GR20150910 Punt 27. Bibliotheek - goedkeuring Bibart-jaarverslag en -jaarrekening 2014 (datum van publicatie 23/09/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 43 §2 5° en 195;

 

Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 23 september 2004 houdende goedkeuring van de statuten en toetreding tot de interlokale vereniging BibArt;

 

Gelet op het verslag van de vergadering van het BibArt-beheerscomité die plaatsvond op 4.5.2015 te Haaltert waarbij, volgens artikel 18 van de statuten, de jaarrekening en het jaarverslag 2014 werden vastgesteld;

 

Gelet op artikel 18 van de statuten, waarin wordt vermeld dat het beheerscomité na afsluiting van het voorgaande werkjaar het jaarverslag en de jaarrekening ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;

 

Overwegende dat de jaarrekening pas is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ze goedkeurt;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De jaarrekening 2014 en het bijhorende jaarverslag van de Interlokale Vereniging BibArt worden goedgekeurd.

 

 

 

Artikel 2

 

Dit besluit zal gestuurd worden aan de deputatie en de provincieraad van de Provincie Oost-Vlaanderen.


Contact informatie