GR20150618 Punt 15. Personeel - wijziging organogram en personeelsformatie (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 103;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositieregeling van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 16 januari 2009 en 23 november 2012;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2009 houdende goedkeuring van de personeelsformatie;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 april 2010, 21 juni 2012 en 19 december 2013 waarbij de personeelsformatie werd aangepast;

 

Gelet op de algemene bestuurlijke tendens tot een nauwere samenwerking tussen de gemeente en het OCMW;

 

Gelet op het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 dat stelt de OCMW’s uiterlijk tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode volledig in de gemeentebesturen te integreren;

 

Gelet op de prioritaire beleidsdoelstelling 5/9/ - De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere sociale dienstverlening dankzij de oprichting van een sociaal huis uit het meerjarenplan 2014-2019 van de stad Ninove;

 

Gelet op het actieplan 5/2/6 – Ninove integreert de ondersteunende diensten van de diverse lokale besturen in één managementondersteunende dienst uit het meerjarenplan 2014-2019 van de stad Ninove;

 

Overwegende dat de meerjarenplan van stad Ninove en OCMW Ninove nog tal van doelstellingen, actieplannen en acties bevatten inzake sociaal beleid en inzake samenwerking tussen ondersteunende diensten waarvoor een nauwe samenwerking tussen de stad en het OCMW van Ninove noodzakelijk is;

 

Overwegende dat de stad en het OCMW van Ninove door middel van een intensieve samenwerking een grotere effectiviteit, meer efficiëntie en een betere dienstverlening voor de bevolking nastreven;

 

Overwegende dat het aangewezen is om de samenwerking tussen de stad en het OCMW structureel te verankeren;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 juni 2014 houdende goedkeuring van de princiepsbeslissing om het ambt van stadssecretaris vanaf 1 januari 2015 door de OCMW-secretaris te laten invullen;

 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 september 2014 waarbij de princiepsbeslissing om het ambt van stadssecretaris vanaf 1 januari 2015 door de OCMW-secretaris te laten invullen, werd goedgekeurd;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2014 om het ambt van stadsecretaris vanaf 1 januari 2015 door Carine Coppens, OCMW-secretaris van Ninove, te laten invullen;

 

Overwegende dat één secretaris voor een eenduidige ambtelijke aansturing van de diensten van de stad en het OCMW zorgt;

 

Overwegende dat vanaf 1 januari 2015 de OCMW-secretaris ook de functie van stadssecretaris uitoefent;

 

Overwegende dat een intensieve samenwerking tussen de stad en het OCMW ertoe leidt dat de huidige organisatiestructuur dient te worden aangepast;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2013 tot ontbinding van het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove;

 

Overwegende dat in deze beslissing gesteld werd dat de formatie van de stad Ninove werd uitgebreid met de personeelsleden van het AGB DN en dat het AGB DN voorlopig als één geheel in het organogram van de stad Ninove werd geïntegreerd;

 

Overwegende dat de re-integratie van het AGB DN in de stad er toe leidt dat de huidige organisatiestructuur van de stad dient aangepast te worden;

 

Overwegende dat er vanaf 1 januari 2015 dus nog slechts één secretaris is voor stad en OCMW samen en dat ook de functie van directeur AGB DN in de nieuwe formatie geschrapt is;

 

Overwegende dat een nieuwe indeling in sectoren noodzakelijk is om de integratie van het AGB DN en de samenwerking met het OCMW mogelijk te maken;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is de taken binnen het managementteam van de stad te herschikken;

 

Gelet op de beheersovereenkomst voor de samenwerking tussen de stad en het OCMW zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2014;

 

Overwegende dat de stad door HAY GROUP een functieweging liet uitvoeren van de functies van sectorverantwoordelijke;

 

Overwegende dat de functieweging een methode is om de relativiteit van de functies te waarderen vanuit het standpunt hoe die functie bijdraagt tot het realiseren van doelstellingen;

 

Overwegende dat het een analytische, objectieve, genderneutrale en universele methode is voor alle soorten functies, op alle niveau ’s en in alle soorten organisaties die gebruik maakt van betrokkenheid en consensus;

 

Overwegende dat het de maximale toewijzing betreft van functies aan barema’s conform het functiegewicht;

 

Overwegende dat wegingstechnisch de functies van sectorverantwoordelijke gepositioneerd zijn in HAY Referentieniveau (HRN) 17 en 18 en dat HayGroup adviseert om HRN17 en HRN 18 functies toe te wijzen aan het barema A4a-A4b;

 

Overwegende dat deze studie het noodzakelijk maakt dat de weddeschaal van de functie sectordirecteur grondgebiedzaken aangepast wordt van A5a-A5b naar A4a-A4b en ook dat de functiebenaming verandert naar sectorcoördinator;

 

Gelet op de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978;

 

Gelet op het KB nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van het stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij de plaatselijke besturen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het KB nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van het stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij de plaatselijke besturen;

 

Gelet op het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 meer bepaald artikel 76 dat stelt dat de Vlaamse regering voor de contingentgesco’s de tewerkstelling bij de huidige werkgever regulariseert door overdracht van 95% van de betrokken loonsubsidie en de werkgeversbijdrage vermindering aan de betrokken werkgever;

 

Gelet op de mededeling 2015/1 van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels, Jozef II-straat 47, 1000 Brussel betreffende de regularisatie van het contingent gesubsidieerde contractuelen in het Vlaams Gewest;

 

Gelet op artikel 100 van het ontwerp van Vlaams decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015;

 

Overwegende dat de Vlaamse Minister van Werk met zijn schrijven van 10 november 2014 het bestuur op de hoogte bracht van de beslissing van de Vlaamse Regering om met ingang van 1 april 2015 de gesco’s die in een plaatselijk bestuur in dienst zijn genomen op basis van een contingent-overeenkomst met het Vlaams Gewest af te schaffen;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 april 2015 tot regularisatie van de gesco’s;

 

Overwegende dat de stad (inclusief het voormalige AGB DN) over een contingent van 96 VTE beschikte;

 

Overwegende dat het omzetten van gescocontracten naar reguliere contracten intussen gebeurde via een bijlage bij de bestaande arbeidsovereenkomst waardoor de gewone bepalingen van de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 vanaf 1 april 2015 van toepassing zijn op de ex-gesco-werknemers;

 

Overwegende dat het contingent gesco’s nu wordt geschrapt en dat de ingevulde betrekkingen in contractueel dienstverband opgenomen worden in de personeelsformatie;

 

Gelet op het ontwerp van de nieuwe personeelsformatie en het organogram;

 

Gelet op de uitgebreide toelichting en motivering in het verslag aan de raad;

 

Gelet op het advies van het managementteam van 10 juni 2015;

 

Gelet op het advies van het hoog overlegcomité van 10 juni 2015

 

Gelet op de financiële verantwoording;

 

Beslist,

 

 

met 19 ja-stemmen (Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Veerle Vanderpoorten, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

13 onthoudingen  (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

 

 

Artikel 1

 

De nieuwe personeelsformatie en het nieuwe organogram welke als bijlage zijn toegevoegd, worden goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Deze nieuwe personeelsformatie en dit nieuwe organogram treden in werking op 1 juli 2015.

 

Artikel 3

 

Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst die binnen de twintig dagen bezorgd wordt aan de provinciegouverneur.


Contact informatie