GR20141218 Punt 8. Personeel - sectordirecteur ondersteunende diensten en burgerzaken - vacantverklaring via bevorderingsprocedure

Dit agendapunt wordt verdaagd.