GR20150618 Punt 1. Politie - personeel - wijziging van de personeelsformatie van het operationeel kader (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de wet van 27 december 2000 houdende de diverse bepalingen tot begeleiding van de inplaatstelling van de rechtspositieregeling van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 houdende de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van de minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 10 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening;

 

Gelet op de omzendbrief CP 1 van 27 mei 2003 betreffende community policing, definitie van de Belgische interpretatie van toepassing op de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief CP 2 van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg;

 

Gelet op de rondzendbrief CP 3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 houdende vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2005, 21 juni 2007 en 21 juni 2012 voor wat betreft het operationeel kader;

 

Overwegende dat de personeelsformatie voor de politiezone Ninove werd bepaald op 75 voltijdse equivalenten voor het operationeel kader en op 14,13 voltijdse equivalenten voor het administratief en logistiek kader;

 

Overwegende dat de wijziging van deze personeelsformatie niet te maken heeft met een uitbreiding van het aantal operationele personeelsleden, maar met een omschakeling van agenten naar inspecteurs voor de dienst verkeer en dit zowel om reden op het vlak van HR als op het vlak van bevoegdheid;

 

Overwegende dat de wijziging van deze personeelsformatie kadert in een langetermijnvisie. De eerste omschakeling van drie agenten naar drie inspecteurs gebeurde in juni 2012;

 

Overwegende dat de huidige bezetting van de dienst verkeer er als volgt uit ziet:

- diensthoofd commissaris van politie,

- twee hoofdinspecteurs van politie,

- zes inspecteurs van politie,

- twee agenten van politie,

- een CALOG niveau C,

- een CALOG niveau D;

 

Overwegende dat de instroom van agenten té beperkt is en de uitstroom groot aangezien een agent van politie kan worden toegelaten tot de selectie voor overgang naar het basiskader mits hij/zij ten minste twee jaar anciënniteit telt in het kader van agent van politie. Nadat hij/zij slaagt in een 9 maanden durende opleiding bekostigd door de politiezone wordt de graad van inspecteur van politie verworven;

 

Overwegende dat de bevoegdheid van een agent van politie zich beperkt tot verkeersmaterie, m.a.w. een agent heeft geen bevoegdheid inzake strafrechtelijke zaken (o.a. seining, diefstal) wat betekent dat bijvoorbeeld bij een controle altijd de aanwezigheid van een inspecteur van politie vereist is. Vandaar het idee, reeds van in het jaar 2009, om het aantal agenten af te bouwen en te vervangen door inspecteurs van politie:

 

Overwegende dat de PZ Ninove in de mobiliteitscyclus 2014-04 zonder succes op zoek ging naar een agent van politie;

 

Overwegende dat de laatste agent van politie tewerkgesteld binnen de PZ Ninove slaagde in de opleiding tot inspecteur en vanaf 1 juni 2015 via mobiliteitscyclus 2015-01 de functie van inspecteur van politie binnen de dienst verkeer uitvoert;

 

Overwegende dat de twee FTE (agent van politie) dus niet ingevuld zijn en dat dit de opportuniteit biedt om het kader van agent van politie te schrappen uit de personeelsformatie en de twee FTE agent van politie om te schakelen naar inspecteurs en dat daarna twee FTE (inspecteur van politie) vacant verklaard kunnen worden;

 

Overwegende dat in de omzendbrief van 30 maart 2007 houdende actieplannen inzake verkeersveiligheid uitdrukkelijk dat de meeste politiezones op het vlak van optimalisering van de uitrusting goed uitgebouwd zijn. Dat een evenwichtiger verdeling van de middelen moet worden nagestreefd waaronder wordt begrepen een verschuiving van de inspanningen ten aanzien van de vorige actieplannen met name onder meer de aanwerving van personeel;

 

Gelet op de toelage in het kader van het verkeersveiligheidsfonds die de zone met ingang van 2004 heeft mogen ontvangen. Met deze subsidie kan een deel van de loonkosten van de dienst verkeer gefinancierd worden;

Overwegende dat de wijziging van de personeelsformatie wordt voorgelegd op het BOC;

 

Gelet op het advies van de syndicale organisaties betreffende de voorgestelde personeelsformatie;

 

Overwegende dat de nodige kredieten voor de aanpassingen van de voorgestelde personeelsformatie voorzien worden in de begroting 2016;

 

 

beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1          

De gemeenteraadsbeslissing van 11 september 2014 betreffende de openverklaring van de

betrekking van agent van politie voor de dienst verkeer wordt ingetrokken.

 

Artikel 2          

De organieke formatie van het operationeel personeel wordt, na wijziging, als volgt vastgesteld:

 

Kader

Aantal per graad

       Officierenkader

        1 hoofdcommissaris van politie

        4 commissarissen van politie

       Middenkader

        15 hoofdinspecteurs van politie

        (waaronder 1 politie assistent)

       Basiskader

        55 inspecteurs van politie

 

Totaal organieke formatie operationeel kader:
75 FTE operationeel

 

Artikel 3          

Een afschrift van dit besluit en de verantwoordingsnota wordt gestuurd aan de gouverneur van de

provincie Oost-Vlaanderen.


Contact informatie