GR20140619 punt 41: interpellatie van raadslid Werner Somers aan schepen van ruimtelijke ordening Tania De Jonge betreffende de vergunningen die werden verleend voor het restaurant WOK-Time te Meerbeke

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld:

 

"Op 22 februari 2011 verleende het College van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige vergunning voor de regularisatie van een "technische buiteninstallatie voor toevoer en afvoer van lucht" ten behoeve van het restaurant Woktime aan de Brusselsesteenweg en Halsesteenweg te Meerbeke.

 

Eerder hield ik reeds een interpellatie over de zware fouten die het stadsbestuur maakte bij de organisatie van het openbaar onderzoek over de eigenlijke verbouwings- en uitbreidingswerken (de samenvoeging van twee aanpalende gelijkvloerse handelsruimten tot één restaurant). Het advocatenkantoor dat het schepencollege raadpleegde, sprak zelf van een "manifeste onwettigheid, waarvan beargumenteerd kan worden dat de wettigheid van de beslissing hierdoor dermate aangetast wordt dat de beslissing als een onbestaande rechtshandeling moet worden beschouwd. Op die grond zou zij dus wel ingetrokken kunnen worden". Tijdens de gemeenteraadszitting van 27 februari 2014 heeft u overigens met zoveel woorden toegegeven dat er een fout is gebeurd bij het openbaar onderzoek. U toonde zich verder verbaasd toen u ter zitting geconfronteerd werd met een foto van de gigantische afzuiginstallatie op het plat dak, waarvoor u nochtans samen met uw collega's in 2011 een regularisatievergunning heeft afgeleverd.

 

De aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van het restaurant, waarvoor op 12 november 2009 een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd, voorzag onder meer in het dichtbouwen van de bestaande binnentuin van de Brusselsesteenweg 211 met een plat dak. Merkwaardig is dat op 14 juli 1992 in de onmiddellijke omgeving van het restaurant, meer bepaald de Halsesteenweg nr. 6,  een soortgelijke aanvraag voor het dichtbouwen met een plat dak van een veel kleinere ruimte werd geweigerd omdat een dergelijke aanleg van het perceel "in deze omgeving van aaneengesloten woningen (…) niet aanvaardbaar (is)". Vervolgens werd op dat plat dak zonder vergunning de fameuze afzuiginstallatie geplaatst, een geheel dat 15 meter lang is, op zijn breedst 6,5 meter breed en 1,6 meter hoog met een uitschieter van een schouw van 6 meter hoog.

 

Een eerste regularisatieaanvraag voor de afzuiginstallatie werd op 7 december 2010 geweigerd omwille van het negatieve advies van de dienst Leefmilieu. De dienst Leefmilieu wees er immers op dat de buitenunits van de airco-installatie op een plat dak werden geplaatst in de nabijheid van slaapkamers en dat de constructie aanleiding zou geven tot geluidsoverlast en overlast door trillingen. Dergelijke installaties moesten volgens de dienst Leefmilieu worden geplaatst door een erkende koeltechnicus en dan nog was het volgens de dienst de vraag of een dergelijke installatie verenigbaar is met de leefkwaliteit van de omgeving. De dienst Leefmilieu concludeerde dan ook als volgt: "Gezien de grote omvang en de plaatsing in de onmiddellijke nabijheid van slaapruimtes is het niet ondenkbaar dat de algemene milieukwaliteitsnormen voor geluid niet kunnen nageleefd worden". Over de tweede regularisatieaanvraag bracht de dienst Leefmilieu wel een gunstig advies uit omwille van een aantal aanpassingen die zouden uitgevoerd zijn. Ik stelde hierover een schriftelijke vraag op 10 april 2014, maar ontving nog geen antwoord.

 

Tijdens de gemeenteraadszitting van februari wees ik reeds op de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door het feit dat de keuken en het sanitair van het wokrestaurant werden ondergebracht in de ruimte onder het appartement op de eerste verdieping van het pand gelegen aan de Halsesteenweg 4. Bovenop dit lawaai kwam dus ook nog eens de geluidshinder door de afzuiginstallatie. De advocaat van de bewoners van de Halsesteenweg 6 vroeg zowel op 15 juni 2012 als op 4 februari 2014 om geluidsmetingen uit te voeren, opdat de stad zich van de werkelijke toestand ter plaatse zou kunnen vergewissen. Die brieven bleven evenwel onbeantwoord.

 

Vragen

 

  1. Vindt u dat de visuele hinder voor de omwonenden als gevolg van de afzuiginstallatie op het plat dak aanvaardbaar is? Bent u de installatie reeds ter plaatse gaan bezichtigen? Wat waren uw bevindingen?

 

  1. Vindt u het normaal dat een stedenbouwkundige aanvraag voor een grootschalig restaurant wordt ingediend en goedgekeurd zonder dat deze aanvraag voorziet in een installatie voor de toevoer en afvoer van lucht? Is hier geen sprake van een bewuste salamitactiek?

 

  1. Kan u uiteenzetten waarom de grote omvang van de installatie en de plaatsing ervan in de onmiddellijke nabijheid van slaapkamers plotseling geen probleem meer vormt?

 

  1. Waarom blijven de brieven van de advocaat van de bewoners van de Halsesteenweg 6, waarin wordt verzocht geluidsmetingen uit te voeren, onbeantwoord? Zal het stadsbestuur alsnog overgaan tot het verrichten van geluidsmetingen?

 

  1. Vindt u het logisch dat de aanvraag m.b.t. de Halsesteenweg 6 voor het dichtbouwen van een kleinere oppervlakte werd geweigerd omdat dit in een omgeving van aaneengesloten woningen onaanvaardbaar zou zijn, terwijl in casu de veel grotere binnentuin van de Brusselsesteenweg 211 wel mocht worden dichtgebouwd met een plat dak en een reusachtige airco-installatie op dat plat dak blijkbaar wel aanvaardbaar wordt geacht in dezelfde omgeving?

 

  1. Is er in heel dit dossier geen sprake van een schijn van partijdigheid?