GR20160303 punt 10: Financiële dienst - stad Ninove - jaarrekening 2014 - kennisname van het besluit van de gouverneur houdende niet goedkeuring van de jaarrekening - opnieuw vaststellen van de jaarrekening 2014 (datum van publicatie 23.03.2016)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 oktober 2015 waarbij de jaarrekening 2014 werd goedgekeurd;

Gelet op de mail van 14 december 2015 van het agentschap binnenlands bestuur aan de stad Ninove met vragen over de jaarrekening 2014;

Gelet op de mail van 8 januari 2016 van de financieel beheerder aan het agentschap binnenlands bestuur met de antwoorden op de vragen uit de mail van 14 december;

Gelet op het besluit van de gouverneur van 1 februari 2016 houdende niet-goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2014;

Gelet op de motivering van niet-goedkeuring in het besluit van de gouverneur zijnde: "…aldus kunnen de cijfers van het AGB nooit ingebracht worden in de jaarrekening 2013 van de stad Ninove. Deze cijfers dienen ingebracht te worden in de jaarrekening van 2014.";

Overwegende dat de inboeking van het AGBDN wel degelijk ingebracht werd in de jaarrekening 2014 en niet in 2013, zoals aangetoond in de mail van 8 januari, maar wegens de titel "vorig boekjaar" uit de laatste kolom van schema J6 "De balans" niet zo werd geïnterpreteerd door het agentschap binnenlands bestuur;

Overwegende dat de inboeking van het AGBDN om technische redenen gebeurde in de openingsperiode van het boekjaar 2014;

Overwegende dat in de boekhoudsoftware de cijfers in het schema J6 "De balans"  onder de rubriek "vorig boekjaar' wordt opgebouwd vanuit deze openingsperiode 2014 en niet vanuit boekjaar 2013;

Overwegende dat het wenselijk is om de cijfers "vorig boekjaar" uit schema J6 "De balans" en de cijfers 'boekwaarde op 1/1' uit schema TJ7 "De toelichting bij de balans" extracomptabel in overeenstemming te brengen met de jaarrekening 2013;

Overwegende dat bij de afdruk van de jaarrekening 2014 reeds rekening gehouden werd met opmerking 3 en 4 uit de brief van 1 februari 2016 van het agentschap binnenlands bestuur;

Overwegende dat opmerking 5 en 6 zullen verwerkt worden in de jaarrekening 2015;

Overwegende dat de opmerkingen bij de jaarrekening die geleid hebben tot afkeuring geen enkele invloed hebben op de eindcijfers van 2014;

Overwegende dat het getrouw beeld van eind 2014 op geen enkele manier werd geschaad;

Overwegende dat geen enkel eindcijfer van de jaarrekening 2014 werd beïnvloed door deze interpretatie;

Gelet op het ontwerp van de jaarrekening 2014, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens algemeen journaal 2014/30933 en budgettair journaal 2014/55457;

Beslist,

met 16 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder)
12 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

Artikel 1

Er wordt kennis genomen van het besluit van 1 februari 2016 van de gouverneur houdende niet-goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2014.

Artikel 2

De gemeenteraad stelt geen beroep in bij de Vlaamse Regering tegen het besluit van 1 februari 2016 van de gouverneur houdende niet-goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2014.

Artikel 3

Het ontwerp van de jaarrekening 2014, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens algemeen journaal 2014/30933 en budgettair journaal 2014/55457 wordt vastgesteld.

Artikel 4

De liquiditeitenrekening wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

I. Exploitatie (B-A)

5.770.611

     A. Uitgaven

38.360.639

     B. Ontvangsten

44.131.250

 

 

II. Investeringen (B-A)

-5.121.073

     A. Uitgaven

5.219.132

     B. Ontvangsten

98.059

 

 

III. Andere (B-A)

-334.840

     A. Uitgaven

334.840

          1. Aflossingen financiële schulden

334.840

          2. Toegestane leningen

 

          3. Toegestane investeringssubsidies

 

          4. Overige transacties uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

 

          3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

 

          4. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

314.699

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

12.895.435

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

13.210.134

 

 

VII. Bestemde gelden

11.250

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

13.198.884

 

IX. Financiering op korte termijn

50

 

X. Saldo

13.198.934

 

 

Artikel 5

De balans wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

ACTIVA

 

I. Vlottende activa

17.705.609

   A. Liquide middelen en geldbeleggingen

13.100.459

   B. Vorderingen op korte termijn

4.605.150

      1. Vorderingen uit ruiltransacties

2.339.962

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

2.265.188

   C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

 

   D. Overlopende rekeningen van het actief

 

   E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

 
  

II. Vaste activa

129.456.758

   A. Vorderingen op lange termijn

 

      1. Vorderingen uit ruiltransacties

 

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

 

   B. Financiële vaste activa

30.143.881

      1. Extern verzelfstandigde agentschappen

 

      2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

30.124.041

      3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden

 

      4. OCMW-verenigingen

 

      5. Andere financiële vaste activa

19.840

   C. Materiële vaste activa

97.572.383

      1. Gemeenschapsgoederen

74.726.207

         a. Terreinen en gebouwen

36.779.802

         b. Wegen en overige infrastructuur

30.701.598

         c. Installaties, machines en uitrusting

507.943

         d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

1.743.722

         e. Leasing en soortgelijke rechten

4.967.824

         f. Erfgoed

25.320

      2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

19.166.535

         a. Terreinen en gebouwen

18.966.152

         b. Installaties, machines en uitrusting

79.822

         c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

120.561

         d. Leasing en soortgelijke rechten

 

      3. Overige materiële vaste activa

3.679.641

         a. Terreinen en gebouwen

3.667.276

         b. Roerende goederen

12.365

   D. Immateriële vaste activa

1.740.494

  

TOTAAL ACTIVA

147.162.367

 

 

PASSIVA

 

I. Schulden

13.285.177

   A. Schulden op korte termijn

5.676.212

      1. Schulden uit ruiltransacties

2.733.040

         a. voorzieningen voor risico's en kosten

923.255

         b. financiële schulden

50

         c. diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

1.809.735

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties

2.685.690

      3. Overlopende rekeningen van het passief

 

      4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

257.481

   B. Schulden op lange termijn

7.608.966

      1. Schulden uit ruiltransacties

7.597.716

         a. voorzieningen voor risico's en kosten

4.103.308

         b. financiële schulden

3.494.407

         c. diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

 

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties

11.250

  

II. Nettoactief

133.877.190

  

TOTAAL PASSIVA

147.162.367

 

 

 

 

Artikel 6

De waarderingsregels worden goedgekeurd.

Artikel 7

Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de provinciegouverneur.