425,20
  • 24 stuks "Rosa Meipoque": € 510,24
 • 4. OP35: Groenaanleg en onderhoud (inzet personeel, machines en materiaal): € 5.176,43;

Artikel 2

Voor de uitvoering van deze werken wordt geen termijnverlenging toegestaan.