GR20141230 Punt 10. Gemeentebelasting - contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - aanpassing

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 houdende aanpassing van artikel 2 van de contante belasting op het afleveren van administratieve stukken, in het bijzonder de elektronische identiteitskaarten en - identiteitsdocumenten;

 

Gelet op de brief van 24 september 2014 van de FOD Binnenlandse zaken waarin de bedragen van de vergoeding ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen worden vermeld;

 

Overwegende dat de bedragen zullen aangerekend worden vanaf 1 januari 2015;

 

Overwegende dat vanaf 1 januari 2014 deze bedragen jaarlijks op 1 januari worden herzien op basis van de schommelingen van de gezondheidsindex volgens de volgende formule:

                         

nieuwe belasting F.O.D =  oude belasting F.O.D. (B) x nieuwe index (i)  

                                                           basisindex (I)             

 

waarbij i = de gezondheidsindex van de maand september die vooraf gaat aan de herziening van het bedrag van de vergoedingen  en I = de gezondheidsindex van toepassing van de maand december 2012 (basis 2004 = 100);

 

Overwegende dat de verkregen resultaten naar de hogere tien eurocent worden afgerond;

 

Overwegende dat vanaf 1 januari 2015 voor gelijktijdige aanvragen van dringende en zeer dringende elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (KIDS-ID) van hetzelfde gezin die op hetzelfde adres zijn ingeschreven, de transportkosten slechts één maal zullen aangerekend worden waardoor de belasting vanaf het 2e kind € 50 bedraagt;

 

Overwegende dat dit bedrag niet onderworpen is aan de indexatie die jaarlijks wordt toegepast;

 

Overwegende dat de F.O.D. Binnenlandse Zaken een prijsstijging oplegt van € 2,50 voor het uitreiken van een elektronische vreemdelingenkaart met biometrische kenmerken vanaf 12 jaar;

 

Overwegende dat het aangewezen is de stadsbelasting voor het uitreiken van een identiteitsbewijs met foto voor een kind van vreemde afkomst van minder dan 12 jaar en voor het uitreiken van een oranje kartonnen immatriculatieattest voor vreemdelingen van buiten de EG te herzien;

 

Overwegende dat het identiteitspasje zonder foto voor kinderen minder dan 12 jaar sinds dit jaar niet meer wordt uitgereikt waardoor het aangewezen is om dit uit het retributiereglement te schrappen;

 

Gelet op de mail van de FOD Buitenlandse zaken van 20 mei 2014 waarin de melding gemaakt wordt dat de productiekost voor een gewoon paspoort van 32 bladzijden aangevraagd in normale procedure met € 6 vermindert;

 

Overwegende dat de kostprijs voor het maken van een trouwboekje of "boekje: wettelijk samenlevingscontract" bij de leverancier reeds meer dan € 10 bedraagt;

 

Gelet op de brief van de FOD Mobiliteit en Vervoer van 26 november 2013 waarin de melding gemaakt wordt dat vanaf 1 februari 2014 de belasting voor het afleveren van een internationaal rijbewijs vastgesteld wordt op € 16;

 

Overwegende dat de FOD Mobiliteit en Vervoer voordien slechts € 12,25 aanrekende voor een internationaal rijbewijs en dat de stadsbelasting € 3,75 bedroeg zodat er in totaal € 16 aangerekend werd voor het uitreiken van een internationaal rijbewijs;

 

Overwegende dat dit verkeerdelijk werd vermeld in artikel 2 van het belastingreglement;

 

Overwegende dat het aangewezen is de stadsbelasting naar de hogere euro af te ronden zodat een totaal bedrag van € 20 aangerekend kan worden voor het uitreiken van een internationaal rijbewijs;

 

Overwegende dat het om de hierboven aangehaalde redenen passend is artikel 2 van het belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken aan te passen;

 

Overwegende dat veel mensen een nieuwe pin-puk code aanvragen bij de dienst bevolking omdat ze hun code niet meer vinden;

 

Overwegende dat de helft van deze codes, ondanks verschillende telefonische en schriftelijke herinneringen, niet worden afgehaald waardoor het aangewezen is om voor het aanvragen van een nieuwe pin-puk code een contante belasting van € 5 vast te stellen;

 

Overwegende dat er geen belasting aangerekend wordt voor het afleveren van een duplicaat van de pin-puk code die nodig is om het activeren van een nieuwe elektronische identiteitskaart indien de codes door de post niet correct bedeeld werden;

 

Overwegende dat ieder jaar meer slachtbewijzen dienen uitgereikt te worden omdat steeds meer mensen een slachtbewijs komen halen i.p.v. in hun eigen gemeente omdat het afleveren van een slachtbewijs in Ninove gratis is;

 

Overwegende dat het passend is deze belastingen vast te stellen in artikel 2 van het belastingreglement;

 

Beslist,

 

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

 

 

Het belastingreglement van 19 december 2013 wordt vanaf 1 januari 2015 opgeheven en vanaf dan door volgende bepalingen vervangen:

 

Artikel 1

 

Voor een termijn eindigend op 31 december 2018 wordt, ten behoeve van de stad, onder de navolgende voorwaarden een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften of andere stukken.

De belasting valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de stad op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

 

Artikel 2

 

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

 

Overzicht belastingen

F.O.D.

Stadsbelasting

Totaal

- Elektronische identiteitskaarten van een Belg vanaf 12 jaar (eID) – 1e aflevering

 

- Elektronische vreemdelingenkaart met biometrische kenmerken vanaf 12 jaar (EVK) - 1aflevering

 

- eID/EVK dringende procedure

 

- eID/EVK zeer dringende procedure

€ 15,20

 

 

€ 17,70

 

 

€ 116,90

 

€ 181,30

€ 4,80

 

 

€ 4,80

 

 

€ 8,10

 

€ 8,70

€ 20

 

 

€ 22,50

 


€ 125

 

€ 190

- Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen minder dan 12 jaar (KIDS-ID)

 

- KIDS-ID bij verlies of diefstal

 

- KIDS-ID dringende procedure

 

Vanaf 2e KIDS-ID, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van hetzelfde gezin en dus op hetzelfde adres ingeschreven

 

- KIDS-ID zeer dringende procedure

 

Vanaf 2e KIDS-ID, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van hetzelfde gezin en dus op hetzelfde adres ingeschreven

€ 6,10

 

 

€ 6,10

 

€ 109,80

 

€ 50,00*

 

 

 

€ 174,30

 

€ 50,00*

€ 3,90

 

 

€ 3,90

 

€ 5,20

 

€ 5,20

 

 

 

€ 5,70

 

€ 5,70

€ 10

 

 

€ 10

 

€ 115

 

€ 55,20

 

 

 

€ 180

 

€ 55,70

- Identiteitsbewijs voor een kind van vreemde afkomst minder dan 12 jaar met foto – 1e aflevering, bij verlies of diefstal

€ 0

 

€ 2

 

€ 2

 

- Oranje kartonnen immatriculatieattest voor vreemdelingen van buiten de EG  - 1e aflevering

- Oranje kartonnen immatriculatieattest voor vreemdelingen van buiten de EG - duplicaat

€ 0

€ 5

€ 5

- Reispassen gewone procedure - 1e aflevering, bij verlies of diefstal

 

- Reispassen dringende procedure

 

- Reispassen minderjarigen gewone procedure

 

- Reispassen minderjarigen dringende procedure

€ 65

 

 

€ 240

 

€ 35

 

€ 210

€ 5

 

 

€ 10

 

€ 5

 

€ 10

€ 70

 

 

€ 250

 

€ 40

 

€ 220

- Trouwboekjes

 

- "boekje: wettelijk samenlevingscontract

€ 0

 

€ 0

€ 20

 

€ 20

€ 20

 

€ 20

- Internationaal rijbewijs – 1e aflevering, bij verlies of diefstal

 

- Voorlopige rijbewijzen: model 3, 18 en 36

1e aflevering

Duplicaat

 

- Rijbewijzen 'bankkaartmodel' – 1e aflevering, bij verlies of diefstal – omwisseling, wijziging gegevens door verhoging categorie of door medische schifting

 

€ 16

 

 

 

€ 20

€ 20

 

€ 20

 

 

 

€ 4

 

 

 

€ 5

€ 5

 

€ 5

 

 

 

€ 20

 

 

 

€ 25

€ 25

 

€ 25

 

 

 

- Herdruk pin-puk code

€ 0

€ 5

€ 5

- Slachtbewijzen/registraties

€ 0

€ 5

€ 5

 

De belasting vastgesteld door de F.O.D. Binnenlandse zaken voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de KIDS-ID en de kaarten voor vreemde onderdanen wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex van de maand september die voorafgaat aan de herziening van de belasting volgens de formule B x i waarbij:

                                                                            I

B = oude belasting F.O.D.

i = de gezondheidsindex van de maand september die vooraf gaat aan de herziening van het bedrag van de vergoedingen

I = de gezondheidsindex van toepassing van de maand december 2012 (basis 2004 = 100); 

 

Het verkregen resultaat wordt naar de hogere tien eurocent afgerond.

 

* De jaarlijkse aanpassing aan de gezondheidsindex is niet van toepassing op het bedrag van € 50,00 voor de (zeer) dringende procedure die door de F.O.D. Binnenlandse zaken wordt aangerekend voor het gelijktijdig aanvragen van een KIDS-ID voor kinderen van hetzelfde gezin en dus op hetzelfde adres zijn ingeschreven.

 

De totaal verschuldigde belasting wordt afgerond naar het dichtste veelvoud van nul of vijftig eurocent.

 

Artikel 3

 

De belasting is contant te betalen. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en wordt de belasting een kohierbelasting.

 

Artikel 4

 

De verzending van het aanslagbiljet geeft aanleiding tot een bezwaartermijn van drie maanden vanaf de datum van de inning van de belasting of, ingeval van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de belasting. Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren; het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of vertegenwoordiger en vermeldt:

  1. 1.  de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt
  2. 2.  het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen
  3. 3.  of de belastingplichtige al dan niet gehoord wenst te worden tijdens een hoorzitting.

Van het bezwaarschrift zal schriftelijk ontvangst bericht worden binnen de 8 dagen na de verzending of de indiening van het bezwaarschrift.

 

Artikel 5

 

Inzake bezwaar, beroep en voorziening in cassatie wordt gehandeld zoals voorzien in het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.

 

Artikel 6

 

Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de gouverneur van de provincie.