GR20141218 Punt 1. Politie - politiebegroting 2015 - gewone en buitengewone dienst

De raad

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, voornamelijk op de artikelen 34, 71, 72, 73, 74 en 75;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 53 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2015 ten behoeve van de politiezones gepubliceerd op 3 december 2014;

 

Gelet op de brief van de gouverneur van 11 december 2014 met betrekking tot de begrotingswijziging 2014;

 

Overwegende dat er geen ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2015 ten behoeve van de politiezones werd gepubliceerd;

 

Overwegende dat de stad Ninove een ééngemeentezone is;

 

Gelet op het ontwerp van begroting 2015, gewone- en buitengewone dienst;

 

Overwegende dat het ontwerp van begroting 2015 werd besproken in de begrotingscommissie;

 

Gelet op de memorie van toelichting;

 

Gelet op het advies van de commissie bedoeld in art. 11 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

 

Overwegende dat de Federale Minister van Binnenlandse Zaken de opstelling van een meerjarenplanning voor 2015 nog niet oplegt maar wel aanbeveelt;

 

Overwegende evenwel dat nog geen model van meerjarenplanning door de minister voorgeschreven is;

 

Overwegende dat wellicht daarom nog geen softwarepakket ter beschikking gesteld is door de leverancier van de software voor de Politiezone Ninove, de NV Cevi;

 

Overwegende dus dat de politiebegroting 2015 niet vergezeld is van een meerjarenplanning;

 

Gelet op de toelichting betreffende de goedkeuring van het begrotingsresultaat 2014 en het verkeersboetefonds voor 2009;

 

Overwegende dat hierdoor de cijfers van de gewone dienst dienen aangepast te worden;

 

Beslist,

 

 

met 23 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

8 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

 

 

Artikel 1

 

De politiebegroting 2015 – gewone- en buitengewone dienst – wordt goedgekeurd zoals hierna vermeld:

 

Gewone Dienst

In euro

Geraamd Algemeen Resultaat 2014

          796.414

Ontvangsten

       5.817.145

Uitgaven

       6.854.053

Saldo Eigen Dienstjaar

     -1.036.908

Saldo Vorige Jaren

        -227.785

Saldo Overboekingen

          500.000

Resultaat Begroting 2015

        -764.693

Algemeen Resultaat 2015

            31.721

 

Buitengewone Dienst

In euro

Geraamd Algemeen Resultaat 2014

              3.905

Ontvangsten

                     0

Uitgaven

          280.000

Saldo Eigen Dienstjaar

        -280.000

Saldo Vorige Jaren

                     0

Saldo Overboekingen

          280.000

Resultaat Begroting 2015

                     0

Algemeen Resultaat 2015

              3.905

 

Artikel 2

 

De begroting wordt voor goedkeuring gestuurd aan de provinciegouverneur.