GR20150910 Punt 22. Mobiliteit - Ninove - Abdijstraat - aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van huisnummer 8 - stadswegen (datum van publicatie 23/09/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat de voetpaden in de Abdijstraat te Ninove werden vernieuwd;

 

Overwegende dat het wenselijk is om ter hoogte van huisnummer 8 een oversteekplaats voor voetgangers aan te brengen;

 

Overwegende dat de trottoirbanden voor personen met een fysieke beperking bij het vernieuwen van de voetpaden reeds werden voorzien ter hoogte van huisnummer 8;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

In de Abdijstraat te Ninove wordt ter hoogte van huisnummer 8 een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht zoals bedoeld in art. 76.3. van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Artikel 2

Deze beslissing wordt ter kennisgeving toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid.


Contact informatie