GR20141218 Punt 2. Politie - verlenging begrip 'dagelijks bestuur' voor 2015-2018

 

 
 

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 43, §2,9°; 43, §2,11° en 12°, 57, §3,5° en 6° en 159;

 

Overwegende dat het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 159 moet worden verstaan een bevoegdheid van de gemeenteraad is die niet aan het college van burgemeester en schepenen kan worden toevertrouwd;

 

Overwegende dat door het vast te stellen welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten beschouwd kunnen worden als opdrachten van dagelijks bestuur het college van burgemeester en schepenen bevoegd wordt voor de vaststelling van de wijze van gunnen en de voorwaarden van die overheidsopdrachten;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 januari 2007, 20 december 2007, 18 december 2008, 16 december 2009, 16 december 2010, 15 december 2011, 31 januari 2013 en 23 januari 2014 houdende vaststelling van wat voor het dienstjaar 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 onder het begrip dagelijks bestuur dient te worden verstaan;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen voor de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur voor de bestuursperiode 2015 - 2018;

 

Beslist,

 

 

met 26 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

5 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

Voor de bestuursperiode 2015 - 2018 wordt onder dagelijks bestuur verstaan: de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvoor kredieten werden ingeschreven op het gewone budget voor de dienstjaren 2015 – 2016 – 2017 en 2018.

 

 

 

 

Artikel 2

 

Voor de bestuursperiode 2015 - 2018 wordt onder dagelijks bestuur verstaan: de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten tot 85.000,00 euro (exclusief btw.) waarvoor kredieten werden ingeschreven op het buitengewone budget voor de dienstjaren 2015 – 2016 – 2017 en 2018.