GR20141127 Punt 7. Onderwijs – Nieuwbouwproject Stedelijke Basisschool Appelterre-Dorp 48 – Deelname aan DBFM-programma bevestiging toetreding tot opdrachtencentrale

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur (B.S. 15 september 2006);

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2010 waarbij de deelname aan het DBFM-programma "Inhaalbeweging Schoolinfrastructuur", zoals bepaald in het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur, werd bevestigd, waarbij beslist werd om hiertoe een beroep te doen op de Vlaamse Regering, die als opdrachtencentrale is opgetreden voor de selectie van een private partner in de DBFM-vennootschap en het belasten van de DBFM-vennootschap met de uitvoering van het DBFM-programma en waarbij beslist werd om in navolging van artikel 3 van het voormelde decreet van 7 juli 2006 een voorcontract af te sluiten met de DBFM-vennootschap – DBFM Scholen van Morgen NV – voor een schoolbouwproject binnen het DBFM-programma, met name 146-100.O – nieuwbouwproject Stedelijke School Appelterre-Dorp 48, op voorwaarde dat er een wettelijke basis is voor de vestiging van het hypothecair mandaat;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 februari 2011 waarbij het addendum nr. 1 van het voorcontract werd afgesloten met de DBFM-vennootschap – DBFM Scholen van Morgen NV – voor een schoolbouwproject binnen het DBFM-programma, met name 146-100.O – nieuwbouwproject Stedelijke School Appelterre-Dorp 48;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2012 waarbij het addendum nr. 2 van het voorcontract werd afgesloten met de DBFM-vennootschap – DBFM Scholen van Morgen NV – voor een schoolbouwproject binnen het DBFM-programma, met name 146-100.O – nieuwbouwproject Stedelijke School Appelterre-Dorp 48;

 

Gelet op het collegebesluit van 4 september 2012 waarin de voorstudiefase werd goedgekeurd onder voorbehoud van de gestelde opmerkingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2012 waarbij principieel akkoord werd gegaan om een deel van de omgevingswerken buiten het zakelijk recht en het 30-jarig onderhoud van het DBFM-contract te plaatsen en om de kosten en de erelonen hieraan verbonden "up-front" te betalen;

 

Gelet op het collegebesluit van 2 april 2013 waarbij het voorontwerpdossier ter kennisneming werd goedgekeurd onder voorbehoud van de gestelde opmerkingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 12 september 2013 waarin het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2012 werd ingetrokken en het voorontwerpdossier en het iDBFm-contract werden goedgekeurd, met inbegrip van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) en de eenmalige vergoeding bij terbeschikkingstelling, beiden berekend op basis van het voorontwerpdossier;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11  september 2014 waarbij het split-document van het individueel DBFM-contract (iDBFM-contract) met bijlage 3 Schema bouwplaats / bouwgrond en bijlage 8 Werken uit te voeren door de Inrichtende Macht en Stappenplan, werd goedgekeurd;

 

Gelet op het collegebesluit van 3 november 2014 waarbij beslist werd om punt 17.2 (a)(i)(o)(v) Geval van vergoeding te behouden in het splitdocument van het individueel DBFM-contract ongeacht het ook kan ondergebracht worden bij een bestaand geval van vergoeding, vermeld in artikel 17.2 (a)(i)(g) ("schade aan de instelling") van het standaard DBFM-contract;

 

Overwegende dat de aanbesteding voor het project 146-000.O Appelterre door AG Real Estate gepubliceerd werd op 20 oktober 2014;

 

Overwegende dat AGIOn de goedkeuring van het definitief ontwerp van het individueel DBFM-contract kan weigeren indien er geen rechtsgeldige beslissing tot toetreding van de Inrichtende Macht tot het DBFM-Programma voorligt;

 

Gelet op de brief van AG Real Estate van 27 oktober 2014 waarin gevraagd wordt om de beslissing van de Inrichtende Macht om beroep te doen op de opdrachtencentrale van het DBFM-Programma te bezorgen aan AG Real Estate;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad van Ninove bevestigt de deelname aan het DBFM-programma 'Inhaalbeweging Schoolinfrastructuur', zoals bepaald in het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur.

 

Artikel 2

 

In het kader van dit DBFM-programma bevestigt de gemeenteraad van Ninove hiertoe een beroep te doen op de Vlaamse Regering, die als opdrachtencentrale is opgetreden voor de selectie van een private partner in de DBFM-vennootschap en het belasten van de DBFM-vennootschap met de uitvoering van het DBFM-programma.

 

Artikel 3

 

De gemeenteraad van Ninove beslist om in navolging van artikel 3 van het voormelde decreet van 7 juli 2006 een individueel DBFM-contract af te sluiten met de DBFM-vennootschap – DBFM Scholen van Morgen nv – voor een schoolbouwproject binnen het DBFM-programma, met name 146-000.O – nieuwbouwproject Stedelijke Basisschool Appelterre-Dorp 48 te Appelterre.

 

Artikel 4

 

Deze beslissing zal meegedeeld worden aan AG Real Estate CO-Production in Development.