GR20141218 Punt 6. Secretariaat - beheersovereenkomst tussen de stad en het OCMW

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 34, artikel 76 § 3, 1° en artikel 271;

 

Gelet op het OCMW-decreet, inzonderheid artikel 271;

 

Gelet op de algemene bestuurlijke tendens tot een nauwere samenwerking tussen de gemeente en het OCMW;

 

Gelet op het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 dat stelt de OCMW's uiterlijk tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode volledig in de gemeentebesturen te integreren;

 

Gelet op de prioritaire beleidsdoelstelling 5/9 - De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere sociale dienstverlening dankzij de oprichting van een sociaal huis uit het meerjarenplan 2014-2019 van de stad Ninove;

 

Gelet op het actieplan 5/2/6 – Ninove integreert de ondersteunende diensten van de diverse lokale besturen in één managementondersteunende dienst uit het meerjarenplan 2014-2019 van de stad Ninove;

 

Overwegende dat de meerjarenplan van stad Ninove en OCMW Ninove nog tal van doelstellingen, actieplannen en acties bevatten inzake sociaal beleid en inzake samenwerking tussen ondersteunende diensten waarvoor een nauwe samenwerking tussen de stad en het OCMW van Ninove noodzakelijk is;

 

Overwegende dat de stad en het OCMW van Ninove door middel van een intensieve samenwerking een grotere effectiviteit, meer efficiëntie en een betere dienstverlening voor de bevolking nastreven;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 juni 2014 houdende goedkeuring van de princiepsbeslissing om het ambt van stadssecretaris vanaf 1 januari 2015 door de OCMW-secretaris te laten invullen;

 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 september 2014 waarbij de princiepsbeslissing om het ambt van stadssecretaris vanaf 1 januari 2015 door de OCMW-secretaris te laten invullen, werd goedgekeurd;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2014 om het ambt van stadsecretaris vanaf 1 januari 2015 door Carine Coppens, OCMW-secretaris van Ninove, te laten invullen;

 

Overwegende dat één secretaris voor een éénduidige ambtelijke aansturing van de diensten van de stad en het OCMW zorgt;

 

Overwegende dat vanaf 1 januari 2015 de OCMW-secretaris ook de functie van stadssecretaris zal uitoefenen;

 

Overwegende dat een intensieve samenwerking tussen de stad en het OCMW ertoe leidt dat de huidige organisatiestructuur dient te worden aangepast;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2013 tot ontbinding van het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove;

 

Overwegende dat in deze beslissing gesteld werd dat de formatie van de stad Ninove werd uitgebreid met de personeelsleden van het AGB DN en dat het AGB DN voorlopig als één geheel in het organogram van de stad Ninove werd geïntegreerd;

 

Overwegende dat de re-integratie van het AGB DN in de stad er toe leidt dat de huidige organisatiestructuur van de stad dient aangepast te worden;

 

Overwegende dat er vanaf 1 januari 2015 dus nog slechts één secretaris is voor stad en OCMW samen en dat ook de functie van directeur AGB DN in de nieuwe formatie geschrapt is;

 

Overwegende dat een nieuwe indeling in sectoren noodzakelijk is om de integratie van het AGB DN en de samenwerking met het OCMW mogelijk te maken;

 

Overwegende dat het aangewezen is om de samenwerking tussen de stad en het OCMW structureel te verankeren;

 

Gelet op het ontwerp van personeelsformatie en organogram dat vandaag voorligt;

 

Gelet op de bespreking in de projectcoördinatiegroep synergie op 28 mei en 11 juni 2014;

 

Gelet op de bespreking in de stuurgroep synergie op 3 juni 2014;

 

Gelet op het gunstig advies van het managementteam van 4 juni 2014;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De beheersovereenkomst voor de samenwerking tussen de stad en het OCMW wordt principieel goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Deze beheersovereenkomst gaat in op 1 januari 2015.