GR20141230 Punt 16. Jaarrekening 2013 Autonoom Gemeentebedrijf De Kleine Dender

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2012 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 2012, gewijzigd bij het besluit van 28 februari 2013, betreffende de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten toepassen vanaf 1 januari 2013;

 

Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus";

 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

 

Overwegende dat dat de schema's van de jaarrekening voor de ondernemingsboekhouding moeten worden opgemaakt op basis van een rekeningenstelsel en een indeling die beantwoorden aan de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten (het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen en het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel);

 

Overwegende dat hogervermelde schema's rechtstreeks vanuit de registraties in de BBC-boekhouding kunnen worden opgebouwd op basis van een concordantietabel;

 

Overwegende dat overeenkomstig het Belgisch boekhoudrecht de autonome gemeentebedrijven met een statutaire opdracht van commerciële, financiële of industriële aard als een onderneming worden beschouwd en dat deze "overheidsondernemingen" dan ook een aantal bepalingen moeten volgen van de vennootschapsboekhouding voor de vorm, de inhoud, de controle en de neerlegging van de jaarrekening en de opmaak van het jaarverslag;

 

Overwegende dat bij de toelichting bij de exploitatierekening naast schema TJ1 en TJ2 een verklaring van de belangrijke verschillen tussen de gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven dient te worden toegevoegd;

 

Overwegende dat bij de toelichting bij de investeringsrekening naast schema TJ3 en TJ4 een verklaring van de belangrijke verschillen tussen de gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven dient te worden toegevoegd;

 

Overwegende dat het autonoom gemeentebedrijf de Kleine Dender voldoet aan de criteria van de kleine vennootschappen en bijgevolg de jaarrekening volgens het verkort schema voor de ondernemingen dienen neer te leggen en te publiceren bij de balanscentrale en dit tot op heden nog niet is gebeurd;

 

Gelet op het verslag van 12 november 2014 van de commissaris, VGD Bedrijfsrevisoren burg. cvba, Spinnerijstraat 12 te 9240 Zele;

 

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Ninove, zwembad de Kleine Dender", van 12 november 2014, houdende vaststelling van de jaarrekening en het boekhoudkundig resultaat 2013;

 

 

«VISUM»

Beslist,

 

«Stemresultaat»

 

 

Artikel 1

De jaarrekening 2013 wordt goedgekeurd,

 

Artikel 2

De liquiditeitenrekening wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro.

 

I. Exploitatiebudget (B-A)

68.626

   A. Uitgaven

1.136.900

   B. Ontvangsten

1.205.527

 

 

II. Investeringsbudget (B-A)

-1.589

   A. Uitgaven

107.444

   B. Ontvangsten

105.855

 

 

III. Andere (B-A)

-20.787

   A. Uitgaven

20.787

      1. Aflossing financiële schulden

20.787

      2. Toegestane leningen

 

      3. Toegestane investeringssubsidies

 

      4. Overige transacties

 

   B. Ontvangsten

 

      1. Op te nemen leningen en leasings

 

      2. Terugvordering toegestane leningen en prefinancieringsleningen

 

      3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

 

      4. Overige transacties

 
 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

46.250

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

-14.908

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

31.342

 

 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

 

   A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

   B. Bestemde gelden voor investeringen

 

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

31.342

 

 

  

Artikel 3

De balans wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro.

 
 

ACTIVA

  

I. Vlottende activa

173.591

   A. Liquide middelen en geldbeleggingen

131.107

   B. Vorderingen op korte termijn

41.042

      1. Vorderingen uit ruiltransacties

23.385

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

17.656

   C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

 

   D. Overlopende rekeningen van het actief

1.443

   E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

 
  

II. Vaste activa

416.527

   A. Vorderingen op lange termijn

 

      1. Vorderingen uit ruiltransacties

 

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

 

   B. Financiële vaste activa

 

      1. Extern verzelfstandigde agentschappen

 

      2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

      3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden

 

      4. OCMW-verenigingen

 

      5. Andere financiële vaste activa

 

   C. Materiële vaste activa

416.527

      1. Gemeenschapsgoederen

1.252

         a. Terreinen en gebouwen

 

         b. Wegen en overige infrastructuur

 

         c. Installaties, machines en uitrusting

 

         d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

1.252

         e. Leasing en soortgelijke rechten

 

         f. Erfgoed

 

      2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

415.275

         a. Terreinen en gebouwen

 

         b. Installaties, machines en uitrusting

414.328

         c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

947

         d. Leasing en soortgelijke rechten

 

      3. Overige materiële vaste activa

 

         a. Terreinen en gebouwen

 

         B. Roerende goederen

 

   D. Immateriële vaste activa

 
  

TOTAAL ACTIVA

590.118

  
 
 

PASSIVA

  

I. Schulden

528.009

   A. Schulden op korte termijn

239.237

      1. Financiële schulden

 

      2. Schulden uit ruiltransacties

87.402

      3. Schulden uit niet-ruiltransacties

53.404

      4. Voorzieningen voor risico's en kosten

74.356

         a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

42.055

         b. Overige risico's en kosten

32.301

      5. Overlopende rekeningen van het passief

1.159

      6. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

22.915

   B. Schulden op lange termijn

288.773

      1. Financiële schulden

288.773

      2. Schulden uit ruiltransacties

 

      3. Schulden uit niet-ruiltransacties

 

      4. Voorzieningen voor risico's en kosten

 

         a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

 

         b. Overige risico's en kosten

 
  

II. Netto-actief

62.109

  

TOTAAL PASSIVA

590.118

 

 

Artikel 4

De waarderingsregels worden goedgekeurd.

 

Artikel 5

Afschrift van deze beslissing wordt gestuurd aan het AGB De kleine Dender en aan de provinciegouverneur.