GR20150618 Punt 34. Sport - toekennen van een stationeervergunning voor het internationaal na-tour criterium Flanders Cycling Events VZW op 02 augustus 2015 (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de vraag van 03 juni 2015 van Flanders Cycling Events vzw, Denderkaai 48 bus 1, 9400 Ninove waarbij een stationeervergunning wordt gevraagd voor de organisatie van het internationaal na-tourcriterium van zondag 02 augustus 2015;

 

Overwegende dat de stad een stationeervergunning kan toestaan;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 04 maart 2010 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het verlenen van een stationeervergunning op de openbare weg voor het opstellen van terrassen, koopwaren, drank- en eetautomaten en het plaatsen van reclameborden op het openbaar domein;

 

Gelet op het collegebesluit van 14 januari 2014 waarbij beslist werd niet in te gaan op de vraag van Flanders Cycling Events om geen standplaatsen met jaarvergunning op de openbare weg toe te kennen tijdens het na-tourcriterium;

 

Beslist,

 

 

met 26 ja-stemmen (Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Hedwig Steenhout, Bruno Van Der Haeghen)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

De stad Ninove verleent, met uitzondering van standplaatsen met jaarvergunning, aan Flanders Cycling Events vzw die aanvaardt, een stationeervergunning op haar openbaar domein voor de volgende straten en pleinen:

-       voor het internationaal na-tourcriterium op zondag 02 augustus 2015: Onderwijslaan, Bevrijdingslaan, Centrumlaan, Vuurkruisersstraat, Polderbaan, Molendenderstraat en ook voor de aanpalende straten tot 150m buiten het parcours van Centrumlaan tussen Elisabethlaan en Kaardeloodstraat, Hendrik Van Gassenstraat, Rode Kruisstraat, Ameiveld en Onderwijslaan tot Burchtstraat.

 

Artikel 2

 

De wegvergunning, vermeld in artikel 1, mag door Flanders Cycling Events vzw alleen worden gebruikt voor het internationaal na-tourcriterium van zondag 03 augustus 2015 en is op die dag in de tijd beperkt van 0u00 tot 24u00.

 

Artikel 3

 

De stationeervergunning, vermeld in artikel 1, wordt verleend zonder dat aan de stad hiervoor een retributie moet worden betaald.

 

Artikel 4

 

Bij de organisatie van het evenement mag de aanvrager een beroep doen op derden voor verkooppunten van drank, eetwaren en gadgets en aan deze derden een vergoeding vragen voor deelname aan deze activiteit.

 

De aanvrager kan geen vergoeding vragen aan standplaatsen met een jaarvergunning afgeleverd door de stad. Er mogen geen verkooppunten voor drank geplaatst worden op minder dan 150 meter van bestaande cafés en tavernes.

 

De verkooppunten van drank en eetwaren waarop de aanvrager een beroep doet dienen er voor te zorgen dat na de activiteit alle mogelijke vuilnis opgeraapt en verwijderd is.

Flanders Cycling Events vzw dient erop toe te zien dat de nodige afvalbakken door de standhouders geplaatst worden, alsook bij het beëindigen van de activiteiten de nodige controle hierop doen en eventueel op te ruimen.

 

Artikel 5

 

Noch Flanders Cycling Events vzw, noch de in artikel 4 bedoelde derden kunnen rechten verkrijgen op het openbaar domein, vermeld in artikel 1 waardoor afbreuk gedaan kan worden aan zijn bestemming of aan de macht van de stad om het gebruik van het bedoeld openbaar domein te regelen en te wijzigen, volgens de behoeften en het belang van de burgers in het algemeen, onverminderd de rechten en de plichten die voorvloeien uit deze overeenkomst.

 

 

Artikel 6

 

Flanders Cycling Events vzw dient er tevens op toe te zien dat de derden, waarop de aanvrager overeenkomstig artikel 4 van de stationeervergunning een beroep kan doen, de nodige verzekeringen hebben afgesloten en in regel zijn met de wettelijke bepalingen op ambulante handel, douane en accijnzen, e.a. .

 

Artikel 7

 

Aan wagens van hulpdiensten (o.a. zieken- en brandweerwagens) dient altijd toegang tot het openbaar domein, vermeld in artikel 1, worden gegeven.

 

Artikel 8

 

Flanders Cycling Events vzw zal zelf en op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid voor de door hem georganiseerde evenementen instaan voor de afspraken en overeenkomsten met de openbare nutsmaatschappijen. Alle kosten voor de installatie en het verbruik ervan zijn ten laste van Flanders Cycling Events vzw.

 

Artikel 9

 

Het is Flanders Cycling Events vzw niet toegelaten op het openbaar domein werken uit te voeren of de wegverhardingen open te breken zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 10

 

Deze stationeervergunning ontslaat Flanders Cycling Events vzw niet van de naleving van de bepalingen van het algemeen politiereglement en van het ter gelegenheid van die evenementen door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde tijdelijke politiereglementen op het verkeer.

 

 


Contact informatie