GR20160303: korte agenda

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

1. Secretariaat - kennisneming van het ontslag van een gemeenteraadslid

2. Secretariaat - onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger van een ontslagnemend gemeenteraadslid

3. Secretariaat - eedaflegging van een gemeenteraadslid

4. Secretariaat - Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Ninove - vervanging lid raad van bestuur

Logistiek/patrimoniumbeheer

5. Logistiek/patrimoniumbeheer - beslissing tot onderhandse verkoop van drie perceeltjes stadsgrond langs de Salamanderweg te Ninove aan de aanpalers - goedkeuring ontwerp-akten

Personeelsdienst

6. Personeel - reglement voor de vergoeding van de externe juryleden van de selectiecommissies stad/OCMW - wijziging

Communicatie

7. Dienst communicatie - overzicht klachtenbehandeling januari - december 2015 - kennisgeving

Sociale zaken

8. Sociale zaken - Logo Dender vzw - wijziging van het besluit van de gemeenteraad van 11 maart 2013 - aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering voor de raad van bestuur

9. Sociale zaken - zorginnovatiecluster - vervanging lid raad van bestuur

Financiën

10. Financiële dienst - stad Ninove - jaarrekening 2014 - kennisname van het besluit van de gouverneur houdende niet goedkeuring van de jaarrekening - opnieuw vaststellen van de jaarrekening 2014

Grondgebiedzaken

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

11. Ruimtelijke ordening - goedkeuring van de zaak van de wegen voor de stedenbouwkundige aanvraag ingediend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor gronden gelegen Berkenhof in Ninove, kadastraal gekend 2e afd, Sie B, nrs 206p5, r5, s5, t5, v5, w5, x5, y5, z5, a6, b6, c6, d6, e6, f6, g6, h6, k6, l6, m6, n6, y6, x6, z6, a7, d7, e7.

Openbare werken

12. Openbare werken - wegen- en rioleringswerken in Hernof te Denderwindeke - definitief vaststellen van het onteigeningsplan met tabel en rooilijnplan

13. Openbare werken - herinrichtingswerken aan het kruispunt Den Dollar - goedkeuring verrekening nummer 10

14. Openbare werken - gedeeltelijke wijziging van de rooilijn te Appelterre-Dorp in Appelterre-Eichem - definitieve vaststelling

Mobiliteit

15. Mobiliteit - Ninove - Bevrijdingslaan - aanbrengen van een witte onderbroken lijn in het midden van de rijbaan (gedeelte tussen Centrumlaan en Onderwijslaan) - stadswegen

16. Mobiliteit - Appelterre - Neerstraat - aanbrengen witte onderbroken lijn in het midden van de rijbaan tussen huisnummer 159 en het kruispunt met de Breeweg - stadswegen

17. Mobiliteit - Aspelare - Wildendries - verkeerssignalisatie - gemeenteweg - gewestweg

Vrijetijdszaken

Cultuur en evenementen

18. Evenementen - aanstelling lid stedelijke feestcommissie - afvaardiging namens CD&V-fractie

Bibliotheek

19. Bibliotheek - vervanging lid van de beheerraad

Jeugd

20. Jeugd - Goedkeuring locatie nieuw jeugdhuis centrum Ninove en samenwerking met Solva

Vragen, voorstellen en interpellaties

AP1. Interpellatie van raadslid Werner Somers betreffende de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning aan Milarid bvba voor de verbouwing van een handelsruimte tot meergezinswoning