GR20150521 Punt 11. Ruimtelijke ordening - vervanging waarnemer van de fractie Sp.a-Groen in de GECORO (datum van publicatie 15/05/2015)

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009, en latere wijzigingen, en meer bepaald artikel 1.3.3.;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijk commissies voor ruimtelijke ordening van 19 mei 2000, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten, en de ministeriële omzendbrieven ter zake;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2014 betreffende de goedkeuring van de samenstelling van de gecoro, waarin bovendien voor elke politieke fractie een vertegenwoordiger werd aangeduid die als waarnemer uitgenodigd wordt voor elke gecoro-vergadering:

  • Voor Open VLD: Alain Triest
  • Voor Sp.a-Groen: Stijn Vermassen
  • Voor CD&V: Freddy Van Eeckhout
  • Voor N-VA: Kurt Van Den Driessche
  • Voor Forza Ninove: Werner Somers

 

Gelet op de e-mail van 6 mei 2015 van Stijn Vermassen, waarin hij vraagt om zich hiervoor te laten vervangen door Jacques Timmermans;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

 

 

Enig artikel

 

Volgende nieuwe vertegenwoordiger van de politieke fractie Sp.a-Groen wordt voor elke gecoro-vergadering aangeschreven:

  • Voor Sp.a-Groen: Jacques Timmermans.

Contact informatie