GR20160312 AP8: Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan Paul De Schepper, schepen van financiën omtrent het gebruik van het elektriciteitsnet (datum van publicatie 23.03.2016)

Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:

"Op de gemeenteraad van 16/12/15 werd volgend besluit goedgekeurd.

Het retributiereglement voor het ter beschikking stellen van elektriciteit, vastgesteld op 22 september 2005, wordt opgeheven vanaf 1 januari 2016 en van dan af als volgt vastgesteld:

Artikel 1

 Er worden elektriciteitskasten tegen betaling ter beschikking gesteld op openbare plaatsen op het grondgebied van de stad ten behoeve van foorkramers, marktkramers, verenigingen e.a. evenementenorganisaties. De retributie is ten laste van de foorkramer, marktkramer of de vereniging die een standplaats op de openbare weg inneemt en een elektriciteitsafname heeft aangevraagd.

Artikel 2

 De retributie geldt per aansluitpunt per markt, per aansluitpunt per evenement per dag of per attractie per aansluitpunt per duur van de kermis en wordt als volgt vastgesteld:

Markten

 Stroomsterkte A(mpère)

Retributie

16 A

€ 2,50

32 A

€ 5,00

64 A

€ 7,50

 

Evenementen en foren

 Stroomsterkte A(mpère)

Retributie

16 A

€ 25

32 A

€ 50

64 A

€ 100

 

Organisatoren van kerstevenementen en de volgende handelsverenigingen worden voor wat betreft de sfeerverlichting dewelke zij aanbrengen van 15 november tot en met 6 januari van de retributie vrijgesteld: Verenigde handelaars Ninove vzw en Rechteroever vzw.

Artikel 3

 De kandidaat-energiegebruiker richt de aanvraag:

 • voor markten aan de gemeentelijke afgevaardigde van de markt die een beslissing neemt
 • minstens 6 weken voor het betrokken evenement aan het college van burgemeester en schepenen
 • voor foren aan de technische dienst.

Artikel 4

De retributie voor het gebruik van elektriciteit is door de aanvrager betaalbaar in handen van de financieel beheerder of een door hem gedelegeerde ambtenaar en is:

 • voor markten onmiddellijk eisbaar
 • voor de evenementen vooraf betaalbaar, d.w.z. voordat aan de vereniging of organisatie toegang verleend wordt tot de elektriciteitskast en binnen de 10 kalenderdagen na het overmaken door de gemeente aan de vereniging of organisatie van de toestemming van het college van burgemeester en schepenen
 • voor de foren betaalbaar 14 dagen voor het aanvangen van de kermis.

Artikel 5

De aanvraag vervalt bij gebrek aan:

 • tijdige betaling
 • een positief keuringsverslag voor de te gebruiken installatie(s) dat ten laatste dient voorgelegd te worden op het ogenblik van de aansluiting aan de elektriciteitskast.

Artikel 6

De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en volgens de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

Artikel 7

Conform artikel 253, §1, 3° van het gemeentedecreet zal een kopie van dit besluit naar de provinciegouverneur worden verzonden.

Vragen:

 • Kan een verkoper van bijvoorbeeld een kippenkraam of hamburgerkraam of frietkraam, die in principe onder het reglement van 'de contante belasting op het leuren' valt, gebruik maken van het elektriciteitsnet, zoals vastgelegd in bovenstaand reglement? Bvb omdat zij een wekelijkse standplaats hebben op openbaar domein.
 • Zoja, onder welke voorwaarden en aan welke tarieven?
 • Hoe moeten zij dit aanvragen?
 • Indien dit door hen al werd aangevraagd maar de aanvraag werd geweigerd, welke waren de redenen om dit te weigeren?
 • Ingeval een gebruiker een aansluiting tot het net aanvraagt, hoewel er op die plaats nog geen aansluitingspunt werd voorzien. Staat de stad dan in voor de kosten om het elektriciteitspunt te voorzien? Hoe dient de aanvraag hiervoor te gebeuren?
 • Bestaat er ook een dergelijk reglement tot afname van water op openbaar domein voor verkopers zoals hierboven beschreven?"