GR20141218 Punt 13. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - raad van bestuur - aanduiding leden filiaalgemeente Liedekerke

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 1 maart 2007 waarbij het reglement van orde van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove werd gewijzigd;

 

Overwegende dat artikel 7-5° van voormeld reglement van orde bepaalt dat per bijafdeling, gelegen buiten het grondgebied van de gemeente/stad, maximum twee personen kunnen aangeduid worden als lid van de raad van bestuur;

 

Gelet op het collegebesluit van 7 januari 2014 waarbij de overheveling van het filiaal Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Liedekerke naar de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove principieel werd goedgekeurd;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2014 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur van Ninove en het gemeentebestuur van Liedekerke voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat voornoemde twee leden worden aangesteld door de gemeenteraad van de academiegemeente (Ninove), op voordracht van de gemeenteraad van de filiaalgemeente op wiens grondgebied de bijafdeling/het filiaal gevestigd is, zijnde Liedekerke;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Liedekerke van 23 oktober 2014 waarbij de leden van de raad van bestuur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove namens de filiaalgemeente Liedekerke worden aangeduid:

- de heer Hans Eylenbosch, schepen, als effectief afgevaardigde

- de heer Steven Van Linthout, schepen, als effectief afgevaardigde;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

-       Aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming deelnemen: 31

-       Aantal ja-stemmen: 31

-       Aantal nee-stemmen: /

-       Aantal onthoudingen: /

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove wordt de heer Hans Eylenbosch, schepen, Begonialaan 7, 1770 Liedekerke aangesteld als effectief afgevaardigde in de raad van bestuur namens de filiaalgemeente Liedekerke.

 

Artikel 2

 

Voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans wordt de heer Steven Van Linthout, schepen, Bakkerijstraat 22, 1770 Liedekerke aangesteld als effectief afgevaardigde in de raad van bestuur namens de filiaalgemeente Liedekerke.

 

Artikel 3

 

Voormelde leden zullen schriftelijk op de hoogte gebracht worden van hun aanstelling.

 

Artikel 4

 

Afschrift van deze beslissing zal meegedeeld worden aan de directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en aan het college van burgemeester en schepenen van de filiaalgemeente Liedekerke.