GR20140911 punt 12: Financiële dienst - kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Lichtmis Lieferinge - meerjarenplanwijziging 2014-2019 /1

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2013 waarbij het budget 2014 van de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge werd goedgekeurd;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage voor de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge bepaald werd op € 25.609,60 voor de periode 2014 - 2019;

 

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage voor de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge bepaald werd op € 192.217,35 voor de periode 2014 - 2019;

 

Overwegende dat het voorstel van meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 werd goedgekeurd door de kerkraad van 11 juni 2014;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 17 juli 2014 voor de meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 van de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge;

 

Overwegende dat het voorstel van meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 van de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur en op 4 augustus 2014 werd ingeschreven in het register van de briefwisseling onder nummer 6417;

 

Overwegende dat de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge een meerjarenplanwijziging vraagt omdat bij het opnieuw in gebruik nemen van de kerk in 2015, de kosten voor diverse nutsvoorzieningen zullen stijgen;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge de exploitatietoelage verhoogt met € 23.750,00 en de investeringstoelage niet verhoogt;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 november 2013 houdende goedkeuring van de visienota "Een toekomst voor de Ninoofse parochiekerk";

 

Overwegende dat volgens die visienota de kerk van Lieferinge in aanmerking komt voor herbestemming;

 

Overwegende dat de kerk de afgelopen twintig jaar niet meer gebruikt werd voor de eredienst;

 

Overwegende dat het daarom niet aangewezen is om in afwachting van de herbestemming, de kerk voor een relatief korte periode voor de eredienst te gebruiken;

 

Beslist,

 

 

met 25 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Werner Somers, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

1 nee-stem (Rudy Corijn)

4 onthoudingen  (Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

De meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Lichtmis Lieferinge wordt niet goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

dienstjaar 2014:         0,00

dienstjaar 2015: 10.574,00

dienstjaar 2016: 10.072,98

dienstjaar 2017:   9.571,94

dienstjaar 2018:   9.570,88

dienstjaar 2019:   9.569,80.

 

Artikel 3

 

Dit besluit zal worden gezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.