GR20150122 AP2. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de burgemeester over het jaarverslag 2013 van de politie (datum van publicatie 11/02/2015)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

 

Motivatie:

 

Het jaarverslag 2013 van de politie werd ons ‘ter kennisname’ overgemaakt. De inhoud van dat verslag is echter van die aard dat een loutere kennisname niet volstaat om het dossier er snel door te sluizen.

 

Toelichting:

 

Op pagina 7 lezen we dat het de volle ambitie is om van Ninove een veilige omgeving te maken. Vandaar het opschrift op promomateriaal ‘Ninove Veilig!’ Die slogan staat echter in schril contrast met wat we vanaf pagina 24 lezen. Daar is het zoeken naar categorieën van interventies waar er beterschap werd opgetekend. Je zou dan kunnen stellen dat de politie haar werk niet doet, maar zij voeren natuurlijk alleen maar het beleid uit dat hen politiek wordt opgelegd. Een beleid dat dus faalt.

 

Als we het nog even hebben over de personeelsformatie, dan moeten we het in één adem ook hebben over de bezetting van die formatie die nu al jaren op rij niet volzet raakt. Zelfs de administratieve ondersteuning blijkt nu een probleem wegens langdurige ziekte van die medewerker. Dit maakt weer een agent die noodgedwongen binnen moet blijven.

 

Op pagina 16 lezen we een interessante passage over het verloop binnen het korps. Doordat het een relatief klein korps is ligt dat verloop laag hetgeen de lange termijn visie ten goede ‘zou’ moeten komen. Dat is blijkbaar of klaarblijkelijk niet het geval…

 

Vanaf pagina 24 zien we dan de statistieken. Meer rood dan groen. Dat is dus niets om fier op te zijn. We kunnen hieruit dan ook alleen maar afleiden dat Ninove er onder deze nieuwe coalitie niet veiliger is op geworden.

 

Op pagina 27 lezen we dat er op de 2669 alcoholcontroles, er 123 positief waren. Dat is een niet onaardige 4,6% van de gecontroleerde bestuurders.

 

In het slotwoord lezen we één en ander expliciet, maar daardoor nog meer tussen de regels.

 

Hetgeen tussen de regels staat is trouwens wat wij ook opvangen. Ook hier faalt er dus iets.

 

In datzelfde slotwoord wordt er ook melding gemaakt dat een ‘mentaliteitswijziging’ ten aanzien van de wijkwerking zich op dringt. Dat kan, maar wij denken dat er bij de wijkwerking ook een mentaliteitswijziging nodig is.

 

Wij denken dat er niet alleen naar de wijkwerking een mentaliteitswijziging nodig is, maar dat er bij verschillende agenten ook een mentaliteitswijziging nodig is. Misschien moeten ze zelf ook eens de inleiding van dit jaarverslag lezen? ‘Als lokale politiezone is het onze bedoeling om een bijdrage te leveren tot het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de stad Ninove door te helpen, te beschermen en te dienen.’ Was dat maar zo…

 

Als we het Lenteakkoord er even bij nemen dan zien we dat van die soms zeer rooskleurige cijfers in vergelijking tot andere steden, niets meer over schiet. En het punt waar we het volgens het lenteakkoord niet zo goed deden, de ‘misdrijven tegen eigendom’, is t.o.v. 2010 toegenomen van 86 naar 119 feiten. Een toename met 37%! Waar het veiligheidbeleid in 2010 nog leek te werken, is het duidelijk dat dit niet meer zo is.

 

Vragen:

 

Waarom wordt het langdurig ziek administratief ondersteunend personeelslid niet tijdelijk vervangen?

 

Hoeveel klachten heeft de dienst Intern Toezicht in 2013 ontvangen?

 

Waarom komt het lage verloop de lange termijn visie niet te goede?

 

Welke conclusies maakt de meerderheid als pagina’s 24 e.v. worden geanalyseerd?

 

Zal de meerderheid haar beleid hieraan aanpassen? Zoja, hoe?

 

Wat wordt er op pagina 31 bedoeld met ‘een vlotte samenwerking tussen de verschillende diensten

is onontbeerlijk’? Is dit een erkenning van een gebrekkige interne communicatie en samenwerking?

 

Wat wordt er bedoeld met de ‘mentaliteitswijziging’ waarvan sprake op pagina 31?

 

Welke van de punten 42 t.e.m. 46 uit het Lenteakkoord, zijn intussen uitgevoerd?”


Contact informatie