GR20150122 Punt 14. Openbare werken - NIV 3010 Riop-project Berrebroeckstraat - Cauterdreef - Ratissestraat - goedkeuring overeenkomsten voor de vestiging van erfdienstbaarheden - koopovereenkomsten - afstand van pacht - terreinbeschrijvingen (datum van p

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2012 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen de NV Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar en de stad Ninove voor het gecombineerd uitvoeren van de projecten 21.756 van Aquafin (aansluiting Eichemstraat – afkoppeling Voordebeek), het project NIV 3010 van Aquafin in opdracht van Riop (Berrebroeckstraat – Cauterdreef – Ratissestraat) en de verfraaiing van de wegenis in de Berrebroeckstraat – Cauterdreef – Ratissestraat (gelegen buiten de werkzone van Aquafin) en het erosieproject ten noorden van de Berrebroeckstraat, werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2013 waarbij het addendum bij de overeenkomst voor de studieopdracht uit te voeren door het studiebureau Astro-plan voor het project 21.756 voor de aansluiting van de Eichemstraat, de afkoppeling van de Voordebeek en het Riop – project

NIV 3010 Berrebroeckstraat – Cauterdreef – Ratissestraat van Aquafin werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2013 waarbij de dienstverleningsovereenkomst met de NV Aquafin inzake het uitvoeren van de grondverwervingen en het opmaken van de akten voor de wegen- en rioleringswerken in de Berrebroeckstraat en het erosieproject ten noorden van de Berrebroeckstraat werd goedgekeurd;

 

Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij het verlijden van minimaal 23 onteigeningsakten voor een totale raming van € 16.100 door notaris Edgard Van Oudenhove uit Denderhoutem werd goedgekeurd;

 

Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij eveneens de ontwerpovereenkomsten voor de vestiging van een recht van opstal, afstand van pacht, vestiging van erfdienstbaarheid voor de aanleg van een RWA-leiding, verkoopsbelofte voor de aanleg van een RWA-leiding en de beheersovereenkomst erosiebestrijding voor de aanleg van een grasbufferstrook werden goedgekeurd;

 

Overwegende dat het schattingsverslag opgemaakt door de nv Aquafin met betrekking tot de toe te kennen vergoedingen voor de realisatie van het erosieproject ten noorden van de Berrebroeckstraat voor een bedrag van € 34.001,03 werd goedgekeurd evenals het schattingsverslag opgemaakt door de nv Aquafin met betrekking tot de toe te kennen vergoedingen voor de uitvoering van de wegeniswerken voor het bedrag van € 12.666,16 en de vergoedingen voor tuinexpertises geraamd op € 1.032;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2013 waarbij de onteigeningsplannen en de onteigeningstabellen voor de uitvoering van de grondinnemingen, de vestiging van erfdienstbaarheden en de tijdelijke werkzones voorlopig werden goedgekeurd en waarbij het college van burgemeester en schepenen werd belast met het houden van een openbaar onderzoek;

 

Overwegende dat van 13 juni 2013 tot 28 juni 2013 een openbaar onderzoek werd georganiseerd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 september 2013 waarbij de afsplitsing van het erosieproject van het globale dossier voor het project 21.756 voor de aansluiting van de Eichemstraat, de afkoppeling van de Voordebeek en het Riop project NIV 3010 Berrebroeckstraat – Cauterdreef – Ratissestraat van Aquafin, werd goedgekeurd;

 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat 2 bezwaarschriften werden ingediend;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 waarbij de twee bezwaren ontvankelijk doch ongegrond werden verklaard en waarbij het onteigeningsplan en de onteigeningstabel definitief werden goedgekeurd;

 

Gelet op de brief van Aquafin van 18 november 2014 met als bijlage de volgende door de eigenaar getekende overeenkomsten voor de volgende grondinnemingen in het project Riop – NIV 3010:

 

- koopovereenkomst voor een gedeelte van de percelen sectie A nummers 207B en 207A voor een oppervlakte van 117m² tussen de stad Ninove en de heer Patrick Van Bellingen, Eichemstraat 178, 9400 Ninove voor de prijs van € 364,16

- onderhandse overeenkomst van recht van opstal voor de percelen sectie A nummers 207A en 207B voor een oppervlakte van 140m² voor een éénmalige vergoeding van € 70,00

- De terreinbeschrijving van de percelen sectie A nummers 207A en 207B

 

- koopovereenkomst voor een gedeelte van het perceel sectie A nummers 206B en 206 A voor een oppervlakte van 850m² tussen de stad Ninove en de heer Patrick Van Bellingen, Eichemstraat 178, 9400 Ninove voor de prijs van € 2.645,63;

 

Overwegende dat bovenvermelde documenten na goedkeuring zullen worden opgestuurd naar Aquafin conform de onderschreven dienstverleningsovereenkomst voor het uitvoeren van de grondverwervingen en het opmaken van de onteigeningsakten door notaris Edgard van Oudenhove uit Denderhoutem.

 

Overwegende dat voor de vergoedingen van de koop van bovenvermelde percelen in het budget 2015 onder de enveloppe WAT 2015/001, AR 222007, BI 034100, Actie 4/3/3/8 een bedrag van

€ 50.000 beschikbaar is en dat voor de vergoeding van het recht van opstal onder de enveloppe WAT 2015/001, AR 664001, BI 034000, Actie 4/3/3/7 een bedrag van € 10.000 beschikbaar is;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De koopovereenkomsten, de onderhandse overeenkomst van recht van opstal en de terreinbeschrijving opgemaakt door Aquafin in het kader van de uitvoering van het project Riop, Berrebroeckstraat – Cauterdreef, worden goedgekeurd als volgt:

 

- koopovereenkomst voor een gedeelte van de percelen sectie A nummers 207B en 207A voor een oppervlakte van 117m² tussen de stad Ninove en de heer Patrick Van Bellingen, Eichemstraat 178, 9400 Ninove voor de prijs van € 364,16

- onderhandse overeenkomst van recht van opstal voor de percelen sectie A nummers 207A en 207B voor een oppervlakte van 140m² voor een éénmalige vergoeding van € 70,00

- De terreinbeschrijving van de percelen sectie A nummers 207A en 207B

 

- koopovereenkomst voor een gedeelte van het perceel sectie A nummers 206B en 206 A voor een oppervlakte van 850m² tussen de stad Ninove en de heer Patrick Van Bellingen, Eichemstraat 178, 9400 Ninove voor de prijs van € 2.645,63;

 

 

 

Artikel 2

 

Voor de vergoeding van de koop van bovenvermelde percelen werd in het budget 2015 onder de enveloppe WAT 2015/001, AR 222007, BI 034100, Actie 4/3/3/8 een bedrag van

€ 50.000 voorzien en voor de vergoeding voor het recht van opstal werd onder de enveloppe

WAT 2015/001, AR 664001, BI 034000, Actie 4/3/3/7 een bedrag van € 10.000 voorzien.

 

Artikel 3

 

Deze beslissing wordt samen met bovenvermelde documenten voor verder afhandeling opgestuurd naar Aquafin.


Contact informatie