GR20140619 punt 8: personeel - princiepsbeslissing om het ambt van stadssecretaris vanaf 1 januari 2015 door de OCMW-secretaris te laten invullen

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 34, artikel 76 § 3, 1° en artikel 271;

 

Gelet op het OCMW-decreet, inzonderheid artikel 271;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2014 betreffende het in dienst houden van Arnold Blockerije, stadssecretaris, tot en met 31 december 2014;

 

Overwegende dat de functie van stadssecretaris derhalve op 1 januari 2015 vacant wordt;

 

Gelet op het groenboek Interne Staatshervorming, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23 juli 2010;

 

Gelet op het Memorandum 2014-2019 van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken;

 

Gelet op het VVSG-memorandum naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen;

 

Gelet op de algemene bestuurlijke tendens tot een nauwere samenwerking tussen de gemeente en het OCMW;

 

Gelet op de prioritaire beleidsdoelstelling 5/9/ - De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere sociale dienstverlening dankzij de oprichting van een sociaal huis uit het meerjarenplan 2014-2019 van de stad Ninove;

 

Gelet op het actieplan 5/2/6 – Ninove integreert de ondersteunende diensten van de diverse lokale besturen in één managementondersteunende dienst uit het meerjarenplan 2014-2019 van de stad Ninove;

 

Overwegende dat de meerjarenplan van stad Ninove en OCMW Ninove nog tal van doelstellingen, actieplannen en acties bevatten inzake sociaal beleid en inzake samenwerking tussen ondersteunende diensten waarvoor een nauwe samenwerking tussen de stad en het OCMW van Ninove noodzakelijk is;

 

Overwegende dat de stad en het OCMW van Ninove door middel van een intensieve samenwerking een grotere effectiviteit, meer efficiëntie en een betere dienstverlening voor de bevolking nastreven;

 

Overwegende dat het aangewezen is om de samenwerking tussen de stad en het OCMW structureel te verankeren;

 

Overwegende dat het mogelijk is om vanaf 1 januari 2015 met één secretaris voor stad en OCMW te werken;

 

Overwegende dat één secretaris voor een éénduidige ambtelijke aansturing van de diensten van de stad en het OCMW zorgt;

 

Overwegende dat het aangewezen is om met een gemeenschappelijk managementteam voor stad en OCMW te werken;

 

Overwegende dat het aangewezen is om het organogram van de stad en het OCMW op elkaar af te stemmen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het ambt van stadssecretaris wordt niet open verklaard.

 

Artikel 2

 

Het ambt van stadssecretaris zal vanaf 1 januari 2015 ingevuld worden door de OCMW-secretaris.

 

Artikel 3

 

Nadere modaliteiten worden opgenomen in een beheersovereenkomst die in het najaar aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zal worden voorgelegd.

 

Artikel 4

 

Deze beslissing wordt genomen onder voorbehoud van het akkoord van de raad voor maatschappelijk welzijn en het akkoord van de OCMW-secretaris.

 

Artikel 5

 

Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst, die zoals voorzien in het gemeentedecreet, aan de provinciegouverneur zal worden overgemaakt.