GR20150305 Punt 21. Cultuur - Grote Prijs voor Sportpoëzie van de stad Ninove - wedstrijdreglement - goedkeuring

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 december 2014,  waarbij de organisatie van een wedstrijd ‘Grote Prijs van de stad Ninove voor Sportpoëzie’ wordt goedgekeurd;

 

Overwegende dat het reglement van de wedstrijd er als volgt zou kunnen uitzien:

 

Artikel 1

De stad Ninove organiseert een wedstrijd ‘Grote Prijs van de stad Ninove voor Sportpoëzie’. Aan deze wedstrijd is een prijzenbedrag verbonden van € 2000.

 

Artikel 2

Elk Nederlandstalig gedicht dat thematisch aan het onderwerp ‘sport’ kan gelinkt worden, komt in aanmerking. Deelnemende gedichten mogen niet eerder gepubliceerd zijn, noch digitaal, noch in gedrukte vorm.

 

Artikel 3

Iedereen die op 1 januari 2015 16 jaar of ouder is, kan aan de wedstrijd deelnemen. Uitgesloten van deelname zijn de juryleden en hun familieleden tot in de eerste graad.

 

Artikel 4

Nergens in een ingestuurd gedicht mogen zich gegevens bevinden die tot identificatie van de deelnemer kunnen leiden. Daarom moeten de inzendingen ingediend worden onder pseudoniem. Het pseudoniem moet vermeld worden bovenaan de titel van elk ingestuurd gedicht.

 

Artikel 5

Elke deelnemer mag maximum drie gedichten indienen.

 

Artikel 6

De wedstrijd loopt van 15 maart tot 1 september 2015. Alle werken moeten uiterlijk op 1 september 2015 ingediend zijn. Dit kan op twee manieren gebeuren:.

a) Verzending per post aan: Wedstrijd ‘Sportpoëzie’, dienst cultuur, Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove. De poststempel geldt als bewijs van inschrijving.

De inzending omvat:

-       een gesloten envelop met op de buitenzijde enkel de vermelding van het pseudoniem en in de envelop een papier met vermelding van de volgende identificatiegegevens: pseudoniem, naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres

-       gedicht 1

-       eventueel gedicht 2

-       eventueel gedicht 3

b) Per e-mail aan: poeziewedstrijd@ninove.be. De datum van verzending geldt als bewijs van inschrijving.

De inzending omvat:

-       een e-mailbericht met als onderwerp ‘wedstrijd sportpoëzie’ en in het bericht de vermelding van de volgende identificatiegegevens: pseudoniem, naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres

-       bijlage 1 met gedicht 1

-       eventueel bijlage 2 met gedicht 2

-       eventueel bijlage 3 met gedicht 3.

 

Artikel 7

De beoordeling van de ingestuurde gedichten gebeurt door een jury van drie deskundige stemgerechtigde leden, onder voorzitterschap van Willie Verhegghe. De twee andere juryleden worden door het college van burgemeester en schepenen aangesteld. De secretaris van de jury is het diensthoofd cultuur en evenementen van de stad Ninove.

 

Artikel 8

De jury reikt de volgende prijzen uit:

-       de Grote Prijs van de Stad Ninove voor het Beste Sportgedicht ter waarde van 1.250 euro

-       een eerste aanmoedigingsprijs ter waarde van 250 euro

-       een tweede aanmoedigingsprijs ter waarde van 250 euro

-       een jongerenprijs voor deelnemers jonger dan 25 jaar (geboren na 1 januari 1991) ter waarde van 250 euro

 

De jury kan voorstellen de Grote Prijs van de Stad Ninove, een of meer aanmoedigingsprijzen en de jongerenprijs niet toe te kennen als ze oordeelt dat geen enkel van de ingezonden gedichten hiervoor in aanmerking komt.

 

Artikel 9

De laureaten worden persoonlijk verwittigd. Alle deelnemers worden uitgenodigd voor de proclamatie.

 

Artikel 10

De jury selecteert maximum 30 gedichten voor een eventuele publicatie door het college van burgemeester en schepenen. Het stadsbestuur heeft het recht om de geselecteerde gedichten te laten voordragen, te publiceren en tentoon te stellen. Over de wijze van publicatie en tentoonstelling (geprint, digitaal, als installatie in het straatbeeld, …) beslist het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 11

Het auteursrecht van de ingestuurde gedichten blijft eigendom van de dichter. Evenwel kan de dichter geen auteursrechten claimen voor gedichten die op initiatief van het college van burgemeester en schepenen gepubliceerd worden.

 

Artikel 12

Als een bekroond gedicht bij een uitgeverij of via een ander literair (digitaal) medium verschijnt, dient de dichter het volgende te vermelden: “Dit gedicht werd bekroond met de Grote Prijs van de stad Ninove 2015 voor het Beste Sportgedicht” of “Dit gedicht werd bekroond met de jongerenprijs voor Beste Sportgedicht van de stad Ninove 2015”.

 

Artikel 13

Door hun inzending verklaren de deelnemers zich akkoord met dit wedstrijdreglement en aanvaarden ze de beslissing van de jury en het college van burgemeester en schepenen.   

 

Artikel 14

De organisatie is niet verantwoordelijk voor niet-ontvangen gedichten. De ingestuurde gedichten worden niet teruggezonden.

 

 

Artikel 15

Deelnemers die plagiaat plegen, onder meerdere namen inschrijven of zich op een of andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten.

 

Artikel 16

Het gemotiveerd verslag van de jury over de bekroonde gedichten of over het niet toekennen van de prijs / prijzen is bindend voor het college van burgemeester en schepenen. Over de beslissingen van de jury en de uitslag is geen discussie noch briefwisseling mogelijk.

 

Artikel 17

Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit reglement.

 

Artikel 18

Dit reglement treedt in werking op 10 maart 2015.

 

Artikel 19

Meer inlichtingen: dienst cultuur, oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove, 054 313291, cultuur@ninove.be  -  www.ninove.be.

 

 

Beslist,

 

 

met 19 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

 

 

Enig artikel

 

Het reglement zoals voorgesteld in het overwegend gedeelte, wordt goedgekeurd. 


Contact informatie